• Svenska

Om utlandet Serbien

Utvecklingssamarbete i Serbien

Svenskt stöd till Serbien inleddes 1998 i form av humanitärt bistånd efter åren av konflikt på Västra Balkan. 2001 gick stödet över till ett mer långsiktigt utvecklingssamarbete och Sida-personal placerades på ambassaden. Fram till och med 2015 uppgår det totala svenska stödet till Serbien, genom Sida, till cirka 2 miljarder kronor. Sverige har under de senaste åren varit den tredje största bilaterala givaren efter Tyskland och USA med en budget på ungefär 100MSEK per år. Vid sidan av Sverige är idag de främsta givarna EU-kommissionen, Världsbanken, Tyskland, USA, Norge, Schweiz och FN-systemet.

Med EU-närmandet som verktyg bidrar svenskt stöd till fattigdomsminskning och demokratisk utveckling i Serbien. Svenskt stöd fokuserar främst på mänskliga rättigheter och rättsstat samt miljö och klimatfrågor. Därför anger huvudpunkterna i den nya Resultatstrategin för 2014-2020 förbättringar som berör:

1) Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling. 2) Ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat.
3) Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.

Svenskt utvecklingssamarbete utgår ifrån att EU-närmandet är den förändringsmekanism som bidrar till bättre förutsättningar för utveckling och välstånd samt till stärkt demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Sverige uppfattas som en respekterad partner med en oegennyttig agenda där de serbiska medborgarnas väl står i fokus. Det långsiktiga engagemanget ger ett omfattande förtroendekapital. Detta har ytterligare förstärkts genom åtagandet att följa Serbien och ge stöd på vägen mot EU under ytterligare sju år 2014-2020. Sverige har goda relationer med såväl officiella strukturer som med det civila samhällets aktörer. I Sveriges fall samspelar politisk dialog, bistånd och övriga politikområden i det dagliga arbetet på ett sätt som få andra internationella aktörer kan uppvisa.

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat.

  • Med fokus på stärkt offentlig förvaltning och rättsväsende

Inom denna sektor pågår arbetet för att stärka kapaciteten och effektiviteten i den offentliga förvaltningen. Sverige stödjer förvaltningsreformer inom ett flertal regeringsdepartement och syftet är att stödja utveckling av en demokratisk, transparent och effektiv förvaltning. Stöd ges för nationell statistik, kapacitetsutveckling för användandet av EU:s föranslutningsstöd (IPA) och antikorruptionsinsatser. Därtill riktas särskilt stöd till polisen och säkerhetssektorn. Samarbetet sker både på regeringsnivå samt med lokala myndigheter. Samarbetspartners inom detta område är exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska Centralbyrån och Rikspolisstyrelsen.

  • Med fokus på mänskliga rättigheter och demokratiskt inflytande

Det svenska stödet används till att förbättra den demokratiska dialogen mellan stat och medborgare samt att stärka civilsamhället i Serbien. Främjandet av mänskliga rättigheter och icke-diskriminering är en viktig del av den svenska strategin, och innefattar jämställdhet samt skyddandet av rättigheter för minoriteter såsom romer och HBTQ personer. Civilsamhället har en viktig roll i att bevaka dessa rättigheter, och både statliga institutioner och civilsamhället är därför inkluderade i samarbetet.  Stödet till civilsamhällesorganisationer kanaliseras genom svenska organisationer som Kvinna till Kvinna, Civil Rights Defenders och Olof Palmes Internationella Center.

Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar.

Miljöfrågor är en viktig del i EU-anslutningsprocessen och stödet inriktas på frågor av central betydelse i denna process, såsom infrastruktur för avfallshantering och vattenrening. Sverige är en ledande givare i miljösektorn, och stöd ges till både ministerier och statliga myndigheter. Även miljörörelsen får stöd för att kunna föra en förbättrad dialog med staten. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket deltar i genomförandet av det svenska stödet till miljösektorn.