Om utlandet Spanien

Registrering av nyfödd utomlands & Samordningsnummer

Ambassaden och underlydande konsulat tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt id-kort för barnet. Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt id-kort skickas blanketten av föräldrarna direkt till folkbokföringen i Sollefteå.

Ett barn som föds utomlands ska normalt inte folkbokföras från födelsen och får därför inget personnummer. Barnet kan istället registreras som en relation till dig som förälder i folkbokföringen. Det gäller om relationen är styrkt och om du som förälder är eller varit folkbokförd i Sverige.

Om du är svensk medborgare kan du som vårdnadshavare ansöka om förnamn och efternamn för barnet. Ansökan ska göras på blankett SKV 7750. Om barnet är fött i Danmark, Finland eller Norge ska du inte göra någon ansökan om namn. Skatteverket registrerar då namnet utifrån barnets födelsebevis. Mer information om ansökan om förnamn och efternamn finner du på Skatteverkets webbplats.

Ansöka om svenskt pass för barn födda utomlands

Nyfödda barn måste erhålla samordningsnummer innan det är möjligt att ansöka om ett pass eller nationellt identitetskort.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige. Mer information om samordningsnummer hittar du på Skatteverkets hemsida.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat och på ambassaden i Madrid. Barnet måste medföljas av minst en vårdnadshavare. Om endast en vårdnadshavare uppsöker ambassaden/konsulatet ska denne medta en av myndighet vidimerad kopia eller original av den andre vårdnadshavarens nationella identitetskort eller pass.

Följande handlingar måste medtas:
 •Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna. > Blankett SKV 7750

 •Uppgift för utredning av svenskt medborgarskap.pdf

 •Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett ilagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

 •Barnets födelsecertifikat (Certificación literal de nacimiento) där båda föräldrarnas namn framgår. Om modern är svensk och folkbokförd i Sverige ska förlossningsjournal också bifogas.

 •Båda vårdnadshavarnas pass eller nationellt identitetskort där namnteckning tydligt framgår. Om man är utskriven från Sverige måste man även uppvisa uppehållstillstånd i bosättningslandet, d.v.s. NIE om man är bosatt i Spanien.

 •Kopia på vårdnadshavarnas vigselbevis - Libro de familia/Familjebok (notera att man sedan den 30 april 2021 beslutat om att uppdatera det traditionella häftet mot ett elektroniskt format). Sedan de ovannämnda handlingarna inlämnats personligen vidarebefordras de av ambassaden till Skatteverket, tillsammans med en rekvisition av samordningsnummer.

Handläggningstiden för ansökan om *samordningsnummer är för närvarande 2-3 månader.

*Observera att rekvisition av samordningsnummer endast görs om avsikten är att ansöka om pass.