Meny
  • Svenska

Om utlandet Singapore

Gifta sig utomlands i Singapore

Man kan inte gifta sig på Svenska Ambassaden i Singapore.

Det går att utföra vigsel inför den Singaporianska myndigheten, Registry of Marriages - ROM. Se myndighetens länk för mer information. www.rom.gov.sg

För att gifta sig via ROM behövs ett äktenskapscertifikat.

Bosatt i Sverige
Du som är folkbokförd i Sverige ska fylla i blanketten "Hindersprövning, ansökan och försäkran, SKV 7880". Denna blankett kan du ladda ner genom att klicka på länken nedan. Tag kontakt med Skatteverket för mer information.

Skatteverket utfärdar ett äktenskapscertifikat för vigsel i utlandet, som är giltigt i 4 månader från utfärdat datum. Be om att få certifikatet, ”Marriage Licence” utfärdat på engelska. Ofta efterfrågas också ett personbevis som är vidimerat av ambassaden. Begär därför från Skatteverket, ett personbevis på engelska (Extract of the Population Register), där civilstånd framgår. Ambassaden vidimerar äktenskapscertifikatet och personbeviset, mot en avgift.

Om ingen av er har uppehållstillstånd i Singapore vänligen kontakta ROM direkt för vidare information och om specifika krav.

Bosatt utomlands
Är du bosatt utomlands gör du din hindersprövning på ambassaden. Ambassaden hjälper dig som svensk medborgare med detta, mot en avgift.

Du ska fylla i blanketten "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran, SKV 7881". Denna blankett kan du ladda ner på Skattevkerkets hemsida.
Förutom ifylld blankett ska du/ni ta med följande till ambassaden:

  • Era pass
  • Employment/ Dependent pass
  • Personbevis på engelska som  visar att du är avregistrerad och utflyttad, utdraget får inte vara äldre än tre månader.
  • Om du har varit utskriven från Sverige en längre tid behövs ett utdrag "search for marrige record" från Registry of Marriges Singapore (ROM) där det framgår att du är ogift.
  • För den som tidigare varit gift krävs bestyrkt kopia av lagakraftvunnen äktenskapsskillnadsdom eller att dödsfallsintyg bifogas.
  • Om den ena parten är utländsk medborgare behöver han/hon identifiera sig. Dock görs hindersprövningen endast för den svenska medborgaren.

Anmälan om makars namn
Enligt namnlagen ska de som ingår äktenskap anmäla sitt val av efternamn till Skatteverket senast i samband med vigseln. Detta görs på blankett SKV 7502.

Blanketten ”Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran” (SKV 7781) 

Blanketten ”Hindersprövning, Ansökan och försäkran” (SKV 7780)

Blankett "Efternamn, Anmälan" (SKV 7502)

Registrering av vigsel i Sverige
Efter vigseln i utlandet visas intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. 

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer