• Svenska

Om utlandet Tyskland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 

Sedan den 23 april gäller en ny nationell lag (Infektionsschutzgesetz) i Tyskland. Vid en incidens på över 100 fall per 100.000 invånare under de senaste sju dagarna i en kommun träder bla. följande bestämmelser i kraft: 

 • Utegångsförbud från 22.00 till 05.00. Nödvändiga och arbetsrelaterade ärenden är tillåtna. Till kl. 24.00 är promenader och sport möjliga (enbart en person). OBS! Utegångsförbudet kan försvåra möjligheten att resa genom Tyskland nattetid. Direkta transitresor på motorvägarna är i regel möjliga. För närmare information hänvisas till lokala myndigheter. Frågor om flyg hänvisas till resp. flygbolag.
 • Privat får ett hushåll träffa högst en person från ett annat hushåll. Högst fem personer får träffas samtidigt. Barn under 14 år är undantagna från bestämmelsen.

Eftersom de flesta kommuner har en incidens över 100 omfattar bestämmelserna större delen av Tyskland. Robert-Koch-Institutet har en översikt över den lokala smittspridningen i landet. 

Se ytterligare information om den nya lagen från den tyska regeringen och det tyska hälsoministeriet.

I övrigt gäller framför allt följande bestämmelser i Tyskland:

 • Privat får enbart personer från två hushåll träffas, dock högst fem personer. Barn upp till 14 år är undantagna från restriktionen. (Vid incidens över 100 får man enbart träffa en person från ett annat hushåll.)
 • Vid resor med kollektivtrafik och i butiker skall mun- och nässkydd av kategorin FFP2 alt. medicinska masker bäras.
 • Privatresor inom Tyskland skall undvikas.
 • Livsmedelsbutiker, apotek, postkontor, banker o.d. är fortsatt öppna. Öppning av övriga butiker beror på den lokala smittspridningen.
 • All gastronomi är fortsatt stängd. Leverans av mat är möjligt.
 • Testkrav för samtliga som reser in med flyg till Tyskland, dvs. även vid resor från områden som inte klassificera som riskområden. Detta gäller numera även för transitresor med flyg via Tyskland.

Bestämmelserna varierar dock mellan de olika förbundsländerna. För närmare information hänvisas därför till respektive förbundsland.

Särskilda inresebestämmelser

Från söndagen den 7 mars klassificeras Sverige som ett område med särskild hög smittspridning ("Hochinzidenzgebiet") av det tyska Robert-Koch-Institutet. Detta innebär att personer som någon gång de senaste tio dagarna befunnit sig i ett sådant område måste kunna uppvisa ett negativt test vid inresan i Tyskland.

Testet kan i regel vara ett PCR- eller antigentest. Det får vara högst 48 timmar gammalt vid inresan. Testresultatet skall framgå skriftligen på tyska, engelska eller franska. Se Robert-Koch-Institutets information om test.

Det finns ett antal privata aktörer i Sverige som kan utfärda reseintyg. Dessutom finns det möjligheter att testa sig på flygplatserna Arlanda och Landvetter.

Direkta transitresor (landvägen) genom Tyskland är möjliga utan test. Detta gäller om man reser från ett riskområde och även från ett område med särskilt hög smittspridning (tex. Sverige). Det gäller dock inte om man reser från ett område med särskilt smittsam virusvariant ("Virusvariantengebiet"). OBS! Vid samtliga flygresor till eller via Tyskland krävs numera ett negativt test före avresan, oavsett varifrån man reser. Detta gäller även vid transitresor via en flygplats i Tyskland.

För ytterligare information om resor till Tyskland från ett riskområde, från ett område med särskilt hög smittspridning eller från ett område där en speciellt smittsam virusvariant spridits hänvisas bla. till tyska hälsoministeriet.

