Meny
  • Svenska

Om utlandet Georgien

Faderskapsfastställande i Georgien

För barn födda i utlandet till utländsk mor och svensk far, som vid barnets födsel inte är gifta, måste en faderskapsfastställelse göras enligt lagen om internationella faderskapsfrågor (1985:367).

Det är lagen om internationella faderskapsfrågor (1985:367), särskilt 7 och 8 §§, som tillämpas när prövning görs om en utländsk faderskapsfastställelse är giltig i Sverige. Där framgår att en faderskapsfastställelse gjord i utlandet är giltig i Sverige när den har skett genom ett avgörande av domstol eller genom en i hemvist- eller medborgarskapslandet giltig bekräftelse. I Georgien kan faderskapet anses fastställt genom det georgiska födelsebeviset i de fall då samma kvinna står upptagen som mor i födelsebeviset och som den kvinna som fött barnet i handlingen från det georgiska sjukhuset (Birth Notice). Enligt svensk rätt är den kvinna som fött barnet som är att anses som mor till barnet. Det innebär att det är den födande kvinnan enligt handlingen från sjukhuset (Birth Notice) som är att anses som mor till ett barn när olika kvinnor finns upptagna som mor i det georgiska födelsebeviset och handlingen från det georgiska sjukhuset (Birth Notice). Observera att i de fall då namnen inte överensstämmer kan inte det georgiska födelsebeviset användas för faderskapsfastställelse.

Det finns två alternativa instanser i Sverige man kan vända sig till för bistånd med faderskapsfastställelse. Ambassaden kan inte garantera att någon av dessa instanser kan bistå då de är fristående myndigheter med egna regler och riktlinjer.

1) Det första alternativet är Migrationsverket dit man kan vända sig för att ansöka om medborgarskapsförklaring för barnet. Mer information om detta hittar ni här:

2) Det andra alternativet är att man vänder sig till en svensk domstol, Tingsrätten, för att initiera ett faderskapsärende. Det finns dock ingen garanti att en svensk domstol skull anse sig behörig för att pröva ett faderskapsärende då barnet är fött utomlands och inte har sin hemvist i Sverige.

Vänligen notera att faderskapsbekräftelsen måste anses vara fastställd innan ambassaden kan skicka in en ansökan om samordningsnummer till Skatteverket. Om det inte finns stödjande dokument som påvisar att faderskapet är fastställt kommer Skatteverket att avslå ambassadens ansökan p.g.a. att faderskapet inte är fastställt.