Det regionala utvecklingssamarbetet i Latinamerika

Det regionala utvecklingssamarbetet med Latinamerika styrs av en samarbetsstrategi, beslutad av den svenska regeringen 2021, som ska bidra till hållbara lösningar på gränsöverskridande och regionala utvecklingsutmaningar i Latinamerika. Strategin omfattar sammantaget 1 000 miljoner svenska kronor för perioden 2021–2025 och genomförs av Sida*

Insatser inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Mänskliga rättigheter, demokrati, och rättsstatens principer samt jämställdhet

  • Stärkta förutsättningar för demokrati, ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer
  • Stärkta förutsättningar för ett jämställt samhälle och kvinnors ekonomiska egenmakt
  • Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser

  • Stärkta förutsättningar för i hållbart nyttjande och förvaltning av gränsöverskridande naturresurser
  • Begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar
  • Stärkta förutsättningar för bevarande och restaurering av biologisk mångfald och dess ekosystemtjänster

Migration och utveckling

  • Stärkt förmåga att hantera migration på ett sätt som säkrar flyktingars, internflyktingars och migranters rättigheter och som bidrar till utveckling.
  • Förbättrade förutsättningar till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor särskilt för migranter

*Sida har delegerat genomförandet av den regionala samarbetsstrategin med Latinamerika till Ambassaden i Bogota.  

Läs mer:

Senast uppdaterad 21 jun 2023, 09.25