Meny

Forskning

Forskning bekämpar fattigdom. Forskningssamarbetet mellan Sverige och Tanzania syftar till att öka landets egen kapacitet att planera, genomföra och använda forskning för fattigdomsbekämpning. Det svenska stödet har som mål att stärka landets analytiska kapacitet och internationella konkurrenskraft.

Bakgrund

Nationell utveckling och internationell konkurrenskraft är alltmer beroende av länders förmåga att ta kunna generera ny kunskap. Tanzania finner det viktigt att stärka sitt kunskapssystem. Det finns ett stort behov av att stärka den analytiska kapaciteten och framtagande av vetenskaplig kunskap i landet, inte minst för landets egen utveckling men också för att minska den globala kunskapsklyftan mellan hög- och låginkomstländer och kunna bidra till att lösa globala utmaningar.

Evidensbaserad kunskap är nödvändig för att lösa sociala och ekonomiska problem bl.a. genom utformandet av genomtänkta policyer och väl underbyggda politiska beslut. Samhället i stort drar nytta av vetenskaplig kunskap, teknologiska och innovativa lösningar som kan bidra till en förbättrad livssituation för de som är i störst behov av det. Detta kräver starka forskningsinstitutioner som kan genomföra forskning av hög kvalitet, utbilda forskare och samarbeta med olika aktörer i samhället.

Det svenska forskningssamarbetet med Tanzania inleddes 1977. Sedan mitten av 90-talet har samarbetet varit inriktat på att utveckla institutionell forskningskapacitet på institutioner för högre utbildning. Detta har gjorts i syfte att förbättra det nationella ägarskapet av forskningsagendan och för att säkerställa att stödet är helt integrerat och i linje med befintliga institutionella strukturer.  Endast så kan kapaciteten att genomföra forskning bli hållbart för framtiden.

Sveriges stöd

Målet med Sveriges forskningssamarbete är att stärka Tanzania kapacitet att bedriva forskning och använda vetenskapligt baserade fakta för en inkluderande ekonomisk tillväxt och social utveckling.

Sverige ger för närvarande stöd till fyra statliga institutioner, varav tre universitet; University of Dar es Salaam (UDSM), Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) och Ardhi University (ARU), och ett forskningsinstitut; Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH).

Samarbetet med universiteten är inriktat på att stärka den institutionella forskningskapaciteten genom stöd till forskningsutbildning, utveckling av doktors- och masterprogram av hög kvalitet och forskningsförvaltning som bland annat innefattar utlysning av forskningsmedel, utveckling av policyer, forskningskommunikation och samarbete med aktörer inom privata sektorn för att öka mervärdet på deras produkter och stärka deras konkurrenskraft på marknaden  

De tanzaniska universiteten och COSTECH samarbetar med 13 svenska universitet och Vetenskapsrådet för att uppnå målen.

Resultat

Resultaten från forskningssamarbetet har varit väldigt positiva. Totalt har 245 lektorer från de tanzaniska universiteten fått utbildning på doktorsnivå. Förutom detta har 700 lektorer genomgått masterutbildning. Många viktiga positioner inom regeringen innehas av personer som har tagit master- och/eller doktorsexamen genom de Sida-stödda forskningsprogrammen.

Särskilt värda att lyfta att lyfta fram är de forskningsprogram som utvecklats i anknytning till HIV/AIDS, malaria, marinbiologi, mödra- och barns hälsa, stads och landsbygdsplanering, matsäkerhet, affärsadministration, förnybar energi, geologi, information och kommunikationsteknologi, vatten och sanitära faciliteter och matematik. Forskningen har i flera fall haft en direkt påverkan på lagstiftning inom de nämnda områdena.

Några av de mest betydande resultaten av Sveriges forskningssamarbete med Tanzania har uppnåtts genom ett program som är inriktat på att stärka innovativa företagskluster med stöd från forskare. Samarbetet inleddes med åtta kluster år 2006 och drygt 10 år senare har antalet ökat till 57. Dessa består i sin tur av totalt 6871 företag av vilka 57 % leds av kvinnor. Utmaningen har inte bestått av att etablera och utbilda klustren i att utveckla affärsplaner utan snarare i att etablera kopplingen till akademin för överföring av den kunskap som skulle kunna bidra till att utveckla och förbättra kvalitén av deras varor och tjänster. 

Studier har visat att samarbete mellan forskare och samhället ökar den lokala produktionen av varor och tjänster och bidrar till att entreprenörer och deras familjer får högre inkomst och bättre levnadsvillkor. Detta kan observeras inom flera industrigrenar, såsom algodling, fiskuppfödning, pärlodling, svampodling, bearbetning av jordbruksprodukter, och utveckling av olika föreskrifter och behandlingar för att bekämpa undernäring.  

Forskning inom hälsa har bidragit till ökad kunskap och behandling av några de största hälsoproblemen i Tanzania, vilket sedermera lett till positiva hälsoeffekter på Tanzanias befolkning, främst kvinnor och barn. Forskningen har även bidragit till en bättre förståelse för hur man på bästa sätt bör planera och hantera stads-, landsbygds- och marina miljöer.

De långsiktiga kapacitetsprogrammen har inte bara lett till imponerande forskningsresultat, utan även gett universiteten tillgång till modern utrustning, digitalisering av viktiga administrativa processer samt förbättrad nationell och internationell kommunikation.

Kontakt:

Johan Hellström (johan.hellstrom@gov.se)

Senast uppdaterad 02 jan 2018, 11.15