• Svenska

Om utlandet Polen

Rekvisition samordningsnummer och ansökan om förnamn och efternamn för nyfödda barn i Polen

För att ansöka om pass för barn måste barnet ha tilldelats ett samordningsnummer och finnas registrerat i svensk folkbokföring.

Ansökan om förnamn och efternamn samt rekvisition av samordningsnummer kan göras på ambassaden.

Observera att ambassaden som passmyndighet rekvirerar samordningsnummer endast om pass samtidigt ska utfärdas.

Blankett för rekvisition av samordningsnummer tillhandahålles av ambassaden. Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är vanligtvis 1-2 månader.
För att göra namnanälan:

Båda föräldrarna/vårdnadshavarna och barnet ska infinna sig personligen på ambassaden eller vid något av de fem svenska konsulaten i Polen.

Dessa handlingar ska medföras:

  • Ifylld ansökan om förnamn och efternamn (Blankett SKV 7750). Blanketten ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och av den sökande, om denne har fyllt 12 år.
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagakraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Originalet av barnets födelsebevis där föräldrarnas namn framgår (fullständigt födelsebevis - för barn födda i Polen (pol. "odpis zupełny aktu urodzenia") utfärdat av civilståndsmyndigheten (pol. ”Urząd Stanu Cwilnego”) på barnets födelseort samt översättning till svenska eller engelska, alternativt en förkortad, internationell version av födelsebeviset (pol. "odpis skrócony aktu urodzenia") om barnets föräldrar är gifta med varandra vid barnets födelse och vigseln är registrerad hos Skatteverket.
  • Båda vårdnadshavarnas pass/Id-kort ska uppvisas, alternativt passkopior bevittnade av notarius publicus/svensk myndighet.
  • Personbevis med aktuella personuppgifter och eventuellt annan handling (vigselbevis) som styrker föräldrarnas civilstånd.
  • Om den svenske föräldern aldrig varit bosatt i Sverige måste dennes beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder, tas med och visas upp.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap (gå till anmälan genom att klicka på denna länk: Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015, blankett nummer 321011PDF).
  • Förlossningsintyg eller graviditetsintyg i original.

Skatteverket sänder beslutet om namn och samordningsnummer direkt till angiven adress med kopia till ambassaden. När samordningsnumret finns i svensk folkbokföring kan passansökan för barnet göras.