Alternate Text

Ambasada SzwecjiWarszawa, Polska

Local time 11:46

Praca i pobyt w Szwecji

Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej. Na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w obrębie UE obejmuje również obywateli Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Strefą swobodnego przepływu, na mocy umowy z UE, objęta jest również Szwajcaria. Obywatele krajów UE są w Szwecji całkowicie zwolnieni z obowiązku posiadania pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę.

Obywatelom państw należących do Unii Europejskiej przysługuje prawo podjęcia pracy, studiów bądź zamieszkania w Szwecji bez konieczności występowania o pozwolenie na pobyt. Dozwolone jest także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Tzw. prawo do pobytu (szw. uppehållsrätt) przysługuje zatem automatycznie pracownikom, właścicielom działalności gospodarczej lub osobom posiadającym wystarczające środki na utrzymanie w Szwecji. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie zgłoszenia do Urzędu ds. Migracji (szw. Migrationsverket).

Obywatele UE mają prawo przenieść się do Szwecji, nie występując o pozwolenie na pobyt, jednak jeśli któryś z członków ich rodziny jest obywatelem kraju, nie należącego do UE, przy pobytach dłuższych niż trzy miesiące, konieczne jest wyrobienie mu karty pobytu (szw. uppehållskort). Karta przyznawana jest osobom, które wykażą, że przysługuje im prawo do pobytu w Szwecji w związku z pracą, studiami lub posiadaniem wystarczających środków na utrzymanie.

By wjechać do Szwecji, obywatele krajów członkowskich UE/EOG oraz członkowie ich rodzin muszą posiadać ważny paszport lub dowód tożsamości zawierający informację o posiadanym obywatelstwie. Bliscy krewni, którzy potrzebują wizy uprawniającej do wjazdu do Szwecji, powinni ubiegać się o nią w ambasadzie lub konsulacie szwedzkim przed przyjazdem do Szwecji. Listę krajów, których obywatele muszą posiadać wizę wjazdową, znaleźć można na stronie internetowej szwedzkiego rządu.

Jako obywatele Unii Europejskiej Polacy mogą podjąć pracę lub studia od razu po przyjeździe do Szwecji. 

W sprawie wpisania do rejestru ludności i otrzymania szwedzkiego numeru osobowego (szw. personnummer) – odpowiednika polskiego numeru PESEL, należy skontaktować się z Urzędem Skarbowym (szw. Skatteverket). 

Chcąc rozpocząć w Szwecji własną działalność gospodarczą, należy zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Rejestracji Przedsiębiorstw (szw. Bolagsverket).

Za renty i emerytury odpowiada w Szwecji Urząd ds. Emerytur i Rent (szw. Pensionsmyndigheten).

Pragniemy zwrócić uwagę, że ani Urząd ds. Migracji, ani Ambasada nie pośredniczą w znalezieniu pracy w Szwecji. Informacje o szwedzkim rynku pracy można znaleźć na stronie Centralnego Urzędu Pracy.