Meny

Sveriges ambassad stöttar projektet "Green Economic Development"

Den 19 oktober undertecknade Svenska ambassaden och UNDP ett tillägg värt 1,5 miljoner euro till ett tidigare avtal om stöd till energieffektiva insatser. Tillägget innebär ytterligare åtgärder för att samfinansiera energibesparingar i offentliga byggnader i Bosnien och Hercegovina. Det totala svenska bidraget till projektet ligger på 7 miljoner euro. Denna utökning av finansieringen kommer säkerställa energieffektivitetsåtgärder i ytterligare 22 offentliga byggnader – förskolor, skolor och sjukhus. Dessutom kommer det att fortsätta stimulera ekonomisk tillväxt genom att skapa affärs- och sysselsättningsmöjligheter för Bosnien och Hercegovinas medborgare.

BiH:s departement för utrikeshandel och ekonomiska förbindelser och UNDP tog också tillfället i akt och skrev på avsiktsförklaringen ”Institutionalization of energy management” samt kostnadsfördelningsavtalet med Republika Srpskas miljöfond.

Sedan 2015 har svenska ambassaden, tillsammans med UNDP, entiteternas två miljöfonder och flertalet lokala regeringar, stöttat projektet ”Green Economic Development”. Projektet syftar till att förbättra energieffektiviteten samt institutionalisera energihanteringsverksamheten inom offentliga byggnader i BiH för att på så sätt skapa gynnsamma förhållanden för investering i energieffektivitetsåtgärder i landet.

Tack vare det svenska stödet kunde man bidra till fler energieffektiva investeringar i offentliga byggnader vilket i sin tur genererade många fördelar, såsom förbättrade arbets- och levnadsförhållanden, bättre miljö men också en markant minskning i energikostnader och besparingar i den offentliga budgeten. Projektet genererade också många ”gröna jobb”, mestadels inom byggsektorn. Därutöver för projektet landet närmare relevanta EU-direktiv och stöttar BiH i dess åtagande att fullgöra skyldigheterna uppställda i Fördraget om energigemenskapen.

Sveriges ambassad har dessutom beslutat om att avsätta medel för ytterligare aktiviteter under 2018. Detta med tanke på projektets positiva resultat och den höga efterfrågan för investeringar i energieffektivitet men också med tanke på behovet av fortsatt genomdrivande av energirelaterade EU direktiv i BiH.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.40