• Svenska

Om utlandet Jordanien

Anmälan om namn samt beställning av samordningsnummer

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt. Observera att beställning av samordningsnummer endast får ske om även pass ska utfärdas samtidigt. Om passansökan inte fullföljs inom rimlig tid (ca 3 månader) kommer passmyndigheten begära att skatteverket återkallar samordningsnumret. Ambassaden får endast rekvirera samordningsnummer för svenska medborgare.

Ambassaden tar emot ansökningar om samordningsnummer under vanlig besökstid. Alla dokument ska visas upp i original.

Följande krävs:

  • Grundregeln är att barnet samt båda vårdnadshavare ska komma till ambassaden.
  • Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats.
  • Vårdnadshavarna ska kunna identifiera sig med giltig passhandling.
  • Föräldrarnas vigselbevis, om de är/var gifta. (För barn födda 1 april 2015 och därefter: Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare, krävs normalt även att faderskapet är fastställt via en bekräftelse eller domstolsbeslut. Barn födda i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svenska medborgare vid födseln. Den svenske fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket).
  • Barnets födelsecertifikat (där föräldrarnas namn framgår).
  • Skatteverket kräver ett intyg från sjukhuset där det framgår vem som fött barnet.
  • Om den ena/ene föräldern inte är i Jordanien får han/hon uppsöka en svensk myndighet för att få sin namnteckning bevittnad och få sin identitet bestyrkt.

Observera att alla dokument på arabiska ska vara översatta till engelska av en auktoriserad översättare. Samtliga dokument (förutom gravisitetsintyget från sjukhuset) ska vara legaliserade av Jordaniens utrikesministerium.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer