Meny

Europarådet den 15 – 28 juni

01 jul 2019

PACE:s sommarsession: Rysslands parlamentariker-delegation åter på plats i PACE. Kroatiskan Marija Pejčinović Burić vald till Europarådets nya generalsekreterare. Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa om Europas utmaningar. Yttrande från Venedigkommissionen om händelserna i Moldavien. MR-kommissarien uppmanar Medlemsstaterna att snabbt ta hem sina minderåriga medborgare från AL-Hol-lägret i norra Syrien och att ta mer ansvar för att rädda migranter på Medelhavet. Kongressen för lokala och regionala organ efter övervakningen av omvalet i Istanbul. Information om Raoul Wallenberg-priset. GRECO publicerar årsrapport för 2018 och firar 20-årsjubileum.

PACE-sessionen den 24 – 28 juni

 

Rysslands parlamentarikerdelegation åter på plats i PACE

Med 118 röster för, 62 emot och 10 avståenden beslöt PACE att möjliggöra för det ryska parlamentet att undantagsvis nominera en delegation till församlingen under pågående sessionsår samt utesluta möjligheten för PACE att som politisk sanktion kunna dra in rösträtten för ett medlemslands samlade parlamentarikerdelegation. Detta möjliggjorde för den ryska DUMA-delegationen, som snabbt kom på plats, att delta i valet av Europarådets nye generalsekreterare den 26 juni. Samma dag återkom PACE i en ny debatt och omröstning till frågan om ett godkännande eller inte av den ryska delegationens kreditiv. Dessa godkändes med röstsiffrorna 116 för, 62 mot och 15 avståenden.

I resolutionen med godkännande av den ryska delegationen slogs fast att Europarådet ska fortsätta att genom sina olika mekanismer ställa Ryssland till ansvar för överträdelser under Europakonventionen om MR och Europarådets stadga, inklusive genom att PACE egen övervakningskommitté noga följer situationen och särskilt de krav på Ryssland som ställs i resolutionens sista paragrafer. I resolutionen av den 25 juni slogs även fast att ministerkommittén, i nära samråd med  den parlamentariska församlingen, ska lägga fast en kompletterande procedur för att stärka möjligheten för Europarådet att agera om en medlemsstat bryter mot grundläggande principer och värderingar.

 

Kroatiskan Marija Pejčinović Burić vald till Europarådets nya generalsekreterare 

Europarådets parlamentariker valde i sluten omröstning den 26 juni med en absolut majoritet på 159 röster kroatiskan Marija Pejčinović Burić, bitr. PM och UM, till ny generalsekreterare efter Thorbjörn Jagland.  Motkandidaten Didier Reynders, utrikesminister i Belgien, fick 105 röster. I Strasbourg har många framhållit det goda och pålästa sätt som Marija Pejčinović Burić i maj-november 2018 hanterade Kroatiens ordförandeskap av Europarådets ministerkommitté. Marija Pejčinović Burić tillträder sin nya tjänst den 18 september.

 

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa om Europas utmaningar

Portugals president Rebelo de Sousa gav den 26 juni i sitt anförande sitt perspektiv på Europas och Europarådets utveckling. Han manade ledare och politiker i Europa att inte söka unilaterala, kortsiktiga och förenklade populistiska lösningar på komplexa frågor som i längden kunde riskera att undergräva det rättsligt grundande värderingssystem som mödosamt byggts upp till skydd för den enskilda människan och de mest utsatta. Det gällde dock att inte heller blunda för eller förneka dagens stora utmaningar, såsom klimat, migration och växande sociala klyftor. Svaren på utmaningarna måste sökas i en anpassning av gällande regelverk och ett samtidigt värnande av mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Europarådet, som betytt så mycket för Portugal under landets första demokratiska år efter diktaturens fall 1976, måste fortsätta att göra sig hörd och ges en viktig roll av både gamla och nya medlemsstater. Den kritik som Europadomstolen och olika övervakningsorgan, bl a GRECO, riktade mot Portugal skulle man ta fasta på. De ledde till förbättringar och nödvändiga reformer av den portugisiska demokratin och dess rättsvårdande institutioner. Demokratin var inte given en gång för alla utan måste ständigt erövras på nytt, anpassas till nya situationer och förbättras. I detta arbete spelade Europarådet en viktig roll.

 

Venedigkommissionen om Moldavien

 

Vid sin session den 21–22 juni antog Venedigkommissionen ett yttrande om de extraordinära händelserna i Moldavien och som inte minst behandlade Moldaviens författningsdomstols agerande. Venedigkommissionen ansåg att författningsdomstolen gått utöver sitt mandat enligt författningen i sitt beslut om att upplösa parlamentet den 7–8 juni och heller inte hade tillräcklig grund för att suspendera den sittande presidenten. Kommissionen pekar på vikten att en författningsdomstol avstår från att agera på ett godtyckligt sätt och heller inte, utan mycket starka skäl, agerar på sätt som kommer i strid med domstolens egen praxis. Domstolens första intresse var att söka bidra till konstitutionell stabilitet och rättssäkerhet. I situationer av konflikt mellan olika maktstrukturer pekar Venedigkommissionen på vikten av att författningen respekteras och ett förtroendeskapande agerande av domstolen som opartisk och oberoende medlare.  

