Alternate Text

RepresentationNew York, FN

Lokal tid 18:03

Regler för praktiktjänstgöring

Följande regler och villkor gäller för praktiktjänstgöring vid FN-representationen i New York:

Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. 

  • Den sökande måste vara svensk medborgare.

  • Praktiktjänstgöring kan normalt erbjudas under en period som motsvarar en termin; Under höstterminen ungefär början av september - slutet av december samt under vårterminen mitten av januari - slutet av maj. Praktik kan inte genomföras under sommarmånaderna.

  • Anställningen avser heltidstjänstgöring. Eftersom arbetstiden är anpassad till FN-systemets arbetsrutiner kan det bli fråga om arbete på obekväm arbetstid.

  • Praktikanten genomgår registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen innan tjänstgöringen påbörjas (arrangeras av FN-representationen).

  • Praktikanten finansierar själv sitt uppehälle under praktiktjänstgöringen. Praktikanten får i normalfallet sin inkomst genom studiemedel (CSN).

  • Praktikanten ansvarar själv för anskaffning och förhyrning av bostad. Representationen kan dock lämna upplysning om hur man lämpligen letar bostad.

  • Praktikanten måste vara försäkrad. Samlingsförsäkringen "STUDENT-UT", vilken tecknats av 33 universitet/ högskolor gäller vid praktik utomlands. Om praktikanten inte har tillgång till STUDENT UT måste enskild försäkring motsvarande denna tecknas.

  • Representationen upprättar skriftligt anställningsavtal med lärosätet.

  • Representationen utser en handledare som övervakar praktikantens arbetsinsatser och för regelbundna samtal om arbetsförhållandena.

  • Beslut om tillsättande av praktiktjänsten fattas av chefen för FN-representationen.
Senast uppdaterad 12 apr 2024, 14.48