Överklagan

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av den som som beslutet gäller den sökande), och skickas till ambassaden per vanlig post inom 21 dagar efter det att beslutet har mottagits.

Ett viseringsbeslut kan överklagas av sökanden, eller av annan person om sökanden har gett den personen tillstånd att yttra sig å hennes vägnar (detta görs genom en skriftlig fullmakt).

Överklagandet ska innehålla följande punkter:
ärendenumret (finns på beslutet) och vilket beslut överklagandet avser

  • anledningen till varför beslutet anses felaktigt och önskad ändring
  • ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende
  • om du anlitar ett ombud (ex. den som bjudit in dig till Sverige) som undertecknar/skickar in överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av den sökande och lämnas i original tillsammans med överklagan.
  • Namnteckning

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Läs mer på: Migrationsverkets webbplats