• Svenska

Om utlandet Tyskland

Tyskland - Sveriges viktigaste handelspartner

Tyskland är ett ledande exportland, Europas ekonomiska motor och en av de största ekonomierna i världen. Tyskland är också Sveriges viktigaste handelspartner med stor potential för svenska exportföretag.

En ledande exportnation Tyskland är ett av världens största exportländer. Exporten har de senaste åren slagit nya rekord och dess betydelse för den tyska ekonomin ökar stadigt. Idag uppgår exporten till runt 40 procent av Tysklands BNP och var fjärde tysk arbetsplats är direkt eller indirekt avhängig exporten. Frankrike, USA, och Storbritannien är de största mottagarländerna av den tyska exporten som främst består av maskiner, fordon, elektronik, läkemedel och livsmedel. Tyskland importerar huvudsakligen elektronik, maskiner, fordon, olja, livsmedel, textil och livsmedel, från framför allt Frankrike, Nederländerna, Kina och USA.

Även om Tysklands Wirtschaftswunder (ekonomiska under) ofta förknippas med världsledande storföretag som Siemens, BMW, VW och Bayer, utgörs kärnan av det starka segmentet mellanstora företag, Mittelstand. Dessa står för över 90 procent av den tyska exporten. Kännetecknande för dessa företag är att de ofta är starkt exportinriktade, i flera fall globalt marknadsledande inom sin nisch men samtidigt väl förankrade lokalt. Många av dessa företag är familjeägda, starkt kvalitetsmedvetna och bygger på en stor andel eget kapital.

Den tunga industrin i Tyskland är lokaliserad till Ruhr-området i nordvästra delen av landet. Hamburg med omnejd är centrum för handel och media, Frankfurt är den finansiella knutpunkten medan Berlin präglas av handel, media, administration och bioteknik. Bilindustrin är huvudsakligen förlagd till södra och västra Tyskland.

Sveriges främsta handelspartner Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner, och står för omkring 10 procent av den svenska exporten och 17 procent av den svenska importen. De viktigaste svenska exportvarorna till Tyskland är papper och pappersmassa, maskiner och kemiska produkter. Sverige importerar främst maskiner, fordon och fordonskomponenter, kemiska produkter och elektronik från Tyskland. Med en hemmamarknad med över 80 miljoner konsumenter och det geografiska läget mitt i Europa erbjuder Tyskland goda affärsmöjligheter för svenska företag.

Det finns omkring 1 900 etableringar med svenskt majoritetsägande i Tyskland, och runt 1 300 tyska etableringar i Sverige. Flera svenska företag som Vattenfall, SCA och Stora Enso har marknadsledande positioner i Tyskland. Tyskland är också den viktigaste marknaden för flera svenska företag, däribland IKEA och H&M.

Team Schweden  En viktig uppgift för Sveriges ambassad är att främja näringslivsförbindelserna mellan Tyskland och Sverige och hjälpa fler svenska företag att hitta vägar in på den tyska marknaden. Tyskland är en av de prioriterade marknaderna i Sveriges exportstrategi.

Ambassaden arbetar tillsammans med framförallt Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Tyskland Svenska Handelskammaren i Tyskland för att främja svensk export till Tyskland och investeringar i Sverige. Ambassaden samarbetar även med andra aktörer, såsom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och ett flertal fristående konsulter som arbetar med exportfrämjande på plats i Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren Tysk-Svenska Handelskammaren är en tysk aktör med huvudkontor i Stockholm.  

Sveriges exportstrategi Exporten är en grundbult i den svenska ekonomin och skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. År 2014 motsvarade den samlade varu- och tjänsteexporten 45 procent av Sveriges BNP. Genom att exportera och importera varor och tjänster har Sveriges näringsliv kunnat växa sig starkt långt utanför vårt lands gränser och ta del av den globala marknaden. Globaliseringen innebär att ekonomierna i världens länder blir alltmer sammanflätade. För ett litet exportberoende land som Sverige skapar det enorma möjligheter men innebär också hård konkurrens för vårt näringsliv.

Regeringens övergripande mål är att öka antalet personer i sysselsättning och antalet abetade timmar så mycket att Sverige når den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020. Redan idag sysselsätter exportindustrin direkt och indirekt över 1,3 miljoner personer i Sverige. Tyskland är ett av de prioriterade länderna i Sveriges exportstrategi och en central uppgift för Sveriges ambassad är att främja förbindelserna mellan Sverige och Tyskland. Läs mer om Exportstrategin på regeringens hemsida.

Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Sveriges nyindustrialiseringsstrategi  ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Fyra fokusområden är av särskilt vikt: • Industri 4.0 – Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter. • Hållbar produktion – Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft. • Kunskapslyft industri – Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. • Testbädd Sverige – Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

Handelshinder Med handelshinder menas alla slags myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handel med varor och tjänster eller innebär att existerande regler tillämpas godtyckligt. Det kan vara: åtgärder som strider mot gällande handelsavtal, oklar lagstiftning och svårhanterlig byråkrati, politisk inblandning i olika ärenden eller rättsliga processer. Läs mer på Kommerskollegiums hemsida under Handelshinder

SOLVIT är ett nätverk för problemlösning där EU-länderna samarbetar för att praktiskt lösa problem som beror på att bestämmelserna för den inre marknaden har tillämpats felaktigt. Läs mer om SOLVIT på Kommerskollegiums hemsida under SOLVIT

Kostnadsfri hjälp vid handel Företag kan dessutom få kostnadsfri hjälp av Kommerskollegium vid handel inom EU/EES, även Tyskland. Kommerskollegium hjälper bl.a. med att ta reda på vilka krav som gäller för en produkt eller tjänst eller om företag stöter på problem med myndigheter eller kommuner. Läs mer under Kostnadsfri hjälp vid affärer inom EU/EES

Senast uppdaterad: januari 2018