Idag den 2 maj publiceras OECD:s Economic Outlook

02 maj 2024

Rapporten behandlar OECD:s syn på de ekonomiska utsikterna.

Trots fortsatt måttlig tillväxt och geopolitiska risker har en ökad optimism börjat få fäste i den globala ekonomin, detta enligt OECD:s Economic Outlook som publiceras idag. Inflationen har fallit tillbaka snabbare än väntat och läget på arbetsmarknaden har stärkts. Förtroendeindikatorer för näringslivet har förbättrats. Den penningpolitiska åtstramningen får dock fortsatt genomslag i ekonomin och påverkar framför allt bostads- och kreditmarknaden.

Återhämtningen skiljer sig åt mellan olika regioner. USA, tillsammans med ett antal stora framväxande ekonomier, uppvisar fortsatt stark tillväxt till skillnad från de europeiska ekonomierna vilka präglas av en långsammare återhämtningstakt. Denna divergens bedöms kvarstå vilket innebär att inflationen och styrräntorna sjunker i olika takt i världsekonomin. Även behovet av finanspolitisk konsolidering skiljer sig åt mellan länder.

Den globala BNP-tillväxten förväntas under 2024 bli 3,1 procent, oförändrat jämfört med 2023. Under 2025 väntades tillväxten öka till 3,2 procent, i takt med att styrräntorna sjunker och realinkomsterna återhämtar sig. Risker kopplade till bl.a. höga geopolitiska spänningar, särskilt i Mellanöstern, kan dock störa energi- och finansmarknaden vilket skulle kunna orsaka högre inflation och lägre tillväxt än väntat. Hushållens skuldsättning är hög och räntebetalningarna skulle kunna öka mer än väntat. Förväntningar om att inflationen ska fortsätta avta omgärdas också av stor osäkerhet.

Med bakgrund av detta rekommenderar OECD att länder säkerställer en varaktig minskning av inflationen, en hållbar finanspolitisk inriktning och reformer för en hållbar och inkluderande tillväxt. På medellång och lång sikt är den offentligfinansiella situationen oroande. Regeringar behöver tydligare hantera ökade skulder och stigande utgifter till följd av åldrande befolkningar, klimatförändringar och större försvarsbehov. Höga räntekostnader försämrar vidare den finanspolitiska hållbarheten. I rapporten understryks behovet av att utforma robusta strategier för att på medellång sikt begränsa utgifter, öka intäkter och fokusera på tillväxtfrämjande strukturreformer.

Läs mer på OECD:s hemsida
Läs hela rapporten
Läs sidorna om Sverige

Senast uppdaterad 02 maj 2024, 09.46