Hur ser Sveriges utvecklingssamarbete ut med Demokratiska republiken Kongo?

Sveriges utvecklingssamarbete med DR Kongo är omfattande och har en lång historia. Sverige stödjer DR Kongo med långsiktigt utvecklingssamarbete i syfte att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom och förtryck. Sveriges utvecklingssamarbete bygger på de internationella målen för hållbar utveckling (SDGs) och integrerar miljö, konfliktförebyggande, resiliens och jämställdhet i alla aktiviteter.

Sverige är en av de större bilaterala givarna i DR Kongo. Budgeten för Sveriges biståndsstrategi uppgår till 1,25 miljarder kronor för 2015-2019. Sverige ger inget direkt stöd till den kongolesiska staten, utan allt stöd går genom olika internationella och nationella enskilda organisationer eller multilaterala partners som exempelvis FN.

De övergripande målen för Sveriges biståndsinsats i DR Kongo är:

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

  • Stärkta demokratiska institutioner och ökad rättssäkerhet
  •  Ökat deltagande av kvinnor i folkvalda beslutsfattande fora, framförallt på lokal nivå
  • Stärkt kapacitet i det civila samhället att verka för öppenhet, ansvarsutkrävande och ökad respekt för mänskliga rättigheter
  • Ökad transparens kring handel med konfliktmineraler

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

  • Ökade möjligheter till produktiv sysselsättning för kvinnor och ungdomar som är socialt och miljömässigt hållbar

Förbättrad grundläggande hälsa

  • Förbättrad tillgång till barn- och mödrahälsovård av god kvalitet
  • Ökad medvetenhet om och tillgänglighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med fokus på ungdomar
  • Stärkt kapacitet att förebygga och lindra konsekvenserna av sexuellt och könsrelaterat våld

Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld

  • Stärkta konfliktlösnings- och försoningsinitiativ som bidrar till lokal konfliktlösning
  • Stärkt förmåga hos återintegrerade internflyktingar och flyktingar, barn tidigare associerade med väpnade grupper och mottagande lokalsamhällen att hantera återkommande kriser

Mer information om Sveriges utvecklingssamarbete med DR Kongo hittar du här.

Senast uppdaterad 24 jul 2018, 15.42