• Svenska

Om utlandet Ghana

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 08 jun 2024, 13.21

Aktuella händelser

Internettrafiken är återställd efter störningarna från mars 2024. 

Allmänna säkerhetsläget

Ghana är generellt sett ett tryggt resmål. Resenärer bör dock vara försiktiga och uppmärksamma på sin omgivning, samt följa nyheter och händelseutveckling.

Terrorism

Någon information att Ghana är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte. Däremot ser man en utveckling i södra Burkina Faso som gränsar mot Ghana där terroristceller ökat sin närvaro. Resenärer i norr bör vara uppmärksamma och följa utvecklingen.

Läs även på regeringens hemsida om terrorism och hot utomlands

Naturförhållanden och katastrofer

Under torrperioden mellan november och april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden från Sahara, främst i norra Ghana. Luften blir fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i april till oktober kan det regna kraftigt i vissa delar av landet och det finns risk för översvämning. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden.

In- och utresebestämmelser

Visum för svenska medborgare krävs för inresa i Ghana. Information om visering ges av Ghanas ambassad i Köpenhamn.

Tel: + 45 39 62 82 22
Fax: + 45 39 62 15 62
E-post: copenhagen@mfa.gov.gh
Hemsida: www.ghanaembassy.dk

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Ghana. Vistelser utöver visumets giltighetstid anses vara ett allvarligt brott i Ghana och kan leda till böter eller fängelse.

Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) för gula febern är ett krav för inresa.

För tillfället finns inga särskilda inresebestämmelser med anledning av Covid-19, och inga krav på vaccinationsbevis. Det är fortsatt rekommenderat att använda munskydd och handsprit regelbundet i alla flygplatsterminaler.

Övrigt

Ghananska myndigheter uppmanar alla inresande passagerare att ha en giltig försäkring under vistelsen.

Notera att flygbolag kan ha ytterligare krav på resenärer, vänligen undersök vad som gäller i ditt fall. 

Länk till lokala myndigheters information:
https://www.moh.gov.gh/

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Ghana.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner.

Hälso- och sjukvården i Ghana är bristfällig och kapaciteten för god vård är begränsad. Svenska resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar vid eventuella smittspridningar. 

Allmänheten uppmanas följa information i media och från myndigheterna. Det kan vara svårt att hitta relevant bekräftad information och ambassaden rekommenderar att man är källkritisk och noga kontrollerar den information man fått.

Lokala lagar och sedvänjor

Lagar, sedvänjor och attityder i många länder kan försvåra för hbtqi-resenärer.  

Ghanas lagar förbjuder ”unlawful carnal knowledge” som generellt tolkas som förbud mot att visa all slags romantisk intimitet mellan personer av samma kön, vilket kan leda till både bötesstraff och frihetsberövande. Ett lagförslag för att ytterligare begränsa HBTQI-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter behandlas i landets parlament. Anti-HBTQI-retorik och våldsamheter har ökat de senaste åren och situationen för HBTQI-personer har försämrats ytterligare. Det har rapporterats om riktade angrepp, frihetsberövande, våldtäkter och andra trakasserier mot HBTQI-personer. 

Samkönade par bör undvika offentlig uppvisning av tillgivenhet då risk för överfall finns. Lokala lagar och sedvänjor ska respekteras.

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Ghana att vara väl informerade om förhållandena i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Resenärer bör iaktta försiktighet vid folksamlingar och vara särskilt uppmärksamma mot ficktjuvar.

Bedrägerier eller så kallade scams, d.v.s. olika sätt att försöka lura personer på pengar är vanligt förekommande i Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer i Ghana utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrundsinformation. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och ambassaden kontaktas varje vecka av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

 

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Större vägar kan vara acceptabla, medan mindre vägar ofta är i sämre skick då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten främst längs huvudvägarna. Olycksfrekvensen är hög.

Resa i landet

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Ghana och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Accra som i andra städer. Bilfärder under dygnets mörka timmar bör undvikas utanför de större städerna.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten.

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Ghana. Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europe Assistance, Gouda Alarmcentral etc.). Notera att de flesta sjukhusen inte uppfyller svensk standard på vård.