• Svenska

Om utlandet Turkiet

Bedömning av irakiska och syriska handlingar

Skatteverket som är den myndighet som beslutar om samordningsnummer har meddelat att de inte längre kan acceptera irakiska handlingar som underlag för att registrera relationer i folkbokföringen. Detta gäller alla beslut som skatteverket har fattat fr.o.m. den 13 januari 2017.

Skatteverket meddelar att eftersom det i stor utsträckning förekommer olikheter i irakiska handlingars grundformulär och legaliseringsstämplar så är det omöjligt för Skatteverket att avgöra handlingarnas formella riktighet. Mot denna bakgrund anser Skatteverket att en handling som är utfärdad av en irakisk myndighet inte styrker en födelse, ett dödsfall, en civilståndsuppgift eller en relation till make, barn och föräldrar. Någon registrering, ändring eller rättelse av personuppgifter med stöd av irakiska handlingar kan därför inte ske i folkbokföringen. Beslutet är inte ett permanent beslut utan kan omprövas vid senare tillfälle om irakiska handlingar börjar utfärdas på ett sätt som ger dem ett högre bevisvärde. Mer information om Skatteverkets beslut kan hittas på deras hemsida (www.skatteverket.se).

Samma som ovan gäller även för handlingar från bl.a. Syrien enligt ett tidigare ställningstagande från Skatteverket (www.skatteverket.se).

Skatterverkets ställningstaganden innebär att utlandsmyndigheterna inte längre kan fastställa att nyfödda barn är svenska medborgare baserat på irakiska eller syriska handlingar. Inte heller kan utlandsmyndigheterna rekvirera samordningsnummer från Skatteverket för nyfödda barn baserat på irakiska eller syriska handlingar.

Det faktum att irakiska och syriska handlingar inte kan accepteras innebär att passansökningar som baseras på irakiska eller syriska handlingar inte kan beviljas om det inte räcker med den dokumentation som har lämnats in vid tidigare ansökan och som då har accepterats av utlandsmyndighet.

Migrationsverket, som har ett annat uppdrag än Skatteverket, granskar varje ärende och dess dokumentation för sig, vilket ofta leder till att Migrationsverket anser barnen vara svenska medborgare, även om relationen till föräldrarna inte är fastställd och även när handlingarna har ett lågt bevisvärde, såsom är fallet med irakiska eller syriska handlingar. Därav följer att dessa barn inte omfattas av utlänningslagstiftningen och föräldrar till dessa barn inte kan ansöka om visum, uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för dem.

Föräldrar till nyfödda barn som vill ge in irakiska eller syriska handlingar som underlag för fastställande av svenskt medborgarskap bör undersöka möjligheterna att driva fastställandet av faderskap/moderskap i svensk tingsrätt. Utlandsmyndigheterna kan dock inte garantera att svensk domstol kan ta upp frågan till prövning. Ett annat alternativ skulle kunna vara att de vänder sig till Migrationsverket för att begära en medborgarskapsförklaring. För mer information om medborgarskapsförklaring se (Migrationsverket).