Internationella relationer

Grekland i EU

Medlemskapet i EU hade länge ett starkt stöd hos befolkningen, bl.a. eftersom det har bidragit till konsolideringen av demokratin efter juntans fall och till landets yttre säkerhet. Det har även bidragit till en modernare lagstiftning och förbättrad välfärd. De ekonomiska kris som präglat landet under 00- och 10-talet har dock förändrat grekernas uppfattning och landet är nu ett av de mest EU-skeptiska länderna inom unionen.

Grekland har länge varit en av EU:s största mottagare av EU-bidrag. Den största delen av EU-stödet utgörs av strukturfondsmedel, jordbruksstöd samt stöd genom Junckerplanen som syftar till att öka investeringarna i landets ekonomi. Härutöver kan nämnas de lånepaket som internationella långivarna, eurozonens medlemmar och IMF, har kommit överens med Grekland om i utbyte mot budgetkonsolidering och strukturreformer. 

Trots den ekonomiska krisen som dominerat den grekiska EU-agendan under de senaste åren stöder Grekland oftast förslag till EU:s fortsatta fördjupning, men söker samtidigt värna om små länders röststyrka. Landet är aktivt i EU framförallt i frågor som gäller det egna geografiska närområdet, migration- och asylpolitiken, jordbrukspolitiken, socialpolitiken, sjöfartspolitiken och EU:s budget. Grekland stöder EU:s fortsatta utvidgning med länderna på Västra Balkan och Turkiet.

Grekland höll senast det roterande EU-ordförandeskapet under första halvåret 2014, vilket var landets femte ordförandeskap.

Senast uppdaterad 04 aug 2020, 13.34