Söka visum till Sverige

Om du vill besöka Sverige och inte är EU/EES-medborgare kan du behöva visum. Visum är ett tillstånd att resa in och vara i Sverige under en kortare tid. Visumet gäller i hela Schengenområdet, men du ska söka hos det land som är resans huvudmål.

Les informations sur les visas Schengen 

Information about Schengen visas

Visum kan ges exempelvis för:

  • affärsbesök
  • deltagande i kulturella eller sportsliga evenemang
  • besök hos släkt och vänner
  • turistbesök

Du kan lämna in din ansökan tidigast sex månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god tid som möjligt, särskilt under högsäsong, minst sexton dagar före utresa. Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor. Information om eventuella avgifter.

Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram (giltighetstid), som är max sex månader.

Hur många dagar du får vistas inom Schengen och under vilken tidsram anges på det visummärke som sätts i din resehandling.

Om du behöver resa till Sverige ofta kan du ansöka om att få göra två eller flera inresor. En visering kan vara giltig i högst fem år. Beviljad tillståndstid beror på tidigare viseringshistorik (se artikel 24 i Viseringskodex). Gäller den längre än sex månader får du vistas inom Schengen max 90 dagar per sexmånadersperiod.

Ett visum ger inte en automatisk rätt att resa in i Schengenområdet. Det sker alltid en inresekontroll vid en yttre gräns. Därför är det bra att ha med sig kopior på de handlingar man lämnade in vid ansökan. Kontrollen vid gränsen kan leda till att man nekas inresa.

Om det råder tvivel om att Sverige inte är huvuddestinationen för din vistelse kan visumansökan avslås. Om ovanstående punkt inte respekteras riskerar även framtida viseringsansökningar att avslås oavsett vid vilken ambassad eller konsulat de lämnas in (se artikel 5 i Viseringskodex).

Det är ambassaden som fattar beslut om visum ska beviljas. I vissa fall kan ärendet lämnas till Migrationsverket för beslut. Ett negativt beslut kan överklagas inom tre veckor från det datum som du tog emot beslutet. Information om hur du överklagar ett beslut finner du här.

Söka visum till Island

Sveriges ambassad i Rabat sköter även visering till Island. Här finns mer information om hur du ansöker.


Vanliga frågor:

Hur ansöker jag om visum från Marocko?

Vilka handlingar behövs för att ansöka om visum?

Behöver jag reseförsäkring för att kunna resa till Sverige?

Hur ansöker jag om visum för besök i Sverige längre än 90 dagar?

För mer information vänligen se Migrationsverkets webbplats.