Överklagan

Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av dig, och ska lämnas eller skickas till ambassaden senast 3 veckor från den dagen du fick beslutet.

Överklagan ska innehålla:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • hur du vill att beslutet ska ändras
  • ditt namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer
  • eventuella omständigheter och bevis som du vill lägga till i ditt ärende.

Om du anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av dig och lämnas i original tillsammans med din överklagan.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstolen i Sverige.

Läs mer på: Migrationsverkets webbplats

Senast uppdaterad 23 sep 2021, 11.42