Om ambassaden

Sverige öppnade en ambassad i Sarajevo i juni 1995 och har ett långtgående engagemang i Bosnien och Hercegovina. Detta inte minst i efterdyningarna av kriget och med anledning av diasporan men också till följd av Bosnien och Hercegovinas ambitioner att bli medlem av Europeiska Unionen, vilket präglar en stor del av ambassadens verksamhet idag.

Den svenska personalen omfattar en ambassadör, ett ambassadråd och en andre ambassadsekreterare för biståndsverksamhet, en förste ambassadsekreterare för administration och konsulära frågor, en förste ambassadsekreterare för politiska, ekonomiska och mediafrågor samt främjandefrågor. En polissambandsman är stationerad vid ambassaden. Till detta kommer 13 lokalanställda. Business Sweden har kontor i Wien, men ansvarar även för Bosnien och Hercegovina.

Ambassaden är belägen i en renoverad fastighet, som uppfördes under slutet av 1800-talet, central belägen vid Sarajevos största gågata. Byggnaden delas med Norges ambassad.

Ambassadens prioriteringar
Utöver allmänna diplomatiska och konsulära aktiviteter, fokuseras ambassadens arbete på Bosnien och Hercegovinas EU-integration.

Som en av de största biståndsgivarna i BiH koncentreras Sveriges utvecklingssamarbete med BiH på

  • demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, med särskild tonvikt på rättssektorn och lokal förvaltning
  • ekonomisk utveckling, med särskild koncentration på små- och medelstora företag samt jordbrukssektorn
  • hållbar samhällsbyggnad, med fokus på en förbättrad hantering av vatten, avlopp och fast avfall.

Sverige samarbetar med kompetenta lokala partners och andra biståndsgivare i BiH för att effektivisera utvecklingsprojekten samt maximera inverkan på utvecklingen av Bosnien och Hercegovina.

Ambassaden har en viktigt uppgift i att utveckla de bilaterala kontakterna både på officiell och personlig nivå inom alla segment av det bosniska samhället. Vidare observerar och rapporterar ambassaden om utvecklingen i Bosnien och Hercegovina och bistår därmed det svenska utrikesdepartementet med underlag för beslut på bilateral och multilateral nivå, särskilt i förhållande till EU men också vad beträffar FN och NATO.

Under kriget 1992-1995 erbjöd Sverige permanent uppehållstillstånd till ca 60 000 flyktingar varav merparten av dessa nu är bosatta i Sverige. Denna diaspora berikar det bilaterala samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige. Detta förklarar också varför migrations- och medborgarskapsärenden fortsätter att vara en viktig del av ambassadens dagliga arbete.

Handelsrelationerna mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina är fortfarande relativt blygsamma, likaså svenska handelsaktiviteter i Bosnien och Hercegovina. Dock torde ökat bilateralt utbyte inom handelsområdet vara möjligt allteftersom tillväxten i den bosniska ekonomin ökar.

Nordic Liaison Office
Till ambassaden är knutet ett nordiskt sambandskontor som bemannas av Polisen i Sverige. Kontoret verkar inom ramen för det nordiska polis- och tullsamarbetet och samverkar med värdlandets myndigheter i frågor rörande gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Senast uppdaterad 25 jan 2019, 10.46