Meny

Energi

Det svenska samarbetet i energisektorn i Tanzania omfattar stöd till elproduktion, överföringsledningar och distribution av elektricitet, stärka kapaciteten hos ansvariga ministerier, myndigheter och elleverantörer, förbättra lagar och förordningar samt till samverkan med den privata sektorn.

Bakgrund

Förbättrad tillgång till modern och miljömässigt hållbar energi, inte minst för landsbygdsbefolkningen är en förutsättning för tillväxt men är alltjämt en stor utmaning för Tanzania.

Omkring 90 % av landets totala energiförbrukning består av traditionella energislag såsom brännved och träkol. Detta leder till ökad skogsförstörelse vilket har allvarliga konsekvenser för miljön. Insamling och användning av ved är dessutom både tidskrävande och har betydande negativa hälsopåföljder, framförallt för kvinnor och barn. Modernisering av Tanzanias energisektor har därför många fördelar.  Sveriges stöd till sektorn ämnar huvudsakligen att öka tillgång till elektricitet som ett medel för att minska beroendet av brännved och träkol och för att möjliggöra ekonomisk utveckling. Elektricitet står ännu endast för en liten del av den totala energiförbrukningen men har en stor inverkan på ekonomin.

Även om Tanzania har omfattande resurser av fossila bränslen, såsom stenkol och naturgas, finns stor potential för ett ökat nyttjande av förnybara energislag som exempelvis geotermisk energi, vattenkraft, sol, vind och hållbar användning av biomassa. Sveriges stöd till sektorn har som mål att stödja en ökande andel av förnybar energi i energimixen.

Energisektorn är även hämmad av ineffektivitet. Energieffektivisering är därför också ett medel att uppnå en förbättrad tillgång till energi.

Svenskt stöd

Det resultat som Sverige ämnar att uppnå under perioden 2013-2019 är "ökad tillgång till hållbar energi, inklusive ambitionen att minst 300 000 människor ska få tillgång till elektricitet".

Sverige ämnar att uppnå detta genom de följande pågående projekten:

  • Ökad tillgång till elektricitet på landsbygden genom stöd till utvidgning av elnätet på landsbygden och lösningar i områden som inte planeras att täckas av stamnätet inom en nära framtid. Detta arbete genomförs framförallt i samarbete med Rural Energy Fund (REF) och det statliga elbolaget Tanesco. Genom så kallade ”challenge funds” stödjer Sverige även projekt inom förnybar energi som implementeras av privata företag som uppför och driver egna, mindre anläggningar som ansluter hushåll till sitt elnät.
  • Institutionellt stöd och sektorreformer genom att stödja kapacitetsutveckling på Ministry of Energy, på det statliga elbolaget TANESCO, hos Rural Energy Agency (REA) samt hos den reglerade myndigheten EWURA. På Zanzibar ges stöd till Ministry of Lands, Housing, Water, Energy samt till Zanzibar Electricity Company (ZECO) för att förbättra effektiviteten inom energisektorn och att stärka regleringen av densamma. 
  • Större investeringsprojekt såsom rehabiliteringen av Hale vattenkraftverk och nybyggnation av Makambako-Songea högspänningsnät och distributionsnät. . Dessa projekt stödjs av en blandning av bidrag och mjuka lån.
  • Genom regionala och globala stöd till exempelvis ESMAP, EnDev etc.

Sverige har ett nära samarbete med andra givare, till exempel DFID, Världsbanken, EU, Norge och USAID/Power Africa. En dialog förs även med Tanzanias regering och REA. Sverige är ordförande för givargruppen Energy Development Partners Group (EDPG).  

Resultat

Viktiga resultat som Sverige har bidragit till inkluderar:

  • Projektportföljen som Sverige finansierar har lett till att fler människor på landsbygden har fått tillgång till elektricitet och har direkt bidragit till närmare 20 % av all landsbygdselektrifiering i landet.
  • Genom exempelvis ”challenge funds” för energiprojekt har företag som säljer hushållsbaserade solenergisystem fått stöd för att etablera sig i Tanzania. Under de senaste fem åren har långt över 100,000 hem i Tanzania blivit försedda med solpaneler av dessa företag, som möjliggör belysning och användning av mindre apparater. Dessa ”challenge funds” har också gett stöd till en rad mindre projekt för förnybar energi på landsbygden, framförallt inom vattenkraft.
  • Genom stödet till Rural Energy Agency har 23 företag (november 2017) fått stöd för att uppföra isolerade elnät baserade på förnybara energikällor. Dessa 23 projekt är för tillfället i byggnadsfasen. När de tagits i bruk de att ha installerat ungefär 23MW förnybar energi och förbundit omkring 35,000 hushåll. Kommande upphandlingar under 2018 inom detta program kommer att ansluta fler hushåll och installera fler anläggningar för elproduktion baserat på förnybara energislag.

Kontakt:

Jörgen Eriksson (jorgen.eriksson@gov.se)

Stephen Mwakifwamba (stephen.mwakifwamba@gov.se)

Senast uppdaterad 02 jan 2018, 10.52