Meny

Handelspolitik

Sverige verkar för öppna och rättvisa villkor avseende internationell handel och investeringar. Handeln med omvärlden har byggt vårt välstånd. Den kan bidra till tillväxt, arbetstillfällen och hållbar utveckling.

Världshandelsorganisationen (WTO) bildades 1995 och Sverige har varit medlem sedan dess, men även i föregångaren GATT från 1949. WTO spelar en viktig roll för att länder ska kunna handla och investera sinsemellan. Genom ett omfattande regelverk upprätthåller WTO de globala spelreglerna för världshandeln. Det garanterar förutsägbarhet och trygghet när svenska företag handlar med företag i andra länder.

WTO:s verksamhet består av tre ben: förhandlingar, transparens och tvistlösning. WTO:s förhandlingsben har haltat de senast åren, men ansträngningar görs för att återuppta förhandlingar inom flera områden. Transparens innebär att de 164 medlemsländerna ska anmäla tullar och subventioner till WTO, så att andra medlemsländer vet vilka åtgärder som finns på plats. WTO gör även handelspolitiska granskningar av medlemsländerna. Tvistlösningsmekanism fungerar som en domstol ifall en tvist mellan två eller flera länder uppstår. Tvistlösningsmekanism avgör om länders åtgärder är förenliga med deras WTO-åtaganden och kan ålägga länder att ändra i sin lagstiftning om de bryter mot WTO:s regelverk.

Sveriges roll i WTO och WTO:s roll för Sverige

Genom EU:s exklusiva befogenhet för den inre marknad är handelspolitiken gemensam för alla EU länder. EU är en av världens största handelsaktörer, vilket ger betydande inflytande i WTO för unionen och dess medlemsländer. Rent praktiskt företräder EU alla 27 medlemsländer i WTO och EU talar därför med en röst och förhandlar som en part. Sverige påverkar dagligen EU:s positioner och ställningstaganden i WTO genom de interna samråden både i Bryssel och Genève. På så sätt verkar Utrikesdepartementet för att EU:s agerande sammanfaller med svenska intressen.

Nästa ministermöte äger rum i juni 2020 i Kazakstan.

Några områden som Sverige prioriterar i WTO:

WTO-modernisering - mycket av det viktiga arbetet i WTO pågår i de reguljära kommittéerna och är baserat på den uppdelning som gjordes efter de avtal som slöts under Uruguayrundan och WTO:s bildande. Som i alla internationella organisationer finns det utrymme för ständiga förbättringar vilket är något Sverige aktivt bidrar med att titta på.

Fiskesubventionsförhandlingar – i enlighet med mandatet från ministerkonferensen i Buenos Aires fortsätter förhandlingarna om att begränsa användandet av fiskesubventioner. Sverige är aktivt engagerat och arbetar för ett avtal på detta område.

Jordbruksfrågor – jordbruksförhandlingarna har en historiskt viktig roll i WTO men även idag. Det pågår diskussioner om offentlig lagerhållning, marknadstillträde, inhemska stöd, den särskilda skyddsmekanismen och exportrestriktioner. Återstår att se vilka av dessas frågor som kan bli aktuella till nästa ministermöte.

E-handel – framtida handelsmönster kommer påverkas av e-handel, vilket innebär att komma vidare i förhandlingarna är prioriterat. I Davos 2019 enades 76 länder att starta plurilaterala förhandlingar. För att lyckas krävs en kompromiss mellan ett brett deltagande och höga ambition på innehåll.

Plurilaterala förhandladlingar om inhemska regleringar för tjänster inleddes 2018 med sikte på leverans till nästa ministermöte.

Handel och utveckling

WTO-relaterat arbete inom handel och utveckling sker till största delen i kommittén för handel och utveckling (Committee on Trade and Development - CTD). Sverige är dessutom en av de större givarna till ett antal organisationer i Genève som levererar handelsrelaterat tekniskt bistånd, s.k. Aid for Trade. Förutom WTO stödjer Sverige exempelvis: Enhanced Integrated Framework (EIF), International Trade Center (ITC), Advisory Centre on WTO Law (ACWL).

Läs mer om pågående arbete i WTO på deras hemsida

Övriga ekonomiska frågor

Sverige följer aktivt ett antal Genèvebaserade organisationer som är verksamma inom det ekonomiska området. Nedan följer en beskrivning av dessa.

International Telecommunication Union (ITU)

ITU är FN:s fackorgan för samordning av telenät och teletjänster. Verksamheten är uppdelad i tre delar: (ITU-R) allokerar radiospektrum och omloppsbanor för satelliter, (ITU-T) utvecklar telekommunikationsstandarder, samt (ITU-D) bidrar till att ge tillgång till telekommunikation i utvecklingsländer. Näringsdepartementet ansvarar för ITU medan Post- och Telestyrelsen deltar för Sverige i delar av ITU:s tekniska arbete.

World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO är FN:s fackorgan för immaterialrätt och administrerar ett flertal internationella ansökningssystem för patent. WIPO erbjuder tjänster för att internationellt skydda patent, varumärken och design för företag och individer i de länder som är anslutna till systemen. Sverige med svenska företag är bland de tio största patenthållarna i WIPO. Organisationen erbjuder även alternativ medling vid patentkonflikter. Representationen samarbetar med Justitiedepartementet, Näringsdepartementet och Patent och Registreringsverket i frågor rörande WIPO:s arbete.

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

UNECE består av 56 medlemsstater från Europa, Nordamerika, Centralasien och Södra Kaukasien. Huvudinriktningen för arbetet är att verka för ekonomisk integration mellan medlemsstaterna genom att ta fram gemensamma policyer, konventioner och standards. Arbetet bedrivs främst inom områdena miljö, hållbar energi, handel och industri, transporter samt vattenfrågor. Utrikesdepartementets enhet för Internationell Handel (IH) har samordningsansvar för UNECE men det tekniska arbetet berör flera departement och myndigheter.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

UNCTAD ska bidra till en utvecklingsvänlig integrering av utvecklingsländerna i världsekonomin. Fokus ligger på handel, investeringar och teknologi. Organisationen har tre huvudfunktioner, i) att utgöra ett forum för mellanstatliga överläggningar med sikte på konsensusbyggande ii) att utföra forskning, analys och statistikinsamling för att understödja policydiskussioner samt iii) att tillhandahålla handelsrelaterat bistånd. UNCTAD har 195 medlemsländer. Sverige har över åren finansierat insatser inom bland annat investeringar, handel och jämställdhet och e-handel.

FN:s Sustainable Development Goals (SDG)

Flera av FN:s hållbarhetsmål, som ska uppnås till år 2030, är mål som de ekonomiska FN-organen arbetar med. Bland dessa 17 mål ingår bland annat en inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, hållbara industrier, transportsätt och teknisk utveckling, hållbar turism, avfall av kemikalier och produktionskedjor.