Sedan den 8 november måste alla resande från ett riskområde anmäla sig digitalt före inresan i Tyskland. Anmälan är inte nödvändig vid direkta transitresor genom Tyskland eller för resande som uppehåller sig högst 24 timmar i landet. Se information om detta från tyska inrikesministeriet. Anmälan sker via länken www.einreiseanmeldung.de

I grunden gäller följande karantänsbestämmelser i Tyskland:

 • Tio dagars karantän för resande från samtliga riskområden.
 • Obligatorisk anmälan hos hälsomyndigheterna.
 • Karantänen kan hävas vid ett negativt test.
 • Testet kan genomföras först fem dagar efter inresan. (Test som genomförts innan avresan påverkar inte karantänen).

OBS! Kravet på karantän vid ankomsten kvarstår trots uppvisande av test vid inresan. Se information om detta från det tyska hälsoministeriet.

Vid inresa från ett område med särskilt hög smittspridning (tex. Sverige) eller områden där en speciellt smittsam virusvariant spridits måste testet göras före inresan i Tyskland. Se information från Robert-Koch-Institutet om vilka områden som omfattas av detta.

Den 30 januari infördes dessutom inresebegränsningar för områden med speciellt smittsam virusvariant (i nuläget bla. Brasilien, Sydafrika, Indien). Samtidigt infördes ett transportförbud som innebär att tex. flygbolag i grunden inte får transportera passagerare från dessa områden till Tyskland. Inrese- och transportförbudet gäller inte för tyska medborgare och personer bosatta i Tyskland. Personer som är undantagna från inreseförbudet skall uppvisa ett negativt test vid inresan. Transitresor med flyg via Tyskland från dessa områden är i regel möjliga. Se ytterligare information från tyska inrikesministeriet.

Personer som reser från ett riskområde till Tyskland för att besöka nära släktingar under högst 72 timmar är i regeln undantagna från karantänsplikten. Detta gäller i de flesta förbundsländer även för resor i andra riktningen, dvs. om man reser till ett riskområde för att besöka nära släktingar där under högst 72 timmar kan man vara undantagen från karantänsplikten vid återkomsten till Tyskland.

Det är i regel möjligt att besöka nära släktingar längre än 72 timmar i Tyskland med ett negativt covid-19-test.

Nödvändiga tjänsteresor upp till fem dagar är i regel möjliga utan karantän om den resande kan uppvisa ett negativt covid-19-test (högst 48 timmar gammalt) och ett intyg från arbetsgivaren/uppdragsgivaren som bekräftar att resan är nödvändig.

För ytterligare information om vad som gäller vid inresor hänvisas till tyska utrikesministeriet och hälsoministeriet.

VIKTIGT! Bestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna. Därför uppmanas resande att informera sig om bestämmelserna och den aktuella situationen i de olika förbundsländerna Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen.

Direkta transitresor genom ett riskområde är i regel möjliga utan karantän vid ankomsten till Tyskland. Men eftersom karantänsbestämmelserna varierar mellan de olika förbundsländerna bör resande informera sig om bestämmelserna i det förbundsland man reser till.

För resande som uppehållit sig i ett riskområde är direkta transitresor genom Tyskland i regel möjliga. Övernattningar är i regel inte möjliga utan att karantänsbestämmelserna träder i kraft. Resande som planerar att göra ett stopp under resan bör undersöka hur bestämmelserna ser ut i det aktuella förbundslandet.

Notera att det alltid är tyska myndigheter som beslutar och ansvarar för inrese- och transitregler till Tyskland. Sveriges ambassad i Berlin kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda behov och önskemål eller utfärda tillstånd för inresa till Tyskland. Ambassaden kan inte heller som svensk myndighet intyga eller påverka innehållet i tysk lagstiftning.

Lokala restriktioner

Sedan den 2 november tillåts inte övernattningar vid turistresor i Tyskland. Övernattningar tillåts endast vid enbart vid nödvändiga resor, tex. vid nödvändiga tjänsteresor. Resande uppmanas kontakta hotellen direkt för frågor kring detta och för att försäkra sig om att man verkligen kommer att kunna tas emot där. Vid övernattningar träder i regel karantänsbestämmelserna i kraft.

