Om ambassaden

Sverige öppnade en ambassad i Sarajevo i juni 1995 och har ett långtgående engagemang i Bosnien och Hercegovina. Detta inte minst i efterdyningarna av kriget och med anledning av diasporan men också till följd av Bosnien och Hercegovinas ambitioner att bli medlem av Europeiska Unionen, vilket präglar en stor del av ambassadens verksamhet idag.

På svenska ambassaden i Sarajevo arbetar 25 personer, varav fyra är utsända från UD, två från Sida, en från Folke Bernadotteakademin och en från Polismyndigheten. Sjutton medarbetare är lokalt anställda. Ambassadör Helena Lagerlöf är chef på ambassaden.

Ambassaden är belägen i en renoverad fastighet, som uppfördes under slutet av 1800-talet, central belägen vid Sarajevos största gågata. Byggnaden delas med Norges ambassad.

Ambassadens prioriteringar

Utöver allmänna diplomatiska och konsulära aktiviteter, fokuseras ambassadens arbete på Bosnien och Hercegovinas EU-integration. Detta görs såväl genom den politiska verksamheten som integrerat i det svenska utvecklingssamarbetet i Bosnien och Hercegovina.

På uppdrag av Sida genomför ambassaden den del av Sveriges strategi för reformsamarbete för västra Balkan och Turkiet 2021–2027 som går till bilateralt utvecklingssamarbete med Bosnien och Hercegovina. Sverige är en av de största bilaterala givarna i Bosnien och Hercegovina. Utvecklingssamarbetet sker inom fyra stödområden:

  • Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet
  • Fredliga och inkluderande samhällen
  • Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser
  • Inkluderande ekonomisk utveckling

Folke Bernadotteakademin (FBA), myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, finns också på plats på ambassaden för att bidra till fredliga och inkluderande samhällen.

Ambassaden samarbetar med lokala partnerorganisationer inom det civila samhället, gentemot myndigheter och institutioner samt genom internationella och multilaterala organisationer. Insatserna är ofta mångåriga projekt och program som ämnar att skapa en långsiktig positiv samhällsutveckling för Bosnien och Hercegovina. Mer om insatserna kan läsas på openaid.se.

Ambassaden har en viktig uppgift i att utveckla de bilaterala kontakterna både på officiell och personlig nivå inom alla segment av det bosniska samhället. Vidare observerar och rapporterar ambassaden om utvecklingen i Bosnien och Hercegovina och bistår därmed det svenska utrikesdepartementet med underlag för beslut på bilateral och multilateral nivå, särskilt i förhållande till EU men även FN och NATO.

Under kriget 1992-1995 erbjöd Sverige permanent uppehållstillstånd till ca 60 000 flyktingar varav merparten av dessa nu är bosatta i Sverige. Denna diaspora berikar det bilaterala samarbetet mellan Bosnien och Hercegovina och Sverige. Detta förklarar också varför migrations- och medborgarskapsärenden fortsätter att vara en viktig del av ambassadens dagliga arbete.

Handelsrelationerna mellan Sverige och Bosnien och Hercegovina är fortfarande relativt blygsamma, likaså svenska handelsaktiviteter i Bosnien och Hercegovina. Dock torde ökat bilateralt utbyte inom handelsområdet vara möjligt allteftersom tillväxten i den bosniska ekonomin ökar.

Nordic Liaison Office
Till ambassaden är knutet ett nordiskt sambandskontor som bemannas av Polisen i Sverige. Kontoret verkar inom ramen för det nordiska polis- och tullsamarbetet och samverkar med värdlandets myndigheter i frågor rörande gränsöverskridande organiserad brottslighet.

Senast uppdaterad 24 maj 2024, 10.14