Om utlandet Spanien

Registrering av nyfödda & Samordningsnummer

Ambassaden och underlydande konsulat tar endast emot anmälan om namn och beställning av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass eller nationellt id-kort för barnet. Önskar föräldrarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass eller nationellt id-kort skickas blanketten av föräldrarna direkt till folkbokföringen i Sollefteå.

Nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, ID-kort eller varit folkbokförda i Sverige måste söka samordningsnummer innan det är möjligt att söka svenskt pass eller ID-kort. Har vårdnadshavarna till ett nyfött barn inte gjort namnanmälan görs detta samtidigt.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat och på ambassaden i Madrid. Barnet måste medföljas av minst en vårdnadshavare. Om endast en vårdnadshavare uppsöker ambassaden/konsulatet ska denne medta vidimerad kopia eller original av den andre vårdnadshavarens nationella identitetskort eller pass.

Följande handlingar måste medtas:
 •Namnanmälan undertecknad av båda vårdnadshavarna. > Blankett SKV 7750

 •Prövning av svenskt medborgarskap. > Blankett 

 •Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett ilagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

 •Barnets födelsecertifikat (Certificación literal de nacimiento) där båda föräldrarnas namn framgår. Om modern är svensk och folkbokförd i Sverige ska förlossningsjournal också bifogas.

 •Båda vårdnadshavarnas pass eller nationellt identitetskort där namnteckning tydligt framgår. Om man är utskriven från Sverige måste man även uppvisa uppehållstillstånd i bosättningslandet, d.v.s. NIE om man är bosatt i Spanien.

 •Kopia på vårdnadshavarnas vigselbevis - Libro de familia/Familjebok (notera att man sedan den 30 april 2021 beslutat om att uppdatera det traditionella häftet mot ett elektroniskt format). Sedan de ovannämnda handlingarna inlämnats personligen vidarebefordras de av ambassaden till Skatteverket, tillsammans med en rekvisition av samordningsnummer.

Handläggningstiden för ansökan om *samordningsnummer är för närvarande 2-3 månader.

*Observera att rekvisition av samordningsnummer endast görs om avsikten är att ansöka om pass.