En översikt över de regionala bestämmelserna finns bla. på tyska Tourismus-Wegweiser.

Råd till svenska resenärer

För aktuell information om hälsosituationen i Tyskland hänvisas framför allt till Robert-Koch-Institutet och tyska hälsoministeriet.

Den som befinner sig i Tyskland och tror sig vara smittad skall undvika kontakter med andra personer och omedelbart kontakta den lokala hälsomyndigheten. Kontakter till dessa finns här

UD har inrättat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer ringer man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05.

Svenska resenärer kan ladda ner appen UD Resklar och anmäla sig till Svensklistan.  Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer på deras hemsida

Resor till Sverige

Sedan den 6 februari måste utländska medborgare uppvisa ett negativt covid-19-test vid inresa i Sverige. Detta gäller oavsett varifrån man reser. Testet kan vara ett antigentest, PCR-test eller ett LAMP-test. Det får inte vara äldre än 48 timmar, beräknat från testtillfället. Intyget på testet skall vara på svenska, engelska, franska, norska eller danska. (Översättningar godtas ej.) OBS! Testkravet gäller även för personer som erhållit vaccin mot covid-19. Svenska medborgare, personer bosatta i Sverige samt personer under 18 år är undantagna från testkravet. Bestämmelserna har förlängts och gäller fram till den 31 maj 2021.

För närmare information - och information om ytterligare undantag från testkravet - hänvisas till regeringens och polisens hemsidor. För närmare information om krav på testet och intyget hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar samtliga som reser in i Sverige från utlandet att stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar samt att testa sig både i samband med inresan och på dag fem efter ankomsten. Detta gäller både svenska och utländska medborgare och även de som är undantagna från kravet på test vid inresan. Ytterligare informations finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Information om var tester kan genomföras finns på 1177 Vårdguiden.

Den 31 mars 2021 upphörde det tidigare inreseförbudet till Sverige från Danmark och Norge. Därefter gäller krav på negativt covid-19-test vid inresa i Sverige från dessa länder (dock inte för svenska medborgare och andra personer som är undantagna från testkravet). För Storbritannien gäller från den 31 mars samma regler som vid resa från andra länder utanför EU/EES (se nedan). 

För mer information om inresor i Sverige hänvisas bla till regeringens och polisens hemsidor.

För en översikt över de gällande restriktionerna i Sverige hänvisas till krisinformation.se

Sedan den 15 november 2020 avråder Tyskland från icke nödvändiga resor till hela Sverige.

Sedan den 7 februari krävs uppvisande av ett negativt test vid inresa i Danmark. Se information om detta från danska myndigheter.

Vid resor med flyg via Nederländerna krävs uppvisande av ett negativt test före avresan. Kravet gäller även vid transitresor. Se information om detta från nederländska myndigheter.

Sedan den 19 mars 2020 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet omfattar alla icke-nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa (EU/EES). Resor inom Europa - tex. från Tyskland till Sverige - omfattas alltså inte av inreseförbudet, detta oavsett vilket medborgarskap den resande har.

Inresa tillåts för svenska medborgare, personer med uppehållstillstånd i Sverige samt EU-medborgare och deras familjemedlemmar. Även personer med särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner kan undantas från inreseförbudet. Dessutom får i nuläget personer som är bosatta i tio angivna länder utanför EU resa in i Sverige. Se mer information om det aktuella inreseförbudet på Regeringskansliets hemsida.

Med sitt beslut följer regeringen en uppmaning från EU-kommissionen att vidta åtgärder för att tillfälligt stoppa icke-nödvändiga resor till EU. Inreseförbudet har förlängts och gäller nu till och med den 31 maj 2021.

Senast uppdaterad 07 maj 2021, 09.06