Europarådet

Europarådet grundades 1949 på ett initiativ av Winston Churchill. Europarådet är en mellanstatlig regional organisation vars syften är att värna om demokratin, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter i Europa och främja ett utökat europeiskt samarbete. Idag består Europarådet av 47 medlemsländer, där totalt 830 miljoner personer lever.

Med anledning av Europarådets 70-årsjubileum 2019 påbörjade vi här på representation en intervjuserie med svenskar inom Europarådet. Dessa är idag antingen anställda inom Europarådet eller har utsetts till förtroendeposter. Genom dessa intervjuer, och en mer utförlig redogörelse om Europarådet, hoppas vi medverka till ett större intresse för och en ökad kunskap om Europarådet i Sverige.  Representationen vill rikta ett varmt tack till de som medverkat. 

Europarådets viktigaste konvention, Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna är den första rättsligt bindande kodifikationen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Alla Europarådets medlemsländer måste tillträda och respektera Europakonventionen. Medlemsstaternas genomförande av konventionens bestämmelser kan i sista hand prövas av Europadomstolen.

Inom ramen för Europarådets stadga och mandaten för Europarådets ministerkommitté, den parlamentariska församlingen (PACE) och kongressen för lokala och regionala myndigheter (CLRAE) för medlemsländernas regeringar och de politiskt valda ledamöterna i PACE och CLRAE en fortlöpande dialog om Europarådets inriktning och verksamhet. Europarådet leds av en generalsekreterare som även är chef över Europarådets sekretariat, med idag bortåt 2500 personer anställda. Därutöver finns en rådgivande konferens för enskilda organisationer (INGO). På förslag av Europarådets generalsekreterare beslutar ministerkommittén om organisationens budget och verksamhet.  Under 2019 kommer Europarådet att välja en ny generalsekreterare, efter att under tio år ha letts av generalsekreterare Thorbjörn Jagland.

Europarådet har påverkat och fortsätter att påverka det svenska samhällets utveckling som rättsstat, demokrati och ett samhälle där skyddet av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna hålls högt. Europakonventionen utgör idag gällande svensk lag. Därutöver har Sverige anslutit sig till ett stort antal andra Europarådskonventioner. Dessa spänner över ett brett område. Många av dem har varit banbrytande. Ett antal av dem övervakas av specifika expertkommittéer som efter landbesök presenterar rapporter om hur konventionernas bestämmelser respekteras. Rapporterna åtföljs av konkreta rekommendationer till respektive land. Genom sina rapporter riktade till Sverige fortsätter Europarådet att spela en viktig roll också för hur svenska myndigheter kan förbättra sitt genomförande av de konventioner som Sverige anslutit sig till.

I dessa dagar, inför de utmaningar som demokratiska grundvärden, rättsstatens principer och de mänskliga rättigheterna möter i Europa, finns anledning att värna om och uppmärksamma Europarådets roll. Betydelsen av att samtliga medlemsstater vinnlägger sig om att respektera Europakonventionen och de värden som Europarådet grundats för att skydda och samarbeta kring kan inte överskattas.  

 

Senast uppdaterad 09 apr 2019, 09.36