Meny

Viktig information om viserings- och migrationsfrågor / Covid-19

15 mar 2020

Ny information för visumansökare Svenska English Shqip Македонски

Ambassadens visumavdelning håller fortsatt öppet men givet att gränsen mellan Kosovo och Nordmakedonien är stängd, och på grund av andra Covid 19-virusrelaterade restriktioner, håller VFS kontoret i Pristina stängt tills vidare. VFS tar inte emot några nya ansökningar.

På grund av nämnda begränsningar kommer ambassadens visumavdelning begränsa sökande till de som har brådskande, inbokade möten. För frågor om mötesbokning ring under ambassadens öppettider på: +389(0)2 3297880 +389 (0)2 3297 898 eller ta kontakt via e-post: ambassaden.skopje-visum@gov.se

För att få komma på inbokade möten måste sökande gå med på mätning av kroppstemperatur, samt svara på frågor om resehistorik och hälsa – vad gäller sig själv och sin familj.

English

The migration section of the embassy of Sweden in Skopje remains open. However, because of the closed border between Kosovo and North Macedonia and other Covid-19 related restrictions, the VFS office in Pristina is closed until further notice. VFS does not accept any new applications.

The embassy of Sweden in Skopje migration section is limiting its’ service due to said restrictions. Only booked, urgent appointments will be accepted. Please contact the Embassy during the opening hours for questions regarding booking. Phone +389(0)2 3297880. +389 (0)2 3297 898 or by email ambassaden.skopje-visum@gov.se

 In order to be allowed to enter the embassy premises, the applicant’s body temperature will be scanned and the applicant will have to answer questions regarding their latest travel history and the health situation in their families.

Shqip:

Departamenti i Migracionit pranë Ambasadës së Suedisë në Shkup mbetet hapur. Megjithatë, për shkak të mbylljes së kufirit mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut dhe kufizimet tjera të imponuara për shkak të Covid-19 virusit, zyra VFS Global në Prishtinë do të mbyllet deri në kohë të pacaktuar. Zyra e VFS Global nuk do të pranojë aplikacione të reja.

 Departamenti i Migracionit pranë Ambasadës së Suedisë në Shkup do të kufizojë shërbimin për shkak të kufizimeve në fjalë. Vetëm aplikacione të caktuara dhe urgjente do të pranohen. Ju lusim që të kontaktoni Ambasadën gjatë orarit të punës për pyetje lidhur me caktimin e kohës. Mund të kontaktoni në telefonin +389(0)2 3297880, +389 (0)2 3297 898 ose me postë elektronike ambassaden.skopje-visum@gov.se

 Gjatë hyrjes së aplikantëve në objektin e Ambasadës, do të skanohet temperatura e trupit dhe do të duhet që të përgjigjen disa pyetjeve lidhur me udhëtimet e fundit dhe gjendjen shëndetësore në familjen e tyre.

Македонски

Одделот за визи и миграција на амбасадата на Шведска во Скопје останува отворен. Сепак, поради затворената граница помеѓу Косово и Северна Македонија и другите ограничувања поврзани со Ковид-19, канцеларијата на ВФС во Приштина е затворена до понатамошно известување. VFS не прифаќа нови апликации.

Одделот за визи и миграција на амбасадата на Шведска во Скопје ќе ги ограни своите услуги заради наведените ограничувања. Ќе бидат прифатени само итни термини и тоа со претходно закажување. Ве молиме контактирајте ја Амбасадата за време на работните часови за прашања во врска со закажување термин. Телефон +389 (0) 2 3297880. +389 (0) 2 3297 898 или по е-пошта ambassaden.skopje-visum@gov.se

  За да можат апликантите да влезат во просториите на амбасадата, ќе им се изврши проверка на телесната температура и ќе мора да одговорат на прашања во врска со нивната последна историја на патувања и здравствената состојба во нивните семејства.

Senast uppdaterad 15 mar 2020, 19.08