Meny

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Europeiska rådet enades den 10 april om en andra förlängning av tidsfristen för det brittiska utträdet. Tidsfristen gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Den är flexibel så att ett godkännande av utträdesavtalet innebär att utträdet sker den första dagen i nästföljande månad. 

 

Hur kan du som svensk hålla dig informerad om brexit?

Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Ambassaden informerar löpande om Storbritanniens EU-utträde, bland annat på den här webbplatsen. Följ gärna ambassaden på sociala medier: Facebook, Twitter

Ambassaden organiserar regelbundet informationsträffar för svenska företag och privatpersoner. 

Kontakta gärna ambassaden om du har frågor. Via e-post eller telefon +44 20 7917 6400.
Telefontid: Måndag 9.30-12, 14-16, Tisdag 9.30-12, Onsdag 9.30-12, 14-16, Torsdag 9.30-12, Fredag 9.30-12.

 

För dig som är bosatt i Storbritannien 

Vid ett avtalat utträde kommer svenska medborgare att behålla de rättigheter de har i dag. Svenskar kan fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020, då övergångsperioden ska upphöra. Alla svenskar (med undantag av de som har brittiskt medborgarskap eller Indefinite Leave to Remain) kommer att behöva ansöka om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk Settled Status, före 30/6 2021. Se mer information nedan. 

Vid ett avtalslöst utträde, sk No deal, kommer de svenska medborgare som bor i Storbritannien före utträdesdagen att kunna bo kvar i landet under förutsättning att man ansöker om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk Settled Status, före 31/12 2020. 

Settled/Pre-settled status (det nya permanenta uppehållstillståndet för EU-medborgare) 
Ansök senast 30/6 2021 (alternativt 31/12 2020 vid en No deal).

Länk till brittiska regeringens sida för Settlement scheme. 

Här finns information på svenska om Settlement Scheme 

Information om hur du som inte befinner dig i Storbritannien ansöker om Settled Status

För dig som har för avsikt att flytta till Storbritannien

Vid ett avtalat utträde kommer man att kunna fortsätta bosätta sig i Storbritannien enligt gällande EU-regelverk fram till 31/12 2020 och ha fram till 30/6 2021 på sig att ansöka om uppehållstillstånd, sk settled/pre-settled status. 

Vid ett avtalslöst utträde, sk no deal, kommer EU-medborgare att även fortsättningsvis kunna resa in till Storbritannien efter utträdet, och vistas i upp till 3 månader, utan att ansöka om visum. Har man för avsikt att stanna längre än 3 månader måste man under dessa 3 månader ansöka om ett temporärt uppehållstillstånd, sk European Temporary Leave to Remain som då kan gälla upp till 36 månader.  Läs mer på brittiska regeringens webbsida. Man kommer inte att kunna ansöka om settled/pre-settled status om man kommer efter utträdet.

Information angående resor till/från Storbritannien

Följ denna länk för aktuell reseinformation.

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, är verksamma i Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Företag som berörs av utträdet rekommenderas att följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för olika tänkbara utfall. Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet som bland annat innehåller bestämmelser om en övergångsperiod som löper åtminstone fram till utgången av 2020. Ett avtalslöst utträde (no deal) kan dock inte uteslutas.

Länkar till mer information:
- Brittiska regeringens information till företag gällande brexit
- Sveriges regerings information om brexit, med länkar till relevanta svenska myndigheter
- Kommerskollegiums information om brexit
- Tullverkets information till företag om brexit
- Skatteverkets information om brexit
- Business Swedens information om brexit

Vad har hänt hittills i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU?

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Majoriteten röstade för ett utträde.

Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU genom att hon skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen.

Den 19 juni 2017 startade förhandlingen mellan EU och Storbritannien om landets utträde ur EU, med siktet på ett utträde den 29 mars 2019. 

EU och Storbritannien beslutade den 10 april 2019 för andra gången att förlänga förhandlingarna.

Sedan förhandlingarna startade har Storbritannien och EU kommit överens om följande:

  • Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet lämnar EU.
  • Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.
  • Åtgärder ska vidtas för att undvika upprättande av en hård landgräns mellan Irland och Nordirland.
  • För de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som väljer att flytta hit kommer EU:s lagar och regler fortsätta att gälla i Storbritannien till och med december 2020. Först efter denna övergångsperiod avses det nya avtal som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU träda i kraft.
  • Den brittiska regeringen och EU har överenskommit ett utkast till juridiskt bindande utträdesavtal som bland annat innehåller ovanstående delar samt en politisk förklaring om den långsiktiga förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Du hittar utkastet här. Avsikten är att den politiska förklaringen ska vara utgångspunkten för fortsatta förhandlingar om den framtida förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Dessa kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU.

Utkastet till avtal och den politiska förklaringen har godkänts av både Europeiska rådet och den brittiska regeringen.

Vad händer nu?

Enligt brittisk lagstiftning ska det brittiska parlamentet godkänna utträdesavtalet och den politiska förklaringen om den framtida relationen. Tre omröstningar har ägt rum i det brittiska parlamentet och regeringens förslag har röstats ner vid samtliga tillfällen.

Europeiska rådet enades den 10 april om en andra förlängning av tidsfristen för det brittiska utträdet. Tidsfristen gäller nu längst till och med den 31 oktober 2019. Den är flexibel så att ett godkännande av utträdesavtalet innebär att utträdet sker den första dagen i nästföljande månad.   

Finns det risk för ett avtalslöst utträde, en s.k. no deal?

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal blir utträdet oreglerat, en s.k. no deal. Det är en situation som såväl EU som den brittiska regeringen vill undvika eftersom det skulle innebära betydande osäkerhet och praktiska svårigheter för både privatpersoner och företag i både EU och Storbritannien. Relationen kommer då delvis att grundas på befintliga internationella regelverk för t.ex. handel mellan stater.

EU-kommissionen, enskilda medlemsstater och den brittiska regeringen har vidtagit åtgärder för att vara så väl förberedda som möjligt, om en sådan situation trots alla ansträngningar skulle uppstå.

Om det skulle bli nödvändigt avser Sveriges regering att göra det möjligt för de brittiska medborgare som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten att även vid ett avtalslöst utträde stanna kvar i Sverige på likartade villkor. Här kan du läsa mer om de regeländringar som gjorts i Sverige för att hantera ett avtalslöst utträde. 

Vad skulle en sk No deal innebära för privatpersoner?

Om Storbritannien lämnar EU utan att det finns ett godkänt utträdesavtal blir Storbritannien med en gång ett land utanför EU. 

Avseende EU-medborgares rättigheter har den brittiska regeringen försäkrat att i stort sett samma regler kommer att gälla som vid ett avtalsreglerat utträde, med undantag för att övergångsperioden inte kommer att gälla. Du som bor i Storbritannien före utträdesdagen har möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd för att behålla dina EU-medborgliga rättigheter. Läs mer om det sk Settlement Scheme via denna länk. 

En EU-medborgare som har för avsikt att bosätta sig i Storbritannien ska, i detta fall, således ha gjort det senast dagen för utträdet för att samma förutsättningar som under EU-medlemskap ska gälla. Kommer man efter utträdesdagen gäller andra villkor för bosättning och immigration. Läs mer om detta via denna länk. 

Begränsningar för den fria rörligheten mellan Storbritannien och EU-länderna innebär att de bestämmelser om tullformaliteter, förbud och villkor som gäller för införsel från och utförsel av varor till länder utanför EU ska tillämpas. Här hittar du information från Tullverket om in- och utförsel av varor mm. 

På Sveriges regerings webbsida hittar du information om den no deal planering som utförs i Sverige, såsom ändringar i svenska regelverk mm. Här hittar du också många länkar till mer läsning om medborgarfrågor.
 

Vad tycker Sveriges regering?

Sverige har verkat och kommer fortsatt att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet.

Sverige anser att ett avtalslöst utträde skulle vara mycket negativt för både EU och Storbritannien och stöder alla ansträngningar för att åstadkomma ett så bra avtal som möjligt för båda parter.

Frågor och svar

Frågor och svar

 

Länkar till mer information

Medborgerliga rättigheter

Allmän information om förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU

Senast uppdaterad 19 jun 2019, 13.50