Gender, miljö och klimat

25 mar 2021

Tillsammans med Sida Partnership Forum, UN Women, UNEP och Stockholm Environment Institute organiserade det Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika en digital lärokonferens om gender, miljö och klimat 16-18 mars. Närmare hundra organisationer deltog och diskuterade hur genderfrågor kan integreras bättre i det globala miljö- och klimatarbetet.

Konferensen behandlade tvärsnittet av gender-, miljö- och klimatutmaningarna, med målsättning att stärka organisationernas förmågor att integrera genderperspektiv i program, processer och projekt kopplade till miljö och klimatarbetet. Globala sessioner i större format varvades med interaktiva diskussioner i mindre regionala grupper. Det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika stod värd för en regional hub för MENA-regionen, vilken fokuserade på vattenfrågor.

Särskilt stora utmaningar i Mellanöstern

MENA-regionens utmaningar är särskilt akuta. Över 60 procent av MENA-regionens befolkning bor i områden där tillgången till vatten är begränsad och området har drabbats hårt av klimatförändringar.  Därtill är kvinnors möjligheter att forma sin vardag och utöva reellt politiskt inflytande begränsade. Flera deltagare pekade på hur konservativa sociala och religiösa värderingar och en patriarkal arbetsmiljö försvårar för kvinnor, vars kompetens och erfarenheter ifrågasätts.

Men också goda möjligheter till framsteg

Konferensen utforskade också möjligheterna för kvinnor att flytta fram sina positioner i MENA-området. Vikten av utbildningssystem som sänder signalen alla karriärvägar är öppna även för kvinnor betonades, liksom betydelsen av mentorskaps- och kapacitetshöjande program som ger kvinnor tillgång till nätverk och relevant kompetens. Män, och särskilt manliga beslutsfattare, spelar också en central roll i att öppna dörrar, befordra och stötta kvinnliga kollegor. Bland andra SIWI, EcoPeace, UNESCWA och Unionen för Medelhavet, lyfte fram hur de arbetat framgångsrikt för att stärka kvinnors deltagande, nätverk och ställning i olika projekt.

En ny rapport om kvinnor och vattendiplomati

En workshop handlade om kvinnor i vattendiplomati, där Anthi Brouma (Global Water Partnership-Mediterranen) och Natasha Carmi (Geneva Water Hub) presenterade en ny svenskfinansierad rapport, ”Empowering Women in Water Diplomacy in the Middle East and North Africa: A Comparative Study of Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco, and Palestine”. Studien visar att kvinnor är underrepresenterade i chefsställning, trots höga utbildnings- och erfarenhetsnivåer, och analyserade hinder som kvinnliga diplomater och förhandlare möter. Brouma och Carmi betonade att samarbete kring gränsöverskridande vattenfrågor kan bidra till att hantera klimat- och miljöfrågor samt skapa nya fora för att diskutera andra gemensamma utmaningar, inklusive säkerhetsfrågor.

Dialoginstitutets chef Charlotta Sparre, beskrev lärokonferensen som ett utmärk tillfälle för organisationer, som arbetar med gender- och miljö/vattenfrågor i MENA-regionen, att utbyta erfarenheter och lära av varandra: ”Intresset och engagemanget bland deltagarna var mycket stort, och det finns goda möjligheter att utveckla samarbetet framöver. Dialoginstitutet kan förhoppningsvis bidra till detta arbete.”

Senast uppdaterad 22 mar 2021, 07.29