Meny
 • Svenska

Om utlandet Thailand

Vigsel inför thailändsk myndighet

På den här sidan hittar du information om vad som krävs för vigsel inför thailändsk myndighet. För att ingå och registrera äktenskap inför thailändsk myndighet måste ambassaden först (1) utfärda ett intyg på engelska. (2) Detta intyg skall sedan översättas till thailändska och därefter legaliseras hos thailändska utrikesministeriet i Bangkok. (3) Äktenskapet kan därefter registreras på thailändskt distriktskontor (Amphur).

För att ambassaden/konsulatet ska kunna utfärda intyget krävs följande dokument.

1. För dig som är folkbokförd och skriven i Sverige: 

Detta intyg söker man personligen, antingen på ambassaden eller på ett av våra konsulat. Du behöver inte beställa tid, för besökstider på den konsulära sektionen klicka här 

 • Äktenskapscertifikat. Blanketten kan du få genom att klicka här. Ansökan om äktenskapscertifikat sänds till den lokala Skattemyndigheten för den som är skriven i Sverige. Besök gärna Skatteverkets webbplats för mer information.

 • Årlig inkomstuppgift i original. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från försäkringskassan eller liknande.

 • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden skall dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke. Formuläret - Referensbrev vid giftermål

 • Fotokopior av bägge parternas pass

För dig som är folkbokförd och skriven i Sverige kan begära intyget via e-post. För mer information  ”Klicka här” 

2. För dig som är utskriven från Sverige och bosatt i Thailand: 

Detta intyg söker man personligen och kan endast sökas på ambassaden!
Du behöver inte beställa tid, för besökstider på den konsulära sektionen klicka här  

 • Hindersprövning. Blanketten kan du få genom att klicka här eller så kan det hämtas på ambassaden.

  Ifylld blankett lämnas in i original till ambassaden tillsammans med personbevis som visar att du är avregistrerad och utflyttad.

  Bägge parterna måste närvara vid inlämnandet.

  Personbevis kan beställas från Skatteverket, telefon +46 (0)8-564 851 60. Personbeviset ska inte vara äldre än tre månader.

 • Årlig inkomstuppgift i original. Kan vara lönebesked från arbetsgivare, uppgift om pension från försäkringskassan eller liknande.

 • Referensbrev med sökandens namn undertecknat av 2 vänner (ej släktingar) i Sverige vilka bekräftar att sökanden är ogift. Sökanden skall dessutom uppge föräldrarnas namn samt sökandens yrke. Formuläret finns här Referensbrev vid giftermål

 • Fotokopior av bägge parternas pass

 • För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom, i det fall skilsmässan inte är registrerad i Sverige.

Översättning och registrering

Det av ambassaden utfärdade intyget skall översättas till thailändska och legaliseras hos Utrikesministeriet i Bangkok (se nedan). De flesta översättningsbyråer ordnar legalisering mot extra ersättning.

Det legaliserade dokumentet (intyget och översättning) kan nu överlämnas till thailändskt distriktskontor (Amphur) där registrering av äktenskapet sker. Ingen ceremoni äger rum utan enbart registrering. Parterna är därefter gifta enligt thailändsk lag

Observera! Om parterna är under 20 år krävs föräldrars eller vårdnadshavarens skriftliga medgivande. Parterna måste ha fyllt minst 17 år.

En buddistisk eller annan religiös ceremoni har ingen rättslig innebörd utan betraktas enbart som en välsignelseakt.

Giftermål med svensk medborgare berättigar inte automatiskt till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige. Uppehållstillstånd söks på Sveriges ambassad i Bangkok. Se vidare under Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Registrering av thailändsk vigsel hos svensk myndighet

För att skattemyndigheten i Sverige skall kunna registrera äktenskapet (detta anmäls av den sökande, inte av ambassaden) krävs att vigselattesten som erhållits från distriktskontoret (Amphur) uppvisas i original (eventuellt erforderligt vidimerad kopia, säkrast att höra med Skatteverket på telefonnummer 0771-567567). Det är inget krav att handlingen översätts (däremot går handläggningen fortare då). 

Vigselattesten skickas sedan till:

Folkbokföringskontoret
Box 942
601 19 NORRKÖPING

www.skatteverket.se

Adress till Utrikesministeriet i Bangkok:

Ministry of Foreign Affairs Legalisation and Naturalisation Division,
3rd floor Departnment of Consular Affairs
123 Chaeng Wattana Rd.,
Tungsonghong, Laksi
Bangkok 10210

Översättningsbyråer

En förteckning över översättningsbyråer i Thailand finns här:

Översättningbyråer-Thai-svenska