• Svenska

Om utlandet Belgien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

Senast uppdaterad 16 jan 2023, 15.16

Aktuella händelser

Generalkonsulatet i Bryssel finns på Square de Meeûs 30, e-postadress: generalkonsulat.bryssel@gov.se

I händelse av akuta konsulära ärenden utanför kontorstid kontaktas konsulära jouren på utrikesdepartementet i Stockholm.

E-post till konsulära jouren, telefon +46 8 405 50 05, dygnet runt.

 

Allmänna säkerhetsläget

Belgien har, liksom övriga EU-länder, förstärkt säkerhetsåtgärderna med tanke på risken för terrorattacker. 

Resenärer uppmanas till fortsatt vaksamhet och försiktighet. Särskilt uppmärksam bör man vara på sin omgivning vid platser med stora folksamlingar som vid offentliga byggnader, turistattraktioner, i allmänna transportmedel etc. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Vidare uppmanas resenärer att i god tid infinna sig på flygplatserna för säkerhetskontroll. För övrigt har Belgien legitimationsplikt vilket innebär att man alltid bör ha pass eller nationellt ID-kort med sig.

För mer information om säkerhetsläget i Belgien:

Länk till crisiscentrum.be/fr (Centre de Crise)

Länk till Bryssel-regionens hemsida.  

Twitter (Centre de Crise)

Facebook (Centre de Crise) 

Frankrike har förlängt kontrollen av landets inre gränspassager vilket även kan påverka gränspassage mot Belgien.

Här finns information från flygplatsmyndigheterna:

Avgång/ankomst Brussels Airport

För mer information om tågtrafiken i Belgien: SNCB - Information

För mer information om lokaltrafiken i Belgien: STIB Bruxelles

Anmäl gärna din utlandsvistelse så att UD/ambassaden kan kontakta dig i händelse av kris. Informationen används som en del av krishanteringen ifall en konsulär krissituation skulle inträffa i landet du befinner dig i. Anmälan är frivillig och fylls i elektroniskt på swedenabroad.

UD:s konsulära jour kan nås via telefonnummer 08 405 50 05.

UD Resklar på Twitter

UD:s reseinformation på Facebook

Terrorism

Belgiska säkerhetsmyndigheter har sedan 22 januari 2018 bedömt att risken för terrorism minskat och därmed har säkerhetsnivån i hela landet gått från tre till två på en fyrgradig skala. Myndigheterna understryker dock att detta inte innebär att terrorhotet har försvunnit och uppmanar till fortsatt vaksamhet.

Motiveringen till sänkningen är en samlad analys där man bland annat vägt in att det självutropade kalifatet i Syrien och Irak inte längre finns. Vidare menar man att islamiska staten har förlorat i inflytande och den virtuella propagandan som visserligen fortsätter att uppmana ensamma individer till attentat i Europa har minskat i betydelse.

Myndigheterna framhåller dock att säkerhetsåtgärder fortfarande vidtas och vid vissa platser kommer dessa att fortsatt ligga på nivå tre. Vilka dessa platser är publiceras inte. Vid behov kan regional och/eller lokal polis göra en bedömning av ökad säkerhetsrisk och höja förebyggande åtgärder.

Naturförhållanden och katastrofer

Det kan regna rikligt under höst, vinter och vår och de första snöfallen brukar orsaka trafikkaos. Vid större händelser bör man vinnlägga sig om att noga följa lokala myndigheters anvisningar.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Ta med dig passet eller det nationella ID-kortet. Vid identitetskontroll kan du behöva styrka ditt medborgarskap. Passet och det nationella ID-kortet är de enda svenska ID-handlingar som visar medborgarskap. Körkort är ingen giltig resehandling och inte heller en giltig id-handling utanför nordens gränser.

Belgien är medlem av Schengensamarbetet. För närmare information om viseringar och uppehållstillstånd, kontakta Belgiens ambassad i Stockholm.

Belgiens ambassad i Sverige

Hälso- och sjukvård

Det allmänna hälsoläget i Belgien är gott och fullt jämförbart med det svenska. I Bryssel finns mycket god tillgång på sjukhus, läkare, tandläkare av hög standard. Jourhavande apotek och läkare anges i dagspressen.

Försäkringsskydd

Tänk på att alltid ta med det europeiska försäkringskortet när du reser. EU-kortet gäller för både akut och vanlig sjukvård och ambulanstransport på plats men inte för mer omfattande sjukvård eller sjuktransport till Sverige. Kortet kan beställas från Försäkringskassan.

Beställning av europeiskt sjukförsäkringskort

Annan reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd rekommenderas. Kostnader för till exempel sjuktransport till Sverige täcks nämligen inte av försäkringskortet och kan för en oförsäkrad person bli mycket höga.

Internationella aktörer inom reseförsäkringar som din privata reseförsäkring kan samarbeta med:

SOS-International, Falck Global Assistance,  Euro-Center Assistance och Gouda-assistance 

Resa i landet

Lokala lagar och sedvänjor

Belgiska lagar och sedvänjor påminner i mångt och mycket vid de svenska. Det är viktigt att följa lagar och förordningar, de förväntas följas av alla – såväl besökare som innevånare.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Liksom på andra håll i Europa förekommer gatubrottslighet till exempel i form av väskryckningar och stölder ur låsta bilar. Det är inte ovanligt att råka ut för ficktjuvar på flygplatsen, på tåg, bussar och i tunnelbanan, varför försiktighet bör iakttas under hela dygnet.

Även i de andra större städerna i Belgien, såsom Antwerpen, Liège och Charleroi bör man vara vaksam i större folksamlingar, på tåg och bussar.

Ditt pass är en värdefull handling. Förvara det på ett säkert sätt. Gör gärna kopior på värdehandlingar som pass, biljetter, försäkringshandlingar och kreditkort.

Trafiksäkerhet

Trafiken är regelmässigt tät och trafikkulturen i Belgien skiljer sig från den svenska. Den kännetecknas av ett ganska bestämt körsätt och med en obönhörlig tillämpning av högerregeln. Smärre sammanstötningar med plåtskador är ganska vanligt förekommande.

Det är lag på att använda bilbälte och det är förbjudet att använda mobiltelefon när man kör.
Det finns generellt gott om taxibilar.

Elektriska småbilar eller cyklar blir allt populärare fortskaffningsmedel i Bryssel och i andra storstäder i Belgien. Dessa håller sig inte alltid till trafikreglerna. Cyklisterna håller sig inte alltid heller till cykelbanorna utan kör på trottoarer, övergångsställen med mera när de ska fram, varför viss uppmärksamhet är tillrådlig, särskilt som de inte hörs.

Övriga upplysningar

Konto- eller kreditkort är vanligt förekommande betalningsmedel. Kontanter kan behövas för att åka taxi. På grund av ofta förekommande toppmöten i Bryssel och stundtals stora strejker i centrala Bryssel, som påverkar kollektivtrafiken och trafiksituationen, är det tillrådligt att uppdatera sig om situationen i landet inför ett besök.

Mer information om Belgien finns på landets officiella hemsida.

Konsulär service för svenskar i Belgien erbjuds vid generalkonsulatet i Bryssel. För kontaktuppgifter se längre ned i blå ruta. 

Vid en akut nödsituation utanför kontorstid kan Utrikesdepartementets konsulära jour nås på  +32 2 289 5650, alternativt +46 8 405 50 05.