Meny

Polen idag

Polen är en republik. Parlamentet har två kamrar, Sejmen där det egentliga lagstiftningsarbetet sker och Senaten som närmast har en kontrollfunktion. Sejmen har 460 ledamöter som väljs i direkta, proportionella val och Senaten 100 ledamöter som väljs i enmansvalkretsar. Mandatperioden är 4 år för båda kamrarna. Presidentval äger rum vart femte år.

Lag och Rättvisa (PiS) segrade i parlamentsvalen i oktober 2015 och bildade en majoritetsregering. Mateusz Morawiecki är premiärminister. Andrzej Duda är landets president sedan i augusti 2015.

Sedan 1994 har den polska ekonomin utvecklats mycket snabbt och övergången från planhushållning till marknadsekonomi har, trots genomgripande förändringar, gått relativt smidigt.
Polens ekonomi är bland de starkaste i dagens EU. Det har manifesterats genom en årstillväxttakt på 1–5 procent genom hela finanskrisen, och toppnoteringar på omkring 7 procent under 2000-talet. Det finns utrymme för fortsatt tillväxt, då Polens BNP per capita motsvarar drygt två tredjedelar av EU-genomsnittet. Polens ekonomiska fundament är relativt stabila, också tack vare att landet har genomgått omfattande strukturella reformer under början av 1990-talet. Den polska ekonomin har idag en stor privat sektor där majoriteten av företagen är små och medelstora. Det finns samtidigt kvar ett relativt stort antal statliga företag.
 

Den 1 mars 1999 blev Polen medlem av NATO och den 1 maj 2004 av EU. Därmed har landets grundläggande säkerhetspolitiska ambitioner uppfyllts. Det transatlantiska partnerskapet är en viktig grundpelare i utrikes- och säkerhetspolitiken. Polen ser Nato och ytterst USA som garanter för fred och säkerhet i Europa och är en ivrig förespråkare av nära transatlantiska relationer. Vad gäller relationerna till grannländerna är de med Tyskland de mest betydelsefulla, inte bara av politiska skäl, utan också av ekonomiska. Tyskland är Polens utan jämförelse största handelspartner.

Utvecklingen i Polens östra grannländer Ryssland, Ukraina och Vitryssland är av stor betydelse för Polen. Relationerna med Ryssland är komplicerade av såväl historiska som nutida skäl. Utvecklingen i Ukraina och Vitryssland är också av största betydelse för Polen och tillsammans med Sverige tog Polen 2008 initiativ i EU till det Östliga partnerskapet, en process som syftar till att främja ett närmande till EU för sex östeuropeiska länder: Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan

Stödet för EU är starkt i Polen och har enligt opinionsundersökningar ökat efter EU-medlemskapet 2004 (omkring 80 %). EU är viktigt för polacker, framför allt den fria rörligheten, det ekonomiska stödet genom strukturfonderna och som ekonomisk handelspartner. Polen är det medlemslandet som tar emot mest stöd från EU:s struktur- och sammanhållningsfonder. Både den polska regeringen och det polska samhället presenterar dock en hård linje angående migrationsfrågor och motsätter sig en tvingande aspekt av den europeiska omfördelningsmekanismen.

Polens globala engagemang är fortfarande relativt modest men ökar i omfattning. Polen har under det senaste årtiondet påbörjat och allt tydligare arbetat för en öppning mot nya marknader globalt, särskilt i Asien och i Afrika. Det polska biståndet fokuserar på reformstöd i EU:s närområde. Polen är en invald medlem av FN:s säkerhetsråd 2018–2019. 

Polen och Sverige delar visionen om Östersjöregionen som ett hållbart tillväxtområde och Polen har aktivt verkat för att EU:s Östersjöstrategi ska ges konkret innehåll. Miljöskadorna i Östersjön är något som både Sverige och Polen vill motverka, däremot står våra länder långt ifrån varandra när det gäller EU:s klimat- och energipolitik. Polens kolberoende är huvudanledningen till Polens inställning till EU:s klimatpolitik och ambition att minska utsläpp. För Polen är försörjningstrygghet det viktigaste inom energipolitiken, även om man förutser att kolets andel av energimixen gradvis kommer att minska. EU:s energiunion är ursprungligen ett polskt initiativ som landet fortsätter att främja.

Senast uppdaterad 28 feb 2018, 11.12