Några ord med Sveriges ambassadör

Hur ser Sveriges engagemang med och i Serbien ut?

Vi är drygt trettio personer som arbetar för att stärka förbindelserna mellan Sverige och Serbien, och Sverige och Montenegro. Vår ambassad är en av de största svenska ambassaderna i Europa.

Vi arbetar med politisk dialog, utvecklingssamarbete, handels- och Sverigefrämjande, konsulära frågor och migrationsfrågor. Förutom personal från Utrikesdepartementet verkar representanter för Sida, Polismyndigheten, Tullverket och Försvarsmakten här.

Serbien, liksom hela västra Balkanregionen, är av strategisk betydelse för Sverige.

Det övergripande målet är att stödja Serbien att bli medlem i EU. Vi stöttar serbiska reformansträngningar. På så vis bidrar vi till att förbättra livskvaliteten för människorna i Serbien.

En tredjedel av vårt bistånd går till att stärka institutioner, rättsväsendet och mediefriheten, samt kampen mot korruption och organiserad brottslighet. Vart och ett av dessa områden utgör en hörnsten i en levande demokrati. Ett annat område vi lägger särskild vikt vid är miljöfrågor. Sverige är Serbiens största bilaterala partner och givare på miljöområdet.

Hur ser handelsutbytet ut?

Handeln mellan våra länder ökar stadigt. Det finns ett hundratal svenska företag och distributörer representerade i Serbien och fler och fler etablerar sig här. Serbiska företag exporterar allt fler varor och tjänster till Sverige.

Vi skapar jobb, samt tillit och optimism och framtidstro genom att idka handel med varandra. Och svenska företag utmärker sig genom sina hållbara affärsmodeller och produktionssätt. Det är värdefullt inte minst för de mer än 10 000 personer som arbetar i svenska företag i Serbien, men också som goda exempel för det lokala näringslivet.

Hur skulle du vilja beskriva banden mellan Sverige och Serbien?

Sverige och Serbien har många beröringspunkter, och det finns en ömsesidig vilja och ambition att vara goda partners. En stor anledning är förstås den stora serbiska diasporan som finns i Sverige, som på många sätt fungerar som en bro mellan våra länder. Upp till en procent av Sveriges befolkning kommer ursprungligen från Serbien.

Framför allt tror jag att våra länder står inför samma utmaningar på grund av den nuvarande globala utvecklingen och därför måste vi kommunicera med varandra för att förstå varandras behov.

Det gäller miljö och klimat (luftföroreningarna stannar inte vid gränserna), omställningen till grön energi, jämställdhet och dess påverkan på samhället i stort eller hanteringen av brottslighet och migrationsströmmar. Västra Balkan har länge varit en del av Europa där de interna utmaningar har stått i fokus, men nu handlar det också om att möta det gemensamma och det är där vi vill vara med och hjälpa till.

 

 

Senast uppdaterad 06 mar 2023, 16.05