• Svenska

Om utlandet Hongkong

Ansökan om pass för barn under 18 år i Hong Kong

Följande handlingar behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

Om ett barn aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

för detta krävs ett besök hos generalkonsulatet med barnet och föräldrarna (vårdnadshavarna). Ansökan om samordningsnummer hanteras måndagar och tisdagar efter tidsbokning. Boka tid via e-post till: Generalkonsulat.hongkong@gov.se eller ring +852 2521 1212

Följande behövs:

 • Barnet måste komma till passmyndigheten tillsammans med minst en av vårdnadshavarna.
 • Födelsebevis i original ska uppvisas.
 • Föräldrarnas vigselbevis i original ska uppvisas. Om vigseln skett eller blivit registrerad i Sverige räcker det med ett utdrag från Skatteverket där detta framgår.
 • Vårdnadshavares pass eller giltig fotolegitimation i original.
 • Förlossningsjournal från sjukhuset som visar att mamman fött barnet.
 • Om bara ena föräldern lämnar in ansökan måste hen ha med sig den andres pass eller giltig fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia).

Dokument på annat språk än engelska eller svenska ska översättas och bestyrkas av notarius publicus.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Alla dokument för anmälan om namn och beställning av samordningsnummer skickas till Skatteverket i Sverige.

Blanketten för namnamälan finns på generalkonsulatet men går även att ladda ned från Skatteverkets webbplats: > Blankett SKV 7750

OBS! Det kan ta flera veckor att få besked. När man erhållit samordningsnummer för barnet ska passansökan göras. När samordningsnumret är klart ska en passansökan ske inom tre (3) månader. Om passansökan inte sker inom denna tid kan samordningsnumret makuleras.

Efter att ditt barn har fått sitt samordningsnummer kan du boka tid för passansökan: Online-tidsbokning

 • Barn och ungdomar under 18 år måste komma till generalkonsulatet tillsammans med minst en vårdnadshavare vid för ansökning av pass. Ansökan på onsdagar och torsdagar 09:00-12:00 efter tidsbeställning.
 • Ta med ifyllda blankett Vårdnadshavares Medgivande och Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (in English Consent of Custodian and Swedish Citizen - Form for passport applicant). 
 • För barn och ungdomar under 18 år krävs alltid skriftligt medgivande från samtliga vårdnadshavare vid ansökan om pass. Vårdnadshavares namnteckning ska bevittnas, med namnteckning, namnförtydligande, adress och telefonnummer, av myndig person, dock ej den andre vårdnadshavaren. Namnteckningen av närvarande vårdnadshavare bevittnar passhandläggaren. Passpersonalen bevittnar namnteckningarna av båda vårdnadshavarna på plats, om giltig legitimation kan uppvisas.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig svensk fotolegitimation.
 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
 • Beslut om barns namn och samordningsnummer bör medtas.
 • Avgiften för passet ska betalas med kreditkort, VISA/Mastercard.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.