Alternate Text

Sveriges ambassadWarszawa, Polen

Lokal tid 05:36

Sveriges förbindelser med Polen

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Polen fortsätter att präglas av starka samhälleliga, ekonomiska och kulturella band. Inom EU samarbetar Stockholm och Warszawa nära inom exempelvis östpolitiken, det Östliga partnerskapet och Östersjöstrategin. Det bilaterala samarbetet på försvars- och säkerhetsområdet är nära och har goda förutsättningar att fördjupas ytterligare. Den polska regeringen och allmänheten ställer sig mycket positiv till Sveriges NATO-ansökan. Både Sejmen och Senaten ratificerade i juli 2022 det svenska anslutningsprotokollet utan att någon ledamot röstade nej.

En samarbetsdeklaration undertecknad i samband med det svenska statsbesöket 2011 har utvecklats till ett strategiskt partnerskap, som har bekräftats även efter regeringsskiftena i Sverige och Polen sedan dess. Deklarationens första översyn gjordes 2013 och därefter 2018. 2015 undertecknades en avsiktsförklaring om innovationssamarbete mellan Sverige och Polen, vilket ligger väl i linje med nuvarande polska regerings fokus på att stärka landets innovationskraft, samt ett ramavtal om samarbete på försvarsområdet.

Det svenska stödet till den demokratiska oppositionen under kommunisttiden finns fortfarande i färskt minne – liksom det omfattande utvecklingssamarbetet under åren 1989 till början av 2000-talet som bland annat omfattade stöd till EU-integration, miljö, energieffektivisering, lokalt självstyre och reformering av pensionssystemet samt översvämningsbiståndet 1997–1998.

Besöksutbytet mellan våra länders regeringar och parlament är omfattande, både på politisk och tjänstemannanivå. Dåvarande statsminister Magdalena Andersson stod tillsammans med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki värd för en givarkonferens för Ukraina som ägde rum i Warszawa i maj 2022. Dåvarande utrikesminister Ann Linde genomförde ett bilateralt besök i Polen i mars 2022. President Andrzej Duda besökte Stockholm i november 2016, och i augusti 2019 besökte premiärminister Mateusz Morawiecki Stockholm för bilaterala överläggningar. I september 2019 närvarade riksdagens talman vid minneshögtiden i Warszawa med anledning av 80-årsdagen av andra världskrigets utbrott. I januari 2020 närvarade HKH Kronprinsessan, riksdagens talman och statsministern vid minneshögtiden i Auschwitz-Birkenau med anledning av 75-årsdagen av befrielsen av förintelselägret. Polen är ett av länderna där stipendiet Queen Silvia Nursing Award delas ut.

Sverige har ambassad och kontor för Business Sweden i Warszawa och honorärkonsulat i Kraków, Szczecin, Wrocław, Gdańsk och Katowice (tillfälligt stängt). Polen har ambassad i Stockholm samt honorärkonsulat i Göteborg.

Polen är en viktig marknad för Sverige, både när det gäller export och direktinvesteringar – den största i Central- och Östeuropa. Den svenska exporten till Polen växte med ca 50 procent mellan 2008 och 2018. Under pandemiåret 2020 sjönk exporten med 2,8 procent, för att under 2021 återta en ökningstakt med 31 procent och under de första sex månaderna av år 2022 ytterligare 37 procent jämfört med första halvåret 2021. Enligt svensk statistik uppgick den bilaterala varuhandeln under 2021 till 138,4 miljarder SEK (2020: 112,6 miljarder), varav svensk export till Polen till drygt 62,5 miljarder SEK (2020: 47,9 miljarder) och polsk export till Sverige till drygt 75,9 miljarder SEK (2020: 66,7 miljarder). Svensk-polsk bilateral tjänstehandel för 2021 uppgick till 26,3 miljarder SEK (23,4). Tjänsteimport från Polen var 17,1 miljarder SEK (15,9) och tjänsteexport till Polen var 9,2 miljarder SEK för 2021 (7,5).

De svenska investeringarna i Polen har under de senaste åren fortsatt att öka, om än i lägre takt än tidigare, trots att Polen inte längre är ett utpräglat lågkostnadsland. Idag klättrar de svenska investeringarna i Polen i värdekedjan, allt mer investeras i forskning och utveckling och de svenska företagen ser samtidigt stor affärspotential på den inhemska polska marknaden – allt detta i kombination med ett fortsatt gynnsamt kostnadsläge. De svenska investeringarna i s.k. shared service centers i Polen är också avsevärda.

Det finns idag cirka 500 svenska företag representerade på den polska marknaden (direktinvesteringar). Några exempel är IKEA, Skanska, Electrolux, Husqvarna, Volvo, Scania, Ericsson, Oriflame, Jula, H&M och KappAhl. Utöver dessa har en lång rad små- och medelstora företag investerat i Polen. De branscher inom vilka svenska företag satsat mest är tillverkningsindustrin (inklusive underleverantörer till framförallt fordonsindustrin), byggsektorn samt energisektorn. Under de senaste åren har tjänstesektorn och detaljhandeln utvecklats starkt. Enligt svenska företagsledare i Polen ger den polska marknaden goda vinstmarginaler i jämförelse med andra marknader, särskilt i den växande tjänstesektorn.

Svensk-Polska Handelskammaren har sitt huvudkontor i Stockholm och i Gdańsk finns dess systerorganisation - Polsk-Svenska Handelskammaren med ett 70-tal medlemmar.

I Warszawa finns Scandinavian-Polish Chamber of Commerce med cirka 400 medlemsföretag från de nordiska länderna, varav ungefär 140 är svenska.

Ambassaden bedömer att det finns några tusen fast boende svenskar i Polen, varav flera hundra i Warszawa. Ca 140 000 personer som antingen är födda i Polen eller har minst en förälder som är född i Polen är bosatta i Sverige.

Senast uppdaterad 08 dec 2022, 12.41