Meny

Sveriges unvecklingssamarbete med Liberia

Det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete med Liberia under perioden 2016-2020 är att bidra till freds- och stadsbyggande. Syftet är att bidra till att stärka de liberianska samhällsfunktionerna och skapa förutsättningar för en fredlig, inkluderande och hållbar utveckling.

Sida ska också bidra till ökad jämställdhet samt en förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Strategin ska omfattar sammantaget 1350 miljoner svenska kronor, varav 1320 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor avser FBA:s verksamhet.

Sidas insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

 • Stärkt kapacitet i den offentliga förvaltningen
 • Ökad rättssäkerhet
 • Ökad kapacitet hos det civila samhället att verka för ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga rättigheter
 • Ett mer inkluderande samhälle, med fokus på ett ökat deltagande av kvinnor i politiska processer
 • Ökad respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

 • Förbättrade förutsättningar för inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, med fokus på småskaligt och hållbart lantbruk
 • Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi
 • Förbättrade förutsättningar för framförallt kvinnor och ungdomar till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor
 • Stärkta förutsättningar för fri och rättvis handel

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld

 • Stärkt kapacitet att förebygga och hantera konsekvenserna av sexuellt och könsbaserat våld
 • Stärkta konfliktlösnings- och försoningsinitiativ på lokal och nationell nivå
Senast uppdaterad 12 mar 2018, 13.43