Meny

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Vad händer nu? 

Den 17 oktober 2019 enades EU:s och Storbritanniens förhandlare om ett utkast till ett reviderat utträdesavtal. Enligt brittisk lagstiftning ska det brittiska parlamentet godkänna utträdesavtalet och den politiska deklarationen om den framtida relationen.  

Den 19 oktober bad den brittiska regeringen EU om en förlängning om förhandlingen under Artikel 50.

Den 29 oktober enades Europeiska rådet om att förlänga tidsfristen förhandlingen till den 31 januari 2020. Om utträdesavtalet ratificeras av båda parterna före detta datum, kommer utträdet att ske den första dagen i påföljande månad.  

Den brittiska regeringen har sagt att processen för att godkänna utträdesavtalet i parlamentet inte kommer att fortsätta förrän efter det nyval som ska hållas den 12 december.

Hur kan du som svensk hålla dig informerad om brexit?

Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Ambassaden informerar löpande om Storbritanniens EU-utträde, bland annat på den här webbplatsen. Följ gärna ambassaden på sociala medier: Facebook, Twitter

Ambassaden organiserar regelbundet informationsträffar för svenska företag och privatpersoner. Vi informerar här och i våra sociala medier inför varje tillfälle. 

Europeiska kommissionens informationsträffar: 

Mer info om dessa träffar finns via denna länk. 

I vår FAQ hittar du svar på många av de vanligaste frågorna.

Kontakta gärna ambassaden om du har andra frågor. Via e-post till: ambassaden.london@gov.se eller telefon +44 20 7917 6400.
En särskild telefonlinje för brexit-frågor är öppen fredagar 13.30-15, telefon +44 20 7917 6470.

För dig som är bosatt i / har för avsikt att bosätta dig i Storbritannien


Vid ett avtalat utträde
kommer svenska medborgare att behålla de rättigheter de har i dag. Svenskar kan fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig i landet före utgången av 2020, då övergångsperioden ska upphöra. Alla svenskar (med undantag av de som har brittiskt medborgarskap eller Indefinite Leave to Remain) behöver ansöka om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk settled status, senast 30 juni 2021. Se mer information nedan. Ansökan är kostnadfri och det går att ansöka redan nu via www.gov.uk

Vid ett avtalslöst utträde, sk no deal:

  • Du som är svensk medborgare och har bosatt dig i Storbritannien före utträdesdagen kommer att kunna bo kvar i landet under förutsättning att du ansöker om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk settled status, senast 31 december 2020.
     
  • Du som är svensk medborgare men inte bor i Storbritannien före utträdesdagen kommer även fortsättningsvis att kunna resa till Storbritannien. Har du för avsikt att stanna en längre tid behöver du ansöka om ett temporärt uppehållstillstånd, sk European Temporary Leave to Remain (Euro TLR) vilket ger rätt att stanna i 36 månader.  Läs mer på brittiska regeringens webbsida. De som inte ansökt om Euro TLR den 31 december 2020 har inte rätt att stanna i Storbritannien därefter. Från den 1 januari 2021 gäller den nya migrationslagstiftningen. Du kommer inte att kunna ansöka om settled / pre-settled status om du bosätter dig i landet efter utträdesdagen. 

Information om settled / pre-settled status
(det nya permanenta uppehållstillståndet för EU-medborgare)
 

Ansök senast 30 juni 2021 (alternativt 31 december 2020 vid en no deal).

- Länk till brittiska regeringens sida för Settlement scheme - ansök via denna länk
 
- Information om hur du som inte befinner dig i Storbritannien ansöker om settled status

- Information om hur du använder 'EU Exit: ID Document Check' appen

Vid ansökan för barn behöver du bevis på att barnet är ditt. Från Skatteverket kan du beställa “extract of the population register - 120 with all relations (in English)”, se länk. Dokumentet behöver beställas stämplat och signerat. 

Information angående resor till/från Storbritannien

Följ denna länk för aktuell reseinformation.

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, är verksamma i Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Företag som berörs av utträdet rekommenderas att noga följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för olika tänkbara utfall. 

Länkar till mer information

- Brittiska regeringens information till företag gällande brexit
- "Get ready for Brexit" Brittiska regeringens events för företag
- Sveriges regerings information om brexit, med länkar till relevanta svenska myndigheter
- Kommerskollegiums information om brexit
- Tullverkets information till företag om brexit
- Skatteverkets information om brexit
- Business Swedens information om brexit

 

Bakgrund till Storbritanniens utträde ur EU

 Sedan förhandlingarna startade har Storbritannien och EU kommit överens om följande:

  • Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet lämnar EU.
  • Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.
  • Åtgärder ska vidtas för att undvika upprättande av en hård landgräns mellan Irland och Nordirland.
  • För de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som väljer att flytta hit kommer EU:s lagar och regler fortsätta att gälla i Storbritannien till och med december 2020. Först efter denna övergångsperiod avses det nya avtal som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU träda i kraft.
  • Den brittiska regeringen och EU har överenskommit ett utkast till juridiskt bindande utträdesavtal som bland annat innehåller ovanstående delar samt en politisk förklaring om den långsiktiga förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Du hittar utkastet här. Avsikten är att den politiska förklaringen ska vara utgångspunkten för fortsatta förhandlingar om den framtida förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Dessa kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU.

Utkastet till avtal och den politiska förklaringen har godkänts av både Europeiska rådet och den brittiska regeringen.

 

Vad händer vid ett avtalslöst utträde, en sk no deal?

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal blir utträdet oreglerat, en s.k. no deal. Det skulle innebära betydande osäkerhet och praktiska svårigheter för både privatpersoner och företag i både EU och Storbritannien. Relationen kommer då delvis att grundas på befintliga internationella regelverk för t.ex. handel mellan stater.

EU-kommissionen, enskilda medlemsstater och den brittiska regeringen har vidtagit åtgärder för att vara så väl förberedda som möjligt, om en sådan situation trots alla ansträngningar skulle uppstå.

 

Vad skulle en sk no deal innebära för privatpersoner?

Storbritannien övergår omedelbart till att bli ett land utanför EU. Ingen övergångsperiod kommer att tillämpas i händelse av no deal. Det gäller även medborgerliga rättigheter. Vissa särskilda åtaganden har dock gjorts från brittisk sida beträffande villkor för EU-medborgare i en sådan situation. På samma sätt har olika medlemsstater gjort separata åtaganden beträffande brittiska medborgare i respektive land.

Och vad skulle en no deal innebära för handelsutbytet? No deal skulle innebära att de bestämmelser om tullnivåer, regler och produktstandarder som gäller för införsel från och utförsel av varor till länder utanför EU ska tillämpas. Här hittar du information från Tullverket om in- och utförsel av varor mm.


På Sveriges regerings webbsida hittar du information om den no deal planering som utförs i Sverige, såsom ändringar i svenska regelverk mm. Här hittar du också många länkar till mer läsning om medborgarfrågor.

Brittiska medborgare bosatta i Sverige kommer efter brexit att behöva ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd för att stanna i Sverige. För att underlätta för brittiska medborgare vid en sk no deal har Sveriges regering beslutat att vidta åtgärder som förlänger fristen att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd med ett år från utträdesdatum. Här kan du läsa mer om de regeländringar som gjorts i Sverige för att hantera ett avtalslöst utträde. 

 

Vad tycker Sveriges regering?

Sverige har verkat och kommer fortsatt att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet.

Sverige anser att ett avtalslöst utträde skulle vara mycket negativt för både EU och Storbritannien och stöder alla ansträngningar för att åstadkomma ett så bra avtal som möjligt för båda parter.

Nedan finner du svar på vanliga frågor

Frågor och svar

 

Länkar till mer information

Medborgerliga rättigheter

Allmän information om förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU

Senast uppdaterad 30 okt 2019, 16.05