Meny

Kvinna till Kvinna Secretary-General visits Bosnia Hercegovina

10 okt 2018

Last month, Petra Tötterman Andorff Secretary General of Kvinna till Kvinna visited Bosnia and Hercegovina to attend the final conference of the Women's Dialogue Initiative supported by Sida in cooperation with the EU and Kvinna till Kvinna. We asked her a few questions about her and the work of Kvinna till Kvinna in Bosnia and Hercegovina.

Da li je ovo vaša prva posjeta Bosni i Hercegovini na poziciji generalne tajnice asocijacije Kvinna till Kvinna?

Da, ovo je moja prva posjeta na poziciji generalne tajnice i ja se jako radujem što ću imati priliku provesti vrijeme sa našim partnerskim organizacijama, predstavnicima Evropske unije i Side u razgovorima o važnim aktivnostima o pitanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti koje ženske organizacije čine u Bosni i Hercegovini.

Otkada Kvinna till Kvinna ima projekte u Bosni I Hercegovini i koliko su uspješni ?

Fondacija Kvinna till Kvina radi sa ženama Bosnia i Hercegovine od 1994.godine. Mi smo jako ponosni na ono što smo postigli do sada pružajući podršku organizacvijama koje se bore za ženska prava što je ostavilo značajan pečat na mirovni proces te proces pristupanja Evropskoj uniji. Naše partnerske organizacije uspješno  lobiraju za promjene legislative kada se radi o trgovini ljudima, porodičnom nasilju te rodnoj zastupljenosti , uključujući na primjer usvajanje Zakona protiv diskriminacije, Zakona o rodnoj ravnopravnosti itd. Zahvaljujući našoj podršci oni također zagovaraju unaprijeđenje zakona za što drže državu odgovornom i zagovaraju dugoročne promjene unztar državnih institucija.

Koji je fokus vašeg angažmana u BiH?

U toku rata kao i odmah nakon završetka rata ranih 90-tih, Kvinna till Kvinna je prvenstveno pružala podršku centrima za žene u pružanju psihosocijalne i pravne pomoći kao i radu na direktnim posljedicama rata, poput pomoći raseljenim licima, procesu pomirenja, I u izgradnji povjerenja i prijateljskih odnosa između žena iz različitih etničkih grupa. Kasnije, focus se pomjerio na specifičnija pitanja ženskih prava, poput borbe protiv I sprječavanja rodno uzrokovanog nasilja, trgovinom ženama I učešću žena u političkom životu. Naše partnerske organizacije nastavljaju sa ovakvom vrstom rada ali također rade I na političkom nivoukako bi se izmijenilo zakonodavstvo, uključujući i ustavne reforme, obračunavanje sa prošlošću kao i unaprijeđenje položaja preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Jedan od naših ključnih fokusa jeste osnaživanje prava žena I jednako učešće žena u procesu odlučivanja sa posebnim ciljem prijema u EU.             

Koje su najvažnije oblasti u kojima treba raditi na osnaživanju žena u BiH?

Postoje mnoge oblasti koje je potrebno unaprijediti jer još uvijek postoje mnogobrojne prepreke osnaživanju žena i u BiH i u ostalim zemljama zapadnog Balkana: nedovoljna implementacija zakona, konstantni politički zastoji na novou države, isključivanje žena iz svih bitnih sfera donošenja odluka, ali isto tako i činjenica da međunarodna zajednica nije ispunila svoje obaveze što je dovelo do usvajanja brojnih strategija koje ne uzimaju u obzir rodna pitanja a što bi moglo imati dugoročne, negativne posljedice na zastupljenost žena ( što se tiče BiH treba spomenuti Reformsku agendu). U vezi sa tim ovaj izvještaj „Uključime žene u promjene“ daje izvanredan uvid u to koje su ključne oblasti u kojima se postigao napredak: unaprijeđenje institucionalnog odgovora u borbi protiv nekažnjivosti počinilaca rodno zasnovanog nasilja; unaprijeđenje političkog učešća žena i kvalitetnija saradnja sa grupama za ženska prava; uključivanje rodnog aspekta u procesu sačinjavanja pravilnika, uključujući u taj proces utjecaj analiza rodne zastupljenosti; unaprijeđenje u oblasti zapošljavanja žena i njihovu zastupljenost u u procesu rada i preduzimanju socio-ekonomskih reformi kako bi s eodgovorilo njihovim pravima i potrebama, itd. Promovirajući veću zastupljenost žena u mirovnim procesima jeste također važan korak na putu ka stvaranju društva gdje sigurnost znači jednaku sigurnost za sve.

-------------------

Is this your first visit to Bosnia and Herzegovina in the capacity of Secretary General at Kvinna till Kvinna?

Yes, this is my first visit to Bosnia and Herzegovina as the Secretary General for Kvinna till Kvinna and I’m excited that I get to spend time with our partner organisations, representatives from EU and SIDA talking about the important work for women’s rights and gender equality that the women’s organisations in this country are doing. 

Since when Kvinna till Kvinna has been having projects in Bosnia and Herzegovina and how successful they have been?

The Kvinna till Kvinna Foundation has been working with women in Bosnia-Herzegovina since 1994.We are very proud of the work we have achieved so far by supporting women’s rights organizations which have made a considerable mark on the both the peace and the EU-accession process. Our partners have successfully lobbied for change concerning legislation on human trafficking, domestic vio­lence and gender quotas, including the adoption of, for example, the Anti-Discrimination Law, the Law on Gender Equality etc. Thanks to our support, they also advocate for improving laws, holding the state accountable and creating long lasting change within state authorities. 

What is the focus of your engagement in BiH?

During and immediately after the war in the early 1990s, Kvinna till Kvinna primarily supported women’s centers offering psychosocial and legal support, as well as working on issues directly linked to the war, such as assisting displaced persons, reconciliation, and building trust and friendships between women from different ethnic groups. Later on, the focus shifted to more specific women’s rights issues, such as combatting and prevention of GBV, trafficking and women political participation. Our partner organizations still carry out this type of work but are now also working on a political level to change legislation, including constitutional reforms, dealing with the past and improving the status of survivors of war sexual violence. One of our key focus is strengthening women’s rights and women’s equal participation in decision-making with the specific objective of gendering EU accession.

 What are the most important areas for women’s empowerment in BiH?

Many areas need improvements for there are still many obstacles to women’s empowerment in BiH and other countries of Western Balkans: the lack of implementation of laws, the constant political dead-locks in the country, the exclusion of women from key decision-making fora, but also the fact that the international community haven’t lived up to their commitments which led to adoption of many gender-blind strategies that could have long-term negative consequences for women’s participation (only to mention, in case of BiH, the Reform agenda). In this regard, the report “Include Women in Change Process” gives an excellent insight into what are the key areas of improvement: improving the institutional response to combating impunity of perpetrators of gender-based violence; improving the women political participation and better consultation with women’s rights groups; inclusion of a gender perspective in policy-making, including by undertaking gender impact assessments; improving women’s employment and participation in the workforce and undertake socio-economic reforms to respond to their particular rights and needs, etc. Pushing for increased participation of women in peace processes is also an important step on the way to a society where security means security for all.

Read the final report here.

Senast uppdaterad 10 okt 2018, 16.05