Meny

Europarådet den 3 – 12 december

19 dec 2018

Venedigkommissionen höll den 14-15 december sin 117:e plenumsession där bl.a. ett yttrande om Turkiets ändrade vallagar antogs. Portugal tar över ordförandeskapet i Pompidougruppen och anger bl.a onlineberoende som ett framtida prioriterat område. Europadomstolen har antagit en plan för sin hantering av de över 4000 inkomna individuella klagomålen med anledning av konflikten i östra Ukraina. Enligt GRECO:s senaste utvärderingsrapport om Italien har landet bara genomfört 3 av 12 erhållna rekommendationer fullt ut. Ytterligare reformer håller på att genomföras. Europarådet och UNESCO har tillsammans kartlagt våld och åtgärder mot våld med anledning av sexuell läggning och könsidentitet i europeiska skolor Venedigkommissionen kommenterar Turkiets ändrade vallagar, m.m.

 

1.      Under sin 117:e plenumsession antog Venedigkommissionen en kommentar författad tillsammans med OSSE/ODIHR om de senaste ändringarna av den turkiska vallagstiftningen. De huvudsakliga ändringarna, antagna endast 14 respektive 8 veckor innan valet den 24 juni i år, handlar om valprocessen, tröskelvärden och valadministrationen. 

2.      I kommentaren uttrycks oro över att hastigt genomförda ändringar så nära inpå ett val riskerar att underminera lagens funktion som ett transparent och stabilt ramverk för genomförande av val där alla parter ges samma möjligheter. Ändringarna kan också framstå som politiskt motiverade i syfte att ge fördel åt ett specifikt parti eller person och riskerar skada en grundlig och inkluderande lagstiftningsprocess. Avslutningsvis påverkas möjligheten för valadministrationen, media och andra att exempelvis få information om det nya regelverket.

3.      Det konstateras emellertid också att vissa av ändringarna syftade till att implementera tidigare erhållna rekommendationer av Venedigkommissionen. Den nedre åldersgränsen för att väljas till parlamentet har t.ex. sänkts till 18 år och det är numera tillåtet för oberoende kandidater att ställa upp i presidentvalet. Mer information om vallagsändringarna finns här

4.      Under plenumsessionen antogs också yttranden rörande Malta (om premiärministerns maktposition över övriga myndighetsorgan), Albanien (om utkast till konstitutionsändringar för att möjliggöra granskning av politiker) och Ungern (om den omtvistade migrationsskattelagstiftningen). Läs mer om detta här

Pompidougruppen 

5.      Den 28 november i år tog Portugal över det fyraåriga ordförandeskapet från Norge i Pompidougruppen. Pompidou är en drogpolitisk samarbetsplattform som verkar för att bidra till utvecklingen av effektiva och faktabaserade drogpolicys i de 39 medlemsstaterna. Gruppen samlar beslutsfattare, yrkesverksamma och forskare för att diskutera och utbyta information och idéer om problem kopplade till drogmissbruk och droghandel. Särskilt fokus fästs vid att länka samman politik, praktik och vetenskap för att implementera drogprogram på lokal nivå. I november i år genomfördes exempelvis en tre dagar lång workshop i Kiev, Ukraina, för att stödja landet i införandet av opioidsubstitutsbehandling inom kriminalvården.  

6.      Under mandatperioden (2019–2022) avser Portugal fokusera också andra former av missbruk onlineberoende, s.k. ”Internet Addiction Disorder”. Tillsammans med Google och andra privata företag ska man utreda hur algoritmer kan justeras så att den tid som tillbringas med beroendeframkallande onlineaktiviteter kan begränsas.  Nya beroenden, såsom artificiell intelligens, maskininlärning och virtuella verkligheter är andra prioriterade områden framöver.

Tusentals individuella klagomål till Europadomstolen efter konflikten i östra Ukraina 

7.      Den 17 december antog Europadomstolen en plan för den framtida hanteringen av de ca 4 000 individuella klagomål som hänför sig till konflikten i östra Ukraina. Innan domstolen påbörjar sin hantering måste man avgöra huruvida det är Ukraina eller Ryssland som har jurisdiktion över de frågor som klagomålen rör. Jurisdiktionsfrågan väntas klargöras i det mellanstatliga målet Ukraina mot Ryssland (rörande östra Ukraina) ansökan nr. 8019/16, som för närvarande ligger inför domstolens stora 

8.      Fyra mellanstatliga mål mellan Ukraina och Ryssland ligger för närvarande på Europadomstolens bord, varav ett hänför sig till händelserna Kertjsundet i november i år.

GRECO publicerar ny rapport om Italien

9.      Europarådets anti-korruptionsorgan (GRECO) publicerade i veckan en rapport efter den fjärde utvärderingsomgången av Italiens genomförande av rekommendationer rörande medlemmar av parlamentet, domare och åklagare. Rapporten visar att Italien endast har genomfört 3 av de 12 rekommendationer som GRECO lämnat. För landets parlamentariker efterfrågas bland annat tydligare eller eventuellt nya uppförandekodsregler samt regler om hur ledamöterna efter avslutad tjänstgöring får interagera med lobbyister. Man konstaterar också att framsteg visserligen har gjorts för att motverka korruption inom rättsväsendet genom antagandet av ett stort reformpaket men att ytterligare åtgärder behövs för att leva upp till GRECOS standarder.

Europarådet och UNESCO upplyser om våld i skolan baserat på sexuell läggning och könsidentitet

10.  Europarådet och UNESCO presenterar i en gemensam rapport en översikt rörande våld med anledning av sexuell läggning, könkarakteristika och könsidentitet i europeiska skolor. I rapporten ges förslag om hur medlemsstaterna kan förhindra och bemöta våldet och sex rekommendationer ges till de nationella utbildningssektorerna. Det fastslås att våld av den här typen är akut underrapporterat och att åtgärder måste vidtas för att förhindra de negativa effekter våldet har på elevernas hälsa och prestationer. 

11.  Sverige, Belgien, Irland, Nederländerna, Norge och Storbritannien, anses vara de länder vars utbildningssektor arbetar med problemet på ett allomfattande sätt.

Representationen i Strasbourg önskar härmed alla läsare en God Jul och Gott Nytt År.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 19 dec 2018, 16.52