• Svenska

Om utlandet Sydkorea

Beställning av samordningsnummer i Sydkorea

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt.

Medborgarskap

Barn som föds i utlandet blir svenska medborgare om båda föräldrarna eller mamman är svensk medborgare.

Om ett barn är fött efter 1 april 2015 är han eller hon automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare oavsett var barnet föds.

Om ett barn är fött före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 är det föräldrarnas medborgarskap som avgör vilket medborgarskap deras barn får.

Ett barn till en svensk mor blir alltid svensk medborgare. Det spelar ingen roll om barnet föds i Sverige eller utomlands.

När en kvinna med utländskt medborgarskap får ett barn med en svensk man och barnet föds i utlandet, får barnet inte faderns svenska medborgarskap om inte föräldrarna är gifta med varandra.

Läs mer om reglerna för medborgarskap på Skatteverkets och Migrationsverkets webbplatser:

Skatteverket

Migrationsverket

Folkbokföring: Om ni EJ avser att ansöka om svenskt pass till ert barn

Namnanmälan

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750). Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.

Samordningsnummer/Personnummer: Om ni avser att söka svenskt pass till ert barn

Samordningsnummer utställs istället för personnummer för svenska medborgare som varken är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn.

Ambassaden kan endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Följande handlingar behöver då uppvisas (alla dokument ska vara i original):

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis där båda föräldrarnas namn framgår ska uppvisas på engelska och Certificate of registration of birth - family registration.
  • Personbevis från Skatteverket om svensk far eller svensk mor är född utanför Sverige.
  • Ifylld blankett SKV 7750 (Anmälan om namn) ifylld och signerad av båda föräldrarna 
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta när barnet föddes - För barn födda efter 1 april 2015
    Barn födda i utlandet före 1 april 2015 - Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut. Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket.
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Ansökan är kostnadsfri

Skatteverkets handläggningstid är cirka 6-8 veckor.

När samordningsnumret är erhållits ska en passansökan ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom denna tid kan samordningsnumret makuleras.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer