Meny

Brexit - Storbritannien och EU

Enligt den tidplan som gäller för utträdet kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019. Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Här finner du information som är viktig för dig som svensk i Storbritannien.

Hur kan du som svensk hålla dig informerad om brexit?

Ambassaden informerar löpande om Storbritanniens EU-utträde, bland annat på den här webbplatsen.

Här publicerar vi också svar på vanliga frågor som ställs till ambassaden. Se nedan.
Följ gärna även ambassaden på sociala medier: Facebook, Twitter

Ambassaden organiserar regelbundet informationsträffar för svenska företag och privatpersoner. Nedan följer ett aktuellt kalendarium för dessa träffar:

  • 26 mars kl 18-19, Svenska kyrkan, London. Ingen anmälan. Begränsat antal platser.

Kontakta gärna ambassaden om du har frågor. Via e-post eller telefon +44 20 7917 6400. Telefontid: Måndag 9.30-12, 14-16, Tisdag 9.30-12, Onsdag 9.30-12, 14-16, Torsdag 9.30-12, Fredag 9.30-12.

Extra telefontid för brexit-frågor varje fredag kl 13.30-15.00.
Telefon +44 20 7917 6470. 

För dig som är bosatt i Storbritannien 

Information angående resor till/från Storbritannien finns på vår sida med aktuell reseinformation. 

Vid ett avtalat utträde kommer svenska medborgare att behålla de rättigheter de har i dag. Svenskar kan fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020, då övergångsperioden ska upphöra. Alla svenskar (med undantag av de som har brittiskt medborgarskap eller Indefinite Leave to Remain) kommer att behöva ansöka om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk Settled Status, före 30/6 2021. Se mer information nedan. 

Vid ett avtalslöst utträde, sk No deal, kommer de svenska medborgare som bor i Storbritannien före brexit, 29 mars 2019, att kunna bo kvar i landet under förutsättning att man ansöker om det nya permanenta uppehållstillståndet, sk Settled Status, före 31/12 2020. 

Settled/Pre-settled status (det nya permanenta uppehållstillståndet för EU-medborgare) 
Ansökan öppnar den 30 mars 2019. Ansök senast 30/6 2021 (alternativt 31/12 2020 vid en No deal).

Länk till brittiska regeringens sida för Settlement scheme. 

För dig som har för avsikt att flytta till Storbritannien

Vid ett avtalat utträde kommer man att kunna fortsätta bosätta sig i Storbritannien enligt gällande EU-regelverk fram till 31/12 2020 och ha fram till 30/6 2021 på sig att ansöka om uppehållstillstånd, sk settled/pre-settled status. 

Vid ett avtalslöst utträde, sk no deal, kommer EU-medborgare att även fortsättningsvis kunna resa in till Storbritannien efter 29/3 2019, och vistas i upp till 3 månader, utan att ansöka om visum. Har man för avsikt att stanna längre än 3 månader måste man under dessa 3 månader ansöka om ett temporärt uppehållstillstånd, sk European Temporary Leave to Remain som då kan gälla upp till 36 månader.  Läs mer på brittiska regeringens webbsida. Man kommer inte att kunna ansöka om settled/pre-settled status om man kommer efter 29/3 2019.

Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka svenska företag som bedriver handel med Storbritannien, är verksamma i Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Företag som berörs av utträdet rekommenderas att följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för olika tänkbara utfall. Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet som bland annat innehåller bestämmelser om en övergångsperiod som löper åtminstone fram till utgången av 2020. Ett avtalslöst utträde (no deal) kan dock inte uteslutas.

Länkar till mer information:
- Brittiska regeringens information till företag gällande brexit
- Sveriges regerings information om brexit, med länkar till relevanta svenska myndigheter
- Kommerskollegiums information om brexit
- Tullverkets information till företag om brexit

 

Vad har hänt hittills i förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU?

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Majoriteten röstade för ett utträde.

Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU genom att hon skickade ett brev till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen.

Den 19 juni 2017 startade förhandlingen mellan EU och Storbritannien om landets utträde ur EU.

Förhandlingarna ska vara avslutade inom två år från det att Storbritannien notifierade EU, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019, om inte parterna kommer överens om att förlänga förhandlingsperioden.

Sedan förhandlingarna startade har Storbritannien och EU kommit överens om följande:

  • Rättigheter som idag gäller för EU-medborgare som bor i Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i EU:s medlemsländer kommer att gälla även efter att Storbritannien lämnat EU. Rättigheterna gäller EU-medborgare som bosätter sig i Storbritannien innan landet lämnar EU.
  • Storbritannien kommer att fullfölja de finansiella åtaganden landet åtagit sig som EU-medlem.
  • Åtgärder ska vidtas för att undvika upprättande av en hård landgräns mellan Irland och Nordirland.
  • För de EU-medborgare som redan bor i Storbritannien och de som väljer att flytta hit kommer EU:s lagar och regler fortsätta att gälla i Storbritannien till och med december 2020. Först efter denna övergångsperiod avses det nya avtal som ska reglera relationen mellan Storbritannien och EU träda i kraft.
  • Den brittiska regeringen och EU har överenskommit ett utkast till juridiskt bindande utträdesavtal som bland annat innehåller ovanstående delar samt en politisk förklaring om den långsiktiga förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Du hittar utkastet här. Avsikten är att den politiska förklaringen ska vara utgångspunkten för fortsatta förhandlingar om den framtida förbindelsen mellan Storbritannien och EU. Dessa kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU, enligt planen den 29 mars 2019.

Utkastet till avtal och den politiska förklaringen har godkänts av både Europeiska rådet och den brittiska regeringen.

Vad händer nu?

Enligt brittisk lagstiftning ska det brittiska parlamentet rösta om utträdesavtalet och den politiska förklaringen om den framtida relationen.

En omröstning i det brittiska parlamentet ägde rum den 15 januari där regeringens förslag röstades ner med stor marginal. En andra omröstning om avtalet ägde rum den 12 mars. Också vid detta tillfälle röstades regeringens förslag ner.

Parlamentet har därefter röstat mot att lämna EU utan avtal (s.k. no-deal).

Parlamentet har även röstat för regeringens förslag att begära en förlängning av förhandlingen om ett avtal kan godkännas av parlamentet senast den 20 mars.

Regeringen har i ett brev till Europeiska rådets ordförande bett om att förlänga förhandlingen till den 30 juni, vilket, om det godkänns, skulle bli nytt utträdesdatum.

Finns det risk för ett avtalslöst utträde, en s.k. no deal?

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal blir utträdet oreglerat, en s.k. no deal. Det är en situation som såväl EU som den brittiska regeringen vill undvika eftersom det skulle innebära betydande osäkerhet och praktiska svårigheter för både privatpersoner och företag i både EU och Storbritannien. Relationen kommer då delvis att grundas på befintliga internationella regelverk för t.ex. handel mellan stater.

EU-kommissionen, enskilda medlemsstater och den brittiska regeringen har vidtagit åtgärder för att vara så väl förberedda som möjligt, om en sådan situation trots alla ansträngningar skulle uppstå.

Avseende EU-medborgares rättigheter har den brittiska regeringen försäkrat att i stort sett samma regler kommer att gälla som vid ett avtalsreglerat utträde, med undantag för att övergångsperioden inte kommer att gälla.

En EU-medborgare som har för avsikt att bosätta sig i Storbritannien ska, i detta fall, således ha gjort det senast den 29 mars 2019 för att samma förutsättningar som under EU-medlemskap ska gälla. Se länk till den brittiska regeringens information om detta.

Om det skulle bli nödvändigt avser Sveriges regering att göra det möjligt för de brittiska medborgare som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten att även vid ett avtalslöst utträde stanna kvar i Sverige på likartade villkor.

Vad tycker Sveriges regering?

Sverige har verkat och kommer fortsatt att verka för en så nära relation som möjligt mellan EU och Storbritannien efter landets utträde.

Den svenska regeringen har inom EU arbetat för att nå en överenskommelse som på bästa sätt ser till att svenskar som bor i Storbritannien även i framtiden ska ha möjlighet att bo, arbeta och studera i landet.

Sverige anser att ett avtalslöst utträde skulle vara mycket negativt för både EU och Storbritannien och stöder alla ansträngningar för att åstadkomma ett så bra avtal som möjligt för båda parter.

Frågor och svar

Frågor och svar

 

Länkar till mer information

Medborgerliga rättigheter

Allmän information om förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU

Senast uppdaterad 15 mar 2019, 11.02