Konkurs dla dzieci i młodzieży "Jak mogę zmieniać świat na lepsze?"- regulamin

24 lis 2020

Ambasada Szwecji wraz z patrnerami - Ambasadą Węgier, Stowarzyszeniem "Nigdy Więcej" i Wydawnictwem Znak - zaprasza dzieci i młodzież w wieku 9-19 lat do udziału w konkursie "Jak mogę zmieniać świat na lepsze?" inspirowanego postacią Raoula Wallenberga. Poniżej przedstawiamy opis i regulamin konkursu.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z DUŻĄ ILOŚCIĄ ZGŁOSZEŃ, WYNIKI KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 17 GRUDNIA.

Jak mogę zmieniać świat na lepsze? Napisz opowiadanie, wiersz lub esej i wygraj plecak Kånken Mini, termos z Pippi Pończoszanką i gadżety z logo Szwecji!

Raoul Wallenberg był szwedzkim przedsiębiorcą i dyplomatą, który pod koniec II wojny światowej ocalił tysiące węgierskich Żydów przed zagładą.

Historia Wallenberga to opowieść o młodym człowieku, który dzięki swoim życiowym wyborom stał się nieśmiertelnym bohaterem. To także historia o nas, o wyborach, których dokonujemy. Przypomnienie o tym, że wszyscy możemy coś zmienić.

Ty także możesz coś zmienić! Nie musisz zdobywać się na wielkie czyny. Czasem wystarczy uprzejmość, empatia, koleżeństwo. Prosty gest, dobra wola. Tolerancja i odwaga na co dzień. Napisz, co robisz lub możesz zrobić, by świat wokół stał się lepszym miejscem.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające formę tekstu. Teksty nie powinny przekraczać jednej strony A4/1800 znaków.

W Konkursie mogą brać dzieci i młodzież od 9* do 19 roku życia.
*9 lat ukończone w 2020 roku.

Swoje zgłoszenie prześlij w wiadomości e-mail na adres: warszawa.invit@gov.se do dnia 10 grudnia 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 19 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nim udział za zgodą swojego opiekuna. By wziąć udział w konkursie należy zapoznać się jego regulaminem, który prezentujemy poniżej.

Konkurs odbywa się w nawiązaniu do wystawy poświęconej Raoulowi Wallenbergowi „Nie mógłbym postąpić inaczej”, którą do 18 grudnia można oglądać przy Ambasadzie Szwecji w Warszawie, ul. Bagatela 3. 

Więcej informacji na temat Raoula Wallenberga można znaleźć pod tym artykułem.

REGULAMIN

Regulamin konkursu pt. „Jak mogę zmieniać świat na lepsze”

§ 1

ORGANIZATOR I FINANSOWANIE

 1. Regulamin określa warunki i zasady konkursu „Jak mogę zmieniać świat na lepsze”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Ambasada Szwecji z siedzibą w Polsce przy ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa, dalej zwana „Organizatorem”. Partnerami konkursu są Ambasada Węgier,Wydawnictwo Znak i Stowarzyszenie "Nigdy Więcej", dalej zawani "Partnerami".
 3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 4. Konkurs jest organizowany w dniach od 24.11.2020 do 10.12.2020

§ 2

CEL KONKURSU

Celem konkursu „Jak mogę zmieniać świat na lepsze” jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (9-19 lat) do zaprezentowania w formie tekstu (esej, opowiadanie, wiersz) tego, jak ich zdaniem mogą zmieniać świat wokół siebie na lepsze. Inspiracją dla uczestników konkursu ma być postać szwedzkiego dyplomaty Raoula Wallenberga, który podczas drugiej wojny światowej uratował dziesiątki tysięcy węgierskich Żydów.

