Travel Advisory

Temporary ban on travel to Sweden // Привремена забрана за патување во Шведска// Travel advisory//Совет за патување// Këshillë për udhëtim

The Swedish government decided from 19 March (for a period of 30 days ) to temporarily stop unnecessary travel from outside the EU, the EEA and Switzerland to Sweden. This entry ban applies to those who do not have Swedish citizenship / residence permit. Read more here: https://www.government.se/press-releases/2020/03/temporary-ban-on-travel-to-sweden-due-to-covid-19/

Travel advisory!

The Government of North Macedonia announced on 16 March that it would be closing its border crossings to foreign nationals and within 48 hours (from when the decision enters into effect) would close the main airport Skopje International Airport for passenger travel. Land borders are closed. The Airport will close on 18 March at midnight. The embassy recommends Swedish citizens who wish to leave the country to make travel arrangements promptly.

Шведската влада донесе одлука од 19 март (за период од 30 дена) привремено да го запре непотребното патување надвор од ЕУ, ЕЕА и Швајцарија за Шведска. Оваа забрана за влез се однесува на оние кои немаат дозвола за државјанство / дозвола за постојан престој во Шведска. Прочитајте повеќе овде: https://www.government.se/press-releases/2020/03/temporary-ban-on-travel-to-sweden-due-to-covid-19/

 Совет за патување!

Владата на Северна Македонија на 16 март објави дека ќе ги затвори своите гранични премини на странски државјани и во рок од 48 часа (од кога ќе стапи во сила решението) ќе го затвори главниот аеродром  - Меѓународниот аеродром Скопје за патнички патувања. Копнените граници се затворени. Аеродромот ќе се затвори на 18 март на полноќ. Амбасадата им препорачува на шведските граѓани кои сакаат да ја напуштат земјата навремено да си го организираат патувањето.

Ndalesë e përkohshme për udhëtim në Suedi

Qeveria e Suedisë ka vendosur që prej 19 marsit 2020 (për një periudhë prej 30 ditëve) përkohësisht të ndalojë gjitha udhëtimet e panevojshme nga jashtë BE-së, EEA dhe Zvicër për në Suedi. Kjo ndalesë vlen për ata të cilët nuk kanë nënshtetësi/lejeqëndrim të Suedisë. Për më tepër, vizitoni lidhjen më poshtë: https://www.government.se/press-releases/2020/03/temporary-ban-on-travel-to-sweden-due-to-covid-19/

 Këshillë për udhëtim!

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka shpallur që më 16 mars 2020 do të mbyll kufijtë për udhëtarët me kombësi të huaj dhe brenda 48 orëve (nga koha që vendimi të hyjë në fuqi) do të mbyll aeroportin kryesor Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit për udhëtim. Kufijtë tokësor gjithashtu janë mbyllur. Aeroporti do të mbyllet më 18 mars 2020 në mesnatë. Ambasada e Suedisë rekomandon shtetasve suedez që dëshirojnë të largohen nga shteti që të bëjnë hapa për të lëshuar vendin në mënyrë të shpejtë dhe me kohë.

Last updated 18 Mar 2020, 4.36 PM