Idag den 9 september publiceras OECD:s Employment Outlook 2022

09 sep 2022

Rapporten behandlar OECD:s syn på arbetsmarknadsfrågor.

Employment Outlook 2022 beskriver pandemins konsekvenser på arbetsmarknad och arbetsliv. Två år efter att pandemin inleddes har den ekonomiska aktiviteten och arbetsmarknadsläget återhämtat sig oväntat bra. OECD bedömer att ländernas omfattande stöd till företag och hushåll har varit en starkt bidragande orsak till detta. Arbetslösheten hade vid inledningen av 2022 fallit till lägre nivåer än innan pandemins utbrott i många OECD-länder. Den positiva utvecklingen hotas dock av kriget i Ukraina och den pågående energikrisen.

OECD ser med oro på att långtidsarbetslösheten har ökat i flertalet länder samtidigt som arbetskraftsbristen stigit signifikant och legat på högre nivåer än före pandemin. Därtill oroar man sig också för den stigande inflationen och att löntagarnas tappade köpkraft kan resultera i allt högre lönekrav som kan ytterligare spä på inflationen.

Pandemin påverkade initialt kvinnor mer än män, dels i form av arbetslöshet, dels i form av mer hemarbete då skolor och daghem stängdes. Även om sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män åter har minskat vid utgången av 2021, bedömer OECD att det finns en risk att kvinnor fortsatt väljer arbete som möjliggör flexibilitet och kortare arbetstid. Detta kan i förlängningen ha en negativ inverkan på kvinnors lönekarriär.

Sysselsättningen minskade kraftigt bland ungdomar och utrikes födda i OECD-länderna under 2020. Vid slutet av 2021 hade dessa grupper ännu inte återhämtat sig till tidigare nivåer. OECD noterar även att dynamiken på arbetsmarknaden har påverkats av pandemin då vissa branscher har expanderat under krisen, medan många låglönebranscher har kämpat med svag lönsamhet.
Läs mer på OECD:s hemsida
Läs sammanfattningen

Senast uppdaterad 09 sep 2022, 14.54