Meny
  • Svenska

Om utlandet Ghana

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 08 jul 2020, 08.36

Aktuella händelser

Aktuella repatrieringsflygningar från Ghana

The Embassy currently has no information about future repatriation flights that is still open for registration. 

Ambassaden har för närvarande ingen information om planerade repatrieringsflyg som fortfarande är öppna för anmälan. 

Resa till och från Ghana

Flygplatserna är stängda för all internationell flygtrafik tills vidare.

Ett nordiskt repatrieringsflyg från Accra arrangerades 9 april. I nuläget finns ingen plan för evakuering av svenska medborgare men ambassaden fortsätter att samarbeta med nordiska och EU ambassader i frågan om repatriering.

Beslut om inreseförbud till Sverige fram till 31 augusti

För att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19 råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Inreseförbudet gäller till och med den 31 augusti 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av ministerrådet.

Beslutet gäller resor från länder utanför Europa. Det finns också undantag från inreseförbudet med hänsyn till särskilt angelägna behov eller nödvändiga funktioner. Detta gäller t.ex. personer som reser i syfte att studera. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige berörs heller inte, utan kan återvända hem även om de reser från ett land utanför Europa.

Pressmeddelande

UD:s reseavrådan med anledning av nya coronaviruset

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för globalt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, har UD den 18 juni 2020 förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet till och med den 31 augusti. Samtidigt har UD har beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz och Spanien. För övriga länder inom EU, EES och Schengen kvarstår avrådan till och med den 15 juli.

Pressmeddelande

I länder eller områden där UD avråder från resor sedan tiden före den 14 mars 2020, gäller dessa beslut.

 

Ambassaden uppmanar även svenska resenärer att anmäla sig till Svensklistan.

Ghana Information från myndigheterna


Ministry of Health
Ghana Health services - dedikerad COVID-19 sida
The Precidency of Ghana
Allmänna säkerhetsläget

Ghana är generellt sett ett tryggt resmål. Resenärer bör dock vara försiktiga och uppmärksamma på sin omgivning, samt följa nyheter och händelseutveckling.

Terrorism

Någon information att Ghana är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte. Däremot ser man en utveckling i  södra Burkina Faso som gränsar mot Ghana där terroristceller ökat sin närvaro. Resenärer i norrbör vara uppmärksamma och följa utvecklingen.

Se länken nedan för mer information om terrorism generellt:
http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden och katastrofer

Under torrperioden mellan november och april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara, främst i norra Ghana. Luften blir fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i april till oktober kan det regna kraftigt i vissa delar av landet och det finns risk för översvämning. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden.

In- och utresebestämmelser

Visum för svenska medborgare krävs för inresa i Ghana. Information om visering ges av Ghanas ambassad i Köpenhamn.

Tel: + 45 39 62 82 22
Fax: + 45 39 62 15 62
E-post: ghana@mail.dk 
www.ghanaembassy.dk

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Ghana. Vistelser utöver visumets giltighetstid anses vara ett allvarligt brott i Ghana och kan leda till böter eller fängelse.

Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) för gula febern är ett krav för inresa.

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Ghana.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner.

Lokala lagar och sedvänjor

Lokala lagar och sedvänjor ska respekteras. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Ghana att vara väl informerade om förhållandena i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta försiktighet vid folksamlingar och vara särskilt uppmärksamma mot ficktjuvar.

Bedrägerier eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer i Ghana utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och ambassaden kontaktas varje vecka av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

 

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Större vägar kan vara acceptabla, medan mindre vägar ofta är i sämre skick då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten främst längs huvudvägarna. Olycksfrekvensen är hög.

Resa i landet

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Ghana och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Accra som i andra städer. Bilfärder under dygnets mörka timmar bör undvikas utanför de större städerna.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Ghana. Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcentral etc.). Notera att de flesta sjukhusen inte uppfyller svensk standard på vård.  

Övriga upplysningar