 

MR-kommissarien uppmanar MS att ta hem minderåriga medborgare från norra Syrien och ta mer ansvar för att rädda migranter på Medelhavet

 

MR-kommissarien, Dunja Mijatović, uppmanar Europarådets MS att snabbt ta hem sina minderåriga medborgare från Al-Hol-lägret i norra Syrien. Uttalandet görs mot bakgrund av den allvarliga humanitära situationen i lägret. Hon understryker MS ansvar att vidta alla genomförbara åtgärder för att säkerställa att barn som påverkas av väpnad konflikt får skydd och omvårdnad i enlighet med Genèvekonventionerna och dess första tilläggsprotokoll samt Barnkonventionens tilläggsprotokoll om barn i väpnade konflikter. Barnen bör först och främst behandlas som offer. För barnens bästa uppmanar Mijatović även MS att överväga att också ta hem barnens mödrar. Detta skulle emellertid inte hindra MS från att vid behov ställa mödrarna inför rätta.

Enligt Mijatovićmåste MS också ta mer ansvar för att rädda migranter på Medelhavet och skydda deras rättigheter. Hon anser att europeiska länder lägger för mycket fokus på att hindra flyktingar och migranter från att nå Europas kust och för lite på de humanitära och människorättsliga aspekterna, vilket får tragiska konsekvenser. Samtidigt som stater har rätt att kontrollera sina gränser har de en skyldighet att effektivt respektera sjörätten, mänskliga rättigheter och flyktingrätt. Trettiofem rekommendationer har därför tagits fram för att hjälpa MS att hitta rätt balans. Bl a uppmanas MS att samarbeta med CSO:er som är involverade i sök- och räddningsinsatser och att undvika stigmatiserande retorik mot sådana organisationer.

En delegation från Kongressen för lokala och regionala organ observerade omvalet i Istanbul den 23 juni. Andrew Dawson, som ledde delegationen, sade efteråt att i allmänhet hade valet tekniskt sett genomförts på ett ordnat vis för en majoritet av väljarna. Han tillade dock att demokratiska val inte enbart handlade om att räkna röster utan förutsatte att folkets vilja och varje enskild väljares intentioner respekterades. Alla kandidater måste ha rättvisa och likvärdiga möjligheter. Dawson påminde också om att Kongressen skulle kunna be Venedigkommissionen ta fram ett rättsligt yttrande om huruvida beslutet att annullera valet den 31 mars var förenligt med konstitutionen.

En fullständig rapport från övervakningen av lokalvalen i Turkiet kommer att presenteras i samband med Kongressens höstsession den 29–31 oktober.  

 

Raoul Wallenberg-priset

 

På Europarådets hemsida kan man nu läsa om Raoul Wallenberg-priset för extraordinära humanitära insatser och fram till 31 oktober komma med nomineringar inför utdelandet av 2020 års pris. Information om priset finns även på representationens hemsida. Vi uppmanar våra myndigheter ute och hemma att sprida information om priset, som delas ut vid en ceremoni i Strasbourg den 17 januari 2020. 

 

GRECO publicerar årsrapport för 2018 och firar 20-årsjubileum

 

Europarådets korrutionsbekämpningsorgan, GRECO, varnar i sin årsrapport för att en allmän uppfattning om en låg nivå av korruption i vissa länder kan leda till att behovet av åtgärder för att bekämpa korruption underskattas. GRECO:s ordförande, Marin Mrčela, understryker i rapportens inledning att inget land är immunt mot korruption. Att förlita sig på uppfattningar och underskatta styrkan av förebyggande åtgärder lämnar enligt Mrčela dörren öppen för beteenden som väldigt snabbt kan övergå i korruption.  

I rapporten uttrycks också oro över att genomförandet av GRECO:s rekommendationer under 2018 har gått långsammare än tidigare. Vid årets slut hade endast 34% av rekommendationerna fullt ut implementerats.

GRECO firade häromveckan sitt 20-årsjubileum med deltagande av bl.a. franske justitieministern   Nicole Belloubet och vice ordföranden för Kommissionen, Frans Timmermans. GRECO upprättades år 1999 av 17 Europarådsmedlemsstater, däribland Sverige, som önskade hjälp med att öka korruptionsbekämpningskapaciteten. Idag är Europarådets alla 47 MS samt Vitryssland och USA anslutna.

 

Med detta önskar vi alla läsare en trevlig och avkopplande sommar!

Senast uppdaterad 03 jul 2019, 09.33