Meny
  • Svenska

Om utlandet Georgien

Medborgarskap, namnanmälan och rekvisition av samordningsnummer

Grattis till nyblivna föräldrar! Nedan hittar ni information om medborgarskap och hur ni går tillväga för att registrera ert barn hos relevanta myndigheter i Sverige och vilken myndighet ni bör vända er till för att registrera födseln i Georgien.

Medborgarskap

I Sverige får ett barn fött efter 1 april 2015 till en svensk förälder automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln. Barn födda före 1 april 2015 men efter 1 juli 2001 blir svenska medborgare från födseln om mamma är svensk medborgare. Detsamma gäller om pappa är svensk medborgare och barnet föds i Sverige. Föds barnet utomlands blir barnet svensk medborgare om pappan är svensk och gift med barnets mamma.

Observera att för barn födda i utlandet till utländsk mor och svensk far, som vid barnets födsel inte är gifta, måste en faderskapsfastställelse göras. För mer information, klicka på följande länk: Faderskapsfastställande Georgien

Namnanmälan och samordningsnummer

Ambassaden ansöker om samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras. Har namnanmälan inte gjorts av vårdnadshavarna görs detta samtidigt. Ambassaden får endast ansöka om samordningsnummer för svenska medborgare.

Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med minst en av vårdnadshavarna. Om bara den ena vårdnadshavaren lämnar in namnanmälan och ansökan om samordningsnummer måste han eller hon ha med sig den andra vårdnadshavarens pass eller giltigt fotolegitimation (i original eller bestyrkt kopia). Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Följande handlingar samt en kopia av nedanstående behöver medtas vid anmälan och ansökan av samordningsnummer:

  • Skatteverkets blankett "Namnanmälan" (SKV7750). Blanketten behövs inte om anmälan till Skatteverket redan skett. I stället medtas Skatteverkets beslut.
  • Barnets födelsebevis i original.
  • Handlingen från det georgiska sjukhuset (Birth notice) med uppgift om vem som fött barnet.Vårdnadshavarnas vigselbevis (om det finns). Uppvisande av vigselbevis är inte nödvändigt om vigseln redan är registrerad hos Skatteverket. Om vårdnadshavarna inte är gifta kräver Skatteverket en faderskapsbekräftelse (se länk ovan).
  • Vårdnadshavarnas passhandlingar eller giltig fotolegitimation.

OBS! Vänligen notera att Skatteverket kan komma att begära in ytterligare kompletterande handlingar .

Svenskt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer