Meny

Utbildning

Sverige bidrar till att fler flickor och pojkar kan tillgodogöra sig grundläggande kunskaper och färdigheter i skolan och att kvaliteten på grund-och gymnasieutbildningen förbättras.

Som ett resultat av att Tanzania införde gratis grundskola 2014 har ett stort antal nya elever från de allra fattigaste familjerna nu börjat skolan. Trycket är så stort att lärare, klassrum och läroböcker inte räcker till. Mer än 93 procent av alla flickor och pojkar är inskrivna i grundskolan och den tanzaniska regeringen avsätter årligen ca 21 procent av den nationella budgeten till utbildning. Trots att regeringen har gjort stora ansträngningar för att öka utbildningsbudgeten kvarstår utmaningar kring kvaliteten på utbildningen. 20 procent av eleverna i årskurs 4 kan inte läsa och har svårigheter med att skriva och räkna. Många flickor och pojkar avslutar inte grundskolan, främst på grund av fattigdom, graviditet och barnäktenskap. I snitt slutför bara 15 av 100 barn grundskolan. Dessutom behövs stärkta incitament för att flickor ska ha möjlighet att fullfölja grundskolan och gymnasiet, samt att skapa bättre förutsättningar för att elever med funktionsvariationer får tillgång till bra undervisning.

Tanzania är en union mellan fastlandet Tanzania och ögruppen Zanzibar. Zanzibar har liknande utmaningar i utbildningssystemet där en hög befolkningstillväxt skapar brist på klassrum, lärare och läromedel. Inlärningen är lägre än på fastlandet men regeringen gör stora ansträngningar för att förbättra kvaliteten på utbildningen.

Många unga kvinnor och män har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av bristande kompetens och brist på arbetslivserfarenhet. För att ändra detta bidrar Sverige till yrkesutbildning och entreprenörsträning för unga.

Svenskt stöd

Tanzania är en av Sidas största mottagare av stöd till utbildning. Strategin har två resultat:

 • Ökat antal flickor och pojkar som tillgodogör sig grundläggande kunskaper och färdigheter i skolan.
 • Ökat antal unga som genomgår yrkesutbildning, inklusive ambitionen att minst 10 000 personer får arbete.

Det svenska stödet till Tanzanias utbildningsväsende ska förbättra myndigheternas förmåga och kapacitet att uppnå de globala målen för hållbar utveckling som rör utbildning (mål 4 och 5), på både kort och lång sikt. Sverige har en aktiv roll i utvecklingen av utbildningssystemet både på fastlandet och på Zanzibar. Sverige arbetar med regeringen, civilsamhället, forskare inom utbildning och den privata sektorn för att stödja bättre utbildning.

De främsta dialogfrågorna är:

 • Kvalitet - förbättrade studieresultat för både barn och vuxna, särskilt vad gäller att läsa, skriva och räkna.  
 • Jämställdhet – flickors lika rättigheter till utbildning.
 • Utsatta grupper – allas rätt till kvalitativ utbildning, särskilt barn med funktionsvariationer och barn som av någon anledning inte går i skolan.
 • Jämlik resursfördelning – förbättrad tillgång till resurser över hela landet.
 • Ett effektivt Globalt Partnerskap för Utbildning (GPE) - Sverige driver frågor för att stärka biståndseffektiviteten.

Pågående stöd:

