Meny

Demokrati

Sverige arbetar för att bidra till ökad kapacitet och minskad korruption i Tanzanias offentliga förvaltning samt stärka kapaciteten i civilsamhället för att utkräva ansvar och ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter.

Bakgrund

Efter en långsam men stadig förbättring det senaste årtiondet har situationen vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter i Tanzania gradvis försvagats de senaste åren. Trots att regeringen har gjort ansträngningar för att öka respekt för kvinnors jämställda rättigheter med män och rättigheter för personer med albinisms, hindrar gamla traditioner utvecklingen. De senaste åren har Tanzania sjunkit i ranking gällande pressfrihet och genom nya lagstiftningar för medier och nätbrottslighet samt striktare kontroll av organisationer i det civila samhället, har det civila utrymmet begränsats. Trots att den nuvarande regeringens försök att minska korruptionen, är korruption fortfarande ett huvudproblem som står i vägen för Tanzania att uppnå utbredd social, demokratisk och ekonomisk utveckling.

Om demokratin ska fördjupas i Tanzania måste detta drivas av en efterfråga från den fattiga majoriteten i både städer och landsbygdsområden. För att åstadkomma detta behöver människor mer kunskap om demokratiska och mänskliga rättigheter och bättre tillgång till information.

Svenskt stöd

God demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter är grundläggande principer för Sveriges samarbete med Tanzania både som egna fundament och som principer att integrera i samhället. Genom åren har Sverige fortsatt stödja pressfrihet, respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och har bidragit till att barns rättigheter, rättigheter inom sexuell och reproduktiv hälsa och jämställdhetsfrågor har förts fram på dagordningen inom utvecklingssamarbetet. Detta har uppnåtts genom ett stort antal samarbeten med strategiska partners inom civilsamhället, FN och statliga institutioner.

I resultatstrategin för Tanzania som antogs 2013 har den svenska regeringen beslutat om två resultat relaterade till demokratisk ansvarsskyldighet och transparens och ökad medvetenhet kring mänskliga rättigheter:

 • Ökad kapacitet och minskad korruption i den tanzaniska offentliga förvaltningen.
 • Stärkt kapacitet inom civilsamhället för att utkräva ansvar och öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Fokus ligger på huvudmålgrupperna i Sveriges strategi: barn, ungdomar och kvinnor. 

Inom dessa resultatområden samarbetar Sverige bland annat med tanzaniska finansdepartementet inom ”Economic and Fiscal Governance Contract” (EFGC), där även EU och Danmark ingår som partners. EFGC ämnar bidra till att stärka budgetens trovärdighet liksom transparens av statsbudgeten och dess genomförande. En trovärdig budget är en förutsättning för effektiva offentliga tjänster såsom hälsa, utbildning och infrastruktur. En trovärdig budget är även del av ett funktionellt demokratiskt system som stödjer ansvarsutkrävning och transparens.

Genom örnomärkt stöd till FN organisationernas gemensamma utvecklingsplan i Tanzania, UNDAP, ger Sverige under dessa resultatområden stöd till insatser inom god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och jämställdhet; kvinnors politiska deltagande, samt; arbetet mot våld mot kvinnor och barn.

Sverige ger stöd till en rad olika aktörer inom civila samhället för att särskilt främja kvinnors, ungas och barns rättigheter (inklusive utbildning) men också för att arbeta med mediefrihet och mänskliga rättigheter mer generellt på båda fastlandet och Zanzibar.

Våra samarbetspartner:

 • Productive Social Safety Network (PSSN)
 • Economic and Fiscal Governance Contract (EFGC)
 • UN’s Development Assistance Programme (UNDAP)
 • Media Council of Tanzania (MCT)
 • Union of Tanzania Press Clubs (UTPC)
 • Save the Children, Mainland and Zanzibar
 • Children’s Dignity Forum (CDF)
 • Tanzania Gender Network Programme (TGNP)
 • Legal and Human Rights Centre (LHRC)
 • Zanzibar Legal Service Centre (ZLSC)
 • Femina HIP
 • Restless Development
 • Twaweza
 • HakiElimu
 • TEN/MET

Resultat

Ökad kapacitet och minskad korruption i den tanzaniska offentliga förvaltningen.

