Information om avslagna viseringar

Om din ansökan avslås

Det är möjligt att överklaga ett beslut att avslå en ansökan om visum. Ett avslagsbeslut innehåller alltid en redogörelse för skälen för beslutet. När du kommer till ambassaden får du alltid en kopia av beslutet så att du vet varför ansökan har avslagits. Du kan komma in med ett skriftligt överklagande inom tre veckor från att du fått del av avslagsbeslutet.

Så här gör du när du överklagar

Om du har fått ett beslut om visum som du inte är nöjd med kan du lämna in ett skriftligt överklagande senast tre veckor från den dagen du fick beslutet. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska ändras. Om du har några dokument som du inte har lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med dem. Ditt överklagande ska lämnas in till den ambassaden via epost eller brev. Vänligen notera att du endast behöver skicka det en gång, du behöver inte skicka det flera gånger på olika sätt. Ambassaden kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid och går igenom ärendet på nytt. Om det har gått längre tid än tre veckor avvisas överklagandet och du måste i så fall lämna in en ny ansökan.

Om ambassaden ändrar beslutet

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information eller om ambassaden anser att beslutet var fel. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts in i passet.

Om ambassaden inte ändrar beslutet skickas det vidare

Om överklagandet har kommit in i rätt tid och ambassaden inte anser att det finns anledning att ändra beslutet skickas ärendet vidare så snart som möjligt. Din ansökan, beslutet och alla övriga handlingar som har lämnats in i ärendet, skickas till Migrationsdomstolen i Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan beslut och meddelar dig på adressen du uppgav i ansökan eller i överklagandet.

Efter att ett överklagande har överlämnats till Migrationsdomstolen ska alla vidare frågor om ärendet ställas till dem. Du hittar deras kontaktinformation här:

Tillbaka till besöka Sverige.

Senast uppdaterad 01 apr 2019, 14.33