 • Sverige stöder hela utbildningssektorn på fastlandet genom ett resultatbaserat program. Detta innebär att utbetalningar görs till utbildningssektorn när uppnådda resultat redovisats och efter resultaten verifierats av oberoende part. Resultaten är kopplade till förbättrad kvalitet, inlärningsresultat, hur många elever som fullföljer utbildningen, om skolpengen betalas ut i tid, lärarmotivation, förbättring av skolstatistik, ökade läsnivåer, läs- och mattefärdigheter, antalet flickor som fullföljer sin utbildning och fortsätter till högstadiet, tillgång till läroböcker mm.
 • Sverige har blivit omvald för en andra omgång till så kallad ”Grant Agent” för GPEs stöd till utbildningssektorn för både fastlandet Tanzania och Zanzibar. Rollen som Grant Agent innebär att vara stöd till regeringen under genomförandet av programmet samt följa upp och rapportera gentemot GPE. GPEs stöd till fastlandet Tanzania fokuserar på få ämnen i de lägre årskurserna (läsa, skriva och räkna), förskola, barn med särskilda behov, utveckling av läroplaner och läroböcker, samt samhällsengagemang för förbättring av utbildningskvaliten.
 • GPEs stöd till Zanzibar fokuserar på förskola och en inkluderande utbildning.
 • Sverige stöder utbildningsministeriet på Zanzibar för att stärka dess kapacitet att planera, genomföra och följa upp sin egen sektorplan, med fokus på att fler ska få möjlighet till bättre grundskoleutbildning och att administrativa system ska bli effektivare. Sverige har de senaste åren bidragit till att ca 12 000 elever har tillgång till klassrum, anpassat för barn med funktionsvariationer.
 • Det civila samhället fyller en viktig roll för att påverka och främja deltagandet av olika aktörer i policyarbetet, skapa debatt, öka transparensen och att bidra till resultatinriktad forskning inom utbildning. 
  • HakiElimu (”Rätten till utbildning”) arbetar med policypåverkan genom offentlig dialog, forskning, påverkansarbete och lokala nätverk.
  • Tanzania Education Network (TENMET) är den enda paraplyorganisationen i Tanzania inom utbildningssektorn. TENMET samlar ungefär 200 organisationer aktiva inom flickors rätt till utbildning, utbildning i flyktingläger, sexualundervisning i skolan etc.
  • TWAWESA forskar och bidrar till en ökad offentlig dialog inom utbildning.
 • Sveriges stöd till ”Productive Social Safety Net” (PSSN) innebär att de allra fattigaste familjerna får kontantstöd, med villkor att barnen går i skolan.
 • Kvinnor och unga får möjlighet till yrkesutbildning och kan tillgodogöra sig grunderna i att starta eget företag genom stöd till organisationer som Femina Hip, Restless Development, the United Nations Development Assistance Plan (UNDAP), Coffee Farmers Alliances Tanzania (CFAT), the Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH), the Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) och Agricultural Markets Development Trust (AMDT).
 • UNESCO i Tanzania får stöd genom Sidas regionala team inom sexuell och reproduktiv hälsa (Lusaka) för att ta fram utbildningsmaterial i sexualundervisning.  

Resultat

Det nya resultatbaserade stödet med start 2015 är det första i sitt slag inom utbildning globalt. För att det ska fungera behövs en förståelse från lokala utbildningsmyndigheter till central nivå; vad olika aktörer måste göra för att de planerade resultaten ska uppnås, och därefter betalas mot. Programmet har bidragit till att skapa en drivkraft att arbeta mot stärkta läs- och matte kunskaper i årskurs 2, bättre data och statistik från olika utbildningsnivåer, och fler elever som får godkända resultat.

Fler elever fullföljer skolan, trots att många nya elever har börjat skolan. Många bedömer att det finns en hög risk att elever lämnar skolan på grund av överfulla klassrum och för få lärare, något som ministeriet vill komma till rätta med genom att till exempel utnyttja klassrum och lärares tid bättre.  

Civilsamhällesorganisationernas arbete har bidragit till ökad debatt, påverkan av utbildningspolicyer och att fler aktörer, bland annat föräldraföreningar och byorganisationer, deltar i skolans arbete. GPEs två stöd till Tanzanias fastland och Zanzibar har bidragit till att antalet barn som går i förskolan nästan fördubblats de senaste tre åren. Fokus i lågstadiet är att lära sig läsa, skriva och räkna, som är en grund för att kunna tillgodogöra sig undervisningen högre upp i klasserna. Nya läromedel, lärarutbildningar och utbildning av skolstyrelser har varit del av GPEs stöd.

Kontakt: Helena Reuterswärd (helena.reutersward@gov.se)

Stella Mayenje (stella.mayenje@gov.se) (on leave)

Theresia Moyo (theresia.moyo@gov.se)

Senast uppdaterad 02 jan 2018, 10.38