Meny

#BHDads - Pappa-pionjärer för jämställdhet i Bosnien-Hercegovina

                                            
Den 27:e november invigde ambassaden tillsammans med organisationerna Infohouse och Care International fotoutställningen #BHDads på Mikser House i Sarajevo.

Syftet med evenemanget var att inspirera pappor till att stanna hemma med sina barn och ha en mer aktiv roll i uppfostran, men även att lyfta fram pappor som redan bryter mot de stereotypa könsrollerna. ”Med den här utställningen vill vi inspirera män, kvinnor och politiker i Bosnien-Hercegovina (BiH). Även om varje land avgör sin egen framtid tror vi i Sverige på detta koncept och är glada att kunna presentera det här”, sa ambassadör Anders Hagelberg i sitt öppningstal.

Förra året använde bara 18 pappor i BiHs ena entitet, Republika Srpska (RS), sin rätt till betald föräldraledighet. I den andra entiteten, Federationen (FBiH), saknas statistik men man uppskattar att antalet är ungefär samma som i RS. Lagstiftningen i landet tillåter att pappor tar ut föräldraledighet men i båda entiteterna är det i varierande grad främst mödrars uttag av föräldraledighet som främjas. I båda entiteterna är ett visst antal dagar reserverade för mödrar (i FBiH 42, i RS 60). Efter att dessa dagar förbrukats kan föräldrarna tillsammans komma överens om hur resterande dagar ska användas.

Abela Purivatra från partnerorganisationen Infohouse förklarade att många i BiH inte vet att det finns laglig grund för pappor att ta ut föräldraledighet. Hon menade att utställningen spelar en viktig roll i att öka medvetenheten bland invånarna, informera om möjligheterna och uppmuntra pappor runt om i landet till att vara pappalediga.

En av papporna som porträtteras i utställningen beskrev hur både han och hans dotter gynnas av att han är en mer engagerad pappa. ”Bilderna säger mer än tusen ord. Det här är en relation byggd på kärlek, tillit, att sätta gränser, respekt och kreativitet. Det är en relation som bygger på respekt för regler och valmöjligheter och som innebär att alla tar sitt ansvar. Vi stöttar genom ett kärleksfullt sätt varandra i att möta vardagens utmaningar.”

Jämställdhet i hushållsarbetet är särskilt viktigt i ett samhälle som BiH där bara 34 procent av kvinnorna är aktiva på den officiella arbetsmarknaden. Ambassadör Hagelberg lyfte fram Sveriges starka övertygelse om vikten av jämställdhet och hur det kräver av män och pappor att vara mer engagerade och aktiva för att på så sätt skapa ett bättre samhälle och bättre villkor för familjer.

Trots relativt omfattande lagstiftning om lika rättigheter och icke-diskriminering är kvinnors möjligheter att åtnjuta sina rättigheter fortfarande otillfredsställande och traditionella könsroller genomsyrar fortfarande många delar av samhället i landet. Detta har negativa effekter på kvinnors deltagande i samhällslivet samt i ekonomiska och politiska aktiviteter och får långtgående konsekvenser för resursfördelningen mellan män och kvinnor. Många kvinnor är fortfarande ekonomiskt beroende av sina män. Att bryta några av dessa könsroller och sociala normer genom att uppmuntra män att ha en mer aktiv roll i hushållet och således möjliggöra att fler kvinnor tar del av den offentliga sfären är ett viktigt steg mot stärkt egenmakt för kvinnor.

Utställningen drog till sig stor medial uppmärksamhet och mottagandet har varit starkt positivt. Under utställningens första vecka rapporterade 55 nationella samt en utländsk medieaktör om invigningen. Rapporteringen har inte bara rört utställningen i sig utan vissa medier har även belyst samhällsstrukturer och skillnader ifråga om föräldraledighet mellan BiH och Sverige och där Sverige lyfts fram som en progressiv förebild. Budskapet har även förmedlats genom att Hagelberg och flera av papporna från utställningen gett flertalet mer ingående reportage, och medverkat i nationella intervjuprogram. Tack vare stort intresse från allmänheten har Mikser House efterfrågat en förlängning av utställningen.

Senast uppdaterad 11 jan 2018, 16.53