VANLIGA FRÅGOR OM SCHENGENVISUM

Var är visumet giltigt, vad händer om min ansökan avslås och andra frågor.

Var är visumet giltigt?

Ett Schengenvisum är giltigt i alla länder i Schengenområdet. I undantagsfall kan visering beviljas för att endast resa in i det land som har utfärdat det.

På den svenska regeringens hemsida kan du läsa om vilka länder som är medlemmar i Schengenavtalet.

Vem avgör mitt ärende?

Svenska ambassaden i Bogotá, Colombia beslutar om visum ska beviljas.

Hur lång tid tar det för ambassaden att fatta ett beslut?

Ambassaden har rätt att ta upp till fyra veckor att behandla en visumansökan och det är den sökandes ansvar att ansöka i tid i förhållande till planerad resa.

Beslut fattas dock i allmänhet inom 15 dagar från det att ansökan lämnades in. Denna period kan förlängas till högst 30 kalenderdagar i särskilda fall, särskilt när det är nödvändigt att genomföra en mer detaljerad prövning av ansökan eller när det gäller en representation där myndigheterna i den representerade medlemsstaten rådfrågas. .

Undantagsvis, i de specifika fall där ytterligare dokumentation krävs, kan denna period förlängas till högst 60 kalenderdagar.

Vilken är den maximala tidsfristen före det planerade resedatumet för att lämna in en ansökan?

Den maximala förhandsperioden för att lämna in visumansökan är sex månader före resedatumet.

Vad är status för min ansökan?

Sökanden kan kontrollera statusen via VFS Globals webbplats. Kontrollera din ansökan här

Vad händer om min ansökan avslås?

Du kan överklaga. Överklagandet ska lämnas skriftligen via bestyrkt brev eller mejl till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fick beslutet. Du ska också ange vilket beslut du överklagar och vilken ändring som begärs, samt ange skälen.

Svenska ambassaden är först med att besluta om den ska ompröva beslutet. Om svenska ambassaden inte ändrar beslutet hänskjuts processen till Migrationsöverdomstolen.

För Sverige och Norge kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg.

Mer information finns i avsnittet om överklagande av Schengenvisum.

Senast uppdaterad 02 nov 2023, 12.00