 • Stöd till PSSN har en direkt inverkan på minskning av resursfattigdom och fattigdom vad gäller möjligheter och val bland de fattigaste hushållen i Tanzania. 1,1 miljon hushåll får kontantstödet. Detta stöd har möjliggjort för hushåll att förbättra matsäkerheten och hälsostatusen samt att öka antalet barn som går i skolan. 260,000 hushåll har även deltagit i aktiviteter inom ”public works” för projekt av nytta för byn/kommunen ex. vägbygge, trädplantering. Detta ger hushållen en extra inkomst under de svåraste månaderna av året, när jordbruket inte ger avkastning.

Även insatser Sverige gjort under tidigare år forsätter att ha betydelse:

 • Efter mer än tio år av svenskt stöd från 2004 är Nation Audit Office of Tanzania (NAOT) idag en stark och självständig institution inom den tanzaniska staten.
 • Den svenska Riksrevisionen hjälpte NAOT att förbereda implementeringen av den offentliga revisionslagen nr 11 (antogs 2008), vilket innebär att NAOT har stärkt sitt oberoende i enlighet med standarden för International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). För det räkenskapsåret 2010/2011, avslutade NAOT de årliga finansiella revisionerna i enlighet med den nya INTOSAI-baserade manualen för riskbaserad revision.
 • Sveriges tidigare långsiktiga stöd till decentralisering har gett effekt. Resultatet från Land and Management Program (LAMP), 1990-2008 i Babati, Simanjiro, Singida och Kiteto bidrog till samhällsbaserade planeringsprocesser som nu är tillämpade nationellt och samhällena får dra nytta av ökade inkomster. Stöd för att ytterligare stärka dessa resultat kanaliserades fram till 2015 genom ALAT.

Stärkt kapacitet i civilsamhället för att utkräva ansvar och ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter

 • Tanzanias ledande organisationer inriktade mot mänskliga rättigheter Legal and Human Rights Centre (LHRC) och Zanzibar Legal Service Centre (ZLSC)har bland annat resulterat i att ge rättshjälp till de mest utsatta grupperna i samhället, med över 15 000 förmånstagare per år.
 • LHRC och ZLSC är de drivande krafterna bakom ett viktigt påverkansarbete om människorättsfrågor och demokratiska utmaningar inklusive medborgarkunskap/medvetenhet kring tvingande demokratiska processer som granskning av konstitutionen och valprocesser.
 • Twaweza har utvecklat den första rikstäckande opinionsundersökningen genom mobiltelefoner i Tanzania, kallad Sauti za Wananchi. Undersökningarna bidrar till ökad medverkan i diskussioner och debatter i samhället. Sauti samlar in data om medborgarnas uppfattningar och åsikter i aktuella politiska, sociala och ekonomiska frågor.
 • En nyligen genomförd utvärdering visar att Rädda Barnens Zanzibarprojekt har bidragit till att våld och sexuella övergrepp mot barn nu synliggörs i media, bland beslutsfattare och även i samhällen på Zanzibar. Stödet från Rädda Barnen har också bidragit till inrättandet av en rad formella institutioner som är ansvariga för att skydda barn och stödja barns delaktighet i samhället.
 • Zanzibar Legal Service Centre (ZLSC) har stått i spetsen för att tillsammans med en rad andra civilsamhälleorganisationer upprätta ett nätverk för barns rättigheter. Det nätverket kallas ZANECRI och sponsras även av Rädda Barnen. Sida har gett stöd till både ZLSC och Rädda Barnen under ett flertal år.
 • Regeringen har, genom National Accreditation Council of Technical Education (NACTE) antagit en standardiserad läroplan, utvecklat av Media Council of Tanzania (MCT), som används av alla journalistinstitutioner i Tanzania. Detta motverkar etablerandet av oseriösa utbildningsinitiativ som tidigare var vanligt förekommande.
 • MCT, genom att leda Coalition on Right to Information, påverkade införandet av mediefrihet och rätt till informationsbestämmelser i utkast till ny grundlag. MCT fortsatte att upprätthålla ett register för pressfrihet under 2016 och 38 incidenter registrerades.
 • Union of Tanzania Press Clubs (UTPC) är numera en självständig organisation som har utvecklats genom MTCs arbete. Antalet pressklubbar har på bara några år blivit 28 stycken och UTPC organiserar nu tusentalet journalister över hela landet.

Kontakt:

Claire Henneville-Wedholm (claire.henneville-wedholm@gov.se)

Joyce Tesha (joyce.tesha@gov.se)

Stephen Chimalo (stephen.chimalo@gov.se)

True Schedvin (true.schedvin@gov.se)

Senast uppdaterad 02 jan 2018, 10.49