Om oss

Sveriges ambassad i Maputo är en integrerad myndighet vilket innebär att ambassaden inte bara bevakar svenska intressen i Moçambique utan även administrerar Sveriges utvecklingssamarbete med landet.

Ambassadens uppgifter kan kort sammanfattas så här:

 • Att skapa bästa möjliga förutsättningar för regeringen att genomföra sin politik inom Utrikesdepartementets breda ansvarsområde.
 • Att analysera utvecklingen i vår omvärld och formulera handlingsalternativ för utrikespolitiska ställningstaganden och aktiviteter.
 • Att främja svenska intressen i utlandet, inom alla samhällssektorer.
 • Att planlägga och leda användningen av resurserna för utvecklingssamarbete i enlighet med de biståndspolitiska målen.
 • Att svara för riktlinjer, budget och styrning av förvaltningsmyndigheter inom Utrikesdepartementets avsvarsområde.

Inom ramen för detta finns en rad uppdrag för utrikesrepresentationen. Dessa kan kort sammanfattas så här:

 • Att företräda Sverige och upprätthålla dess förbindelser med det land där beskickningen finns eller är sidoackrediterad, i det här fallet Moçambique , Madagaskar och Eswatini.
 • Att företräda Sverige inom en rad multilaterala organ.
 • Att följa utvecklingen på plats inom en rad områden, samt redovisa och analysera skeendena i rapporter till UD eller andra huvudmän.
 • Att se till att regeringens beslut verkställs på plats.
 • Att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i Sverige genom Sverigefrämjande verksamhet och genom att sprida information om Sverige.
 • Att medverka i svenskt internationellt utvecklingssamarbete.
 • Att främja Sveriges vetenskapliga och kulturella utbyte med utlandet.
 • Att ge konsulär service åt svenskar och en del andra grupper.
 • Att hantera pass-, viserings- och tillståndsärenden.

Ambassaden ska alltså företräda och bistå hela Sverige och alla dess samhällssektorer. I detta ingår bland annat att vara den förlängda armen för hela Regeringskansliet. Man ska också utföra arbete för en rad andra organ såsom Migrationsverket, Business Sweden och Sida.

Senast uppdaterad 10 okt 2017, 10.04