• Svenska

Om utlandet Thailand

Handlingar som krävs och tidsbokning

Rekvisition av samordningsnummer inför passansökan för barn

Ett barn som är fött efter 1 april 2015 är automatiskt svensk medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare, oavsett var barnet föds. Ambassaden måste rekvirera ett samordningsnummer innan en passansökan kan göras. 
Följande handlingar är nödvändiga för att ambassaden ska kunna rekvirera ett samordningsnummer för en efterföljande passansökan (originalhandlingar ska uppvisas): 

  • Barnets födelsebevis på engelska (om ej möjligt på engelska, tillsammans med bestyrkt engelsk översättning).
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Förnamn och efternamn ansökan (Skatteverkets blankett SKV 7750), ifylld och signerad av båda föräldrarna (kan laddas ner från Skatteverkets hemsida alternativt erhållas från ambassaden/konsulatet).
  • Barnets pass (om barnet redan har annat pass).
  • Vigselbevis om föräldrarna är gifta samt bestyrkt engelsk översättning, alternativt registerutdrag från Skatteverket om vigseln är registrerad i Sverige.
  • Personbevis från Skatteverket om svensk far eller svensk mor är född utanför Sverige.
  • Om modern är svensk och/eller folkbokförd i Sverige krävs handling som styrker moderskapet (styrker att kvinnan har fött barnet), exempelvis en signerad födelsejournal eller ett signerat intyg från sjukhuset där barnet föddes samt bestyrkt engelsk översättning.
  • Om föräldrarna inte var gifta med varandra vid barnets födelse och endast fadern är svensk medborgare krävs att faderskapet är fastställt. För att en utländsk faderskapsfastställelse ska vara giltig i Sverige är utgångspunkten att den har skett genom ett avgörande i domstol eller genom en i det aktuella landet giltig bekräftelse. För fastställande av faderskap i Thailand ska familjen vända sig till registreringskontoret i distriktet där barnet föddes eller är registrerat. Registreringskontoret avgör huruvida faderskapet kan fastställas via bekräftelse, genom att barnet och föräldrarna ger sitt medgivande. Om medgivande inte är möjligt krävs ett avgörande i domstol, i Juvenile and Family Court. Faderskapsfastställelsen ska översättas till engelska. Observera att faderskapet bör vara fastställt innan ett eventuellt giftemål mellan modern och fadern. Om vigsel sker utan att faderskapet är fastställt kan inte längre faderskapet fastställas i Thailand på ett sätt som gör att det blir giltigt i Sverige. 

Ovanstående dokument vidarebefordras av ambassaden till Skatteverket i Sverige som registrerar barnet och tilldelar samordningsnummer. Skatteverkets handläggningstid kan vara upp till två månader. Först när samordningsnummer är registrerat kan passansökan för barnet göras. Observera att rekvisition av samordningsnummer endast får ske om avsikten är att ansöka om svenskt pass för barnet.

Ett barn som är fött i utlandet före 1 april 2015 till ogift svensk far och utländsk mor blev inte svensk medborgare vid födseln. Fadern kan anmäla svenskt medborgarskap för barnet hos Migrationsverket. Blanketten Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskapet utanför Sverige före den 1 april 2015, ska då lämnas in tillsammans med ovanstående handlingar (anmälningsavgift 175 kr). Först när Migrationsverket har fattat beslut om svenskt medborgarskap kan rekvisition av samordningsnummer för en efterföljande passansökan göras. En anmälan om svenskt medborgarskap för barn födda före 1 april 2015 behövs inte om föräldrarna har gift sig med varandra, då gäller fortsatt ovan punkter.

Obs! Alla dokument ska vara i original. Minst en av föräldrarna måste personligen inställa sig på ambassaden eller konsulatet tillsammans med barnet. 

För att kunna lämna handlingar på ambassaden i Bangkok måste du boka tid online här: Boka tid på ambassaden i Bangkok. Bokningar görs endast via webbplatsen.

För att boka tid på konsulat, se kontaktuppgifter.