 § 3

UCZESTNICY i FORMA

 1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające formę tekstu napisanego w j. polskim. Teksty nie powinny przekraczać jednej strony A4/1800 znaków ze spacjami.
 2. W Konkursie mogą brać dzieci i młodzież od 9 do 19 roku życia.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

4. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

 • Jasny i interesujący dla czytelnika sposób przedstawienia swoich doświadczeń, odczuć, myśli;
 • Treść pracy odpowiadająca tematyce konkursu;
 • Kreatywne podejście do tematu konkursu.

5.  Z konkursu wyłączeni są:

a. pracownicy oraz strony umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora bądź Partnera Konkursu;

b. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

§ 4

ZASADY I WARUNKI KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy konkursowej na adres email: warszawa.invit@gov.se według podanego harmonogramu. W temacie wiadomości należy wpisać „KONKURS WALLENBERG”. Prace mogą być napisane przy pomocy edytora tekstu w komputerze lub odręcznie. W przypadku pracy napisanej odręcznie jako zgłoszenie należy przesłać skan lub fotografię konkursowego tekstu w rozdzielczości umożliwiającej jego odczytanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji zgodnie z § 9.
 3. Prace konkursowe powinny być podpisane w treści maila (imię i nazwisko dziecka i opiekuna zgłaszającego pracę, wiek uczestnika, telefon kontaktowy i adres e-mail)
 4. Organizator może poprosić o potwierdzenie wieku uczestnika konkursu poprzez przesłanie skanu legitymacji szkolnej do wglądu.
 5.  Organizator w terminie 2 dni roboczych po przesłaniu zgłoszenia prześle każdemu uczestnikowi potwierdzenie zakwalifikowania pracy do konkursu na adres email podany w zgłoszeniu konkursowym.
 6. Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń, odbędzie się preselekcja przesłanych zgłoszeń i ich ocena przez Kapitułę Konkursu.

 § 5

KAPITUŁA KONKURSU

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Kapitułę Konkursu (dalej „Kapituła”). W skład Kapituły wejdą przedstawiciele Organizatora i Partnerów konkursu.
 2. Decyzje podjęte przez Kapitułę są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Kapituła Konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w następujący sposób:

  I Nagroda (kategoria uczestników 9-13 lat)
  II Nagroda (kategoria uczestników 9-13 lat)

  I Nagroda (kategoria uczestników 14-19 lat
  II Nagroda (kategoria uczestników 14-19 lat

  Trzy wyróżnienia specjalne

 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 17.12.2020 r. na profilu Facebook Ambasady Szwecji (www.facebook.com/AmbasadaSzwecji) i na stronie internetowej Ambasady Szwecji (www.swedenabroad.com/warszawa) w sekcji "Wiadomości".

 §6

NAGRODY

 1. Nagrody w konkursie zostaną przyznane w dwóch grupach wiekowych – 9-13 lat i 14-19 lat.
 2. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane nagrody pierwsza i druga ufundowane przez Ambasadę Szwecji.
 3. W konkursie przyznane zostaną trzy wyróżnienia specjalne.
 4. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:

I Nagroda (kategoria uczestników 9-13 lat):

Plecak Fjällräven Kånken Mini
Zestaw gadżetów z logo Szwecji
Książka Justyny Sucheckiej "Young power. 30 historii, o tym jak młodzi zmienają świat", Wydawnictwo Znak 

II Nagroda (kategoria uczestników 9-13 lat):

Termos z Pippi Pończoszanką firmy PRIMUS
Zestaw gadżetów z logo Szwecji
Książka Justyny Sucheckiej "Young power. 30 historii, o tym jak młodzi zmienają świat", Wydawnictwo Znak 

I Nagroda (kategoria uczestników 14-19 lat):

Plecak Fjällräven Kånken Mini
Zestaw gadżetów z logo Szwecji
Książka Justyny Sucheckiej "Young power. 30 historii, o tym jak młodzi zmienają świat", Wydawnictwo Znak 

II Nagroda (kategoria uczestników 14-19 lat):

Termos z Pippi Pończoszanką firmy PRIMUS
Zestaw gadżetów z logo Szwecji
Książka Justyny Sucheckiej "Young power. 30 historii, o tym jak młodzi zmienają świat", Wydawnictwo Znak  

Trzy wyróżnienia specjalne
Zestawy gadżetów ufundowane przez Ambasadę Węgier

4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

 §7

KONFLIKTY INTERESÓW

Członek Kapituły ma obowiązek powiadomić organizatora konkursu o istniejących konfliktach interesów.

Za konflikt interesów uznaje się:
- pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński, lub związek o charakterze nieformalnym z autorem/autorami projektu lub członkami władz uczestnika konkursu zgłaszającego projekt;

- jakikolwiek związek z ocenianym projektem, w tym współautorstwo projektu lub wykonywanie jakichkolwiek działań w zakresie projektu;

- udział w projekcie jako przedstawiciel organów władzy publicznej lub instytucji prawa publicznego, dla której lub na której zlecenie realizowany był zgłoszony projekt.

Członkowie kapituły są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu lub ich istnieniu.


§8

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Ambasady Szwecji www.swedenabroad.com/warszawa w dziale „Wiadomości”.
 2. Pracę konkursową wraz ze zgodą rodziców (w przypadku osoby nieletniej) należy przysłać do 10.12.2020 (włącznie) na adres mailowy: warszawa.invit@gov.se w temacie wiadomości należy wpisać słowo „KONKURS WALLENBERG”
 3. Prace dostarczone do siedziby Organizatora po 10 grudnia nie będą oceniane.

 §9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając materiał do konkursu oświadcza, że:

  a)      ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do konkursu oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich,

  b)      osoby utrwalone w materiale, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

 2. Uczestnik oświadcza, że materiał nie brał udziału w innych konkursach.
 3. Poprzez przystąpienie do konkursu Uczestnik oświadcza, iż pod warunkiem nagrodzenia zgłoszonego przez niego materiału, przenosi nieodpłatnie - z dniem ogłoszenia wyników konkursu - na Organizatora autorskie prawa majątkowe do materiału na polach eksploatacji wymienionych w ust. 4.
 4. W ramach przeniesienia praw, o których mowa w ust. 3, Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczoną w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie nagrodzonym materiałem na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3, następuje wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne podmioty, prawem do zezwolenia na wykonywanie autorskiego prawa zależnego oraz prawem własności egzemplarzy utworów oraz nośników, na których zostały one utrwalone. Odrębna odpłatność z ww. tytułu nie przysługuje.
 6. Uczestnik oświadcza, pod warunkiem nagrodzenia jego pracy w konkursie, iż wyraża nieodpłatnie zgodę na wprowadzenie zmian i modyfikacji w przedstawionym przez niego materiale, w tym na korzystanie i rozporządzanie ewentualnie powstałym opracowaniem.
 7. Uczestnik, którego materiał zostanie nagrodzony w konkursie, upoważnia Organizatora (z prawem udzielenia dalszych upoważnień) do wykonywania praw osobistych do utworu.
 8. Uczestnik, który zawarł w materiale fragmenty, których nie jest autorem, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o dysponowaniu autorskimi prawami majątkowymi do tych fragmentów w zakresie umożliwiającym realizacje jego zobowiązań względem Organizatora.
 9. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z materiałem zgłoszonym do konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie w nim praw osób trzecich.

 §10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez uczestnika zgody, także dla celów marketingowych Organizatora oraz Fundatora nagród.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U z 2014, nr 1182). Administratorem danych osobowych jest Ambasada Szwecji.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia udział w konkursie.

 § 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych etapów konkursu. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach harmonogramu konkursu pisemnie (mailem).
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany będą ogłaszane na stronie internetowej Ambasady Szwecji www.swedenabroad.com/warszawa.
 3. Organizator nie gwarantuje, że strony sieci internetowych będą wolne od zakłóceń lub błędów.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu i niewyłonienia laureatów.